Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999

Kazalo

1684. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav, stran 3853.

Na podlagi 13. člena zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
S E Z N A M
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
(1. dopolnitev)
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni naslovi so bili določeni v senatih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani, ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98, in odl. U-I-243/95-13, Uradni list RS, št.35/98) je 23. 2. in 30. 3. 1999 z njimi soglašal senat Univerze v Ljubljani, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 16. 4. 1999 dal pozitivno mnenje in priporočilo.
I.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD - študijski      Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in   Okrajšava
program, sprejet po zakonu o visokem   znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
visokem šolstvu (Uradni list RS, 67/93)  47/98)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. AKADEMIJA ZA GLASBO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inštrumenti s tipkami: klavir, orgle   akademski glasbenik pianist          akad. glas.
čembalo - umetniška in pedagoška smer   akademska glasbenica pianistka
                     akademski glasbenik orglavec
                     akademska glasbenica orglavka
                     akademski glasbenik čembalist
                     akademska glasbenica čembalistka
                     profesor klavirja               prof. glas.
                     profesorica klavirja
                     profesor orgel
                     profesorica orgel
                     profesor čembala
                     profesorica čembala
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Godala in drugi inštrumenti s strunami:  akademski glasbenik violinist         akad. glas.
violina, viola, violončelo, kontrabas,  akademska glasbenica violinistka
harfa, kitara - umetniška in pedagoška  akademski glasbenik violist
smer                   akademska glasbenica violistka
                     akademski glasbenik violončelist
                     akademska glasbenica violončelistka
                     akademski glasbenik kontrabasist 
                     akademska glasbenica kontrabasistka
                     akademski glasbenik harfist
                     akademska glasbenica harfistka
                     akademski glasbenik kitarist
                     akademska glasbenica kitaristka
                     profesor violine                prof. glas.
                     profesorica violine
                     profesor viole
                     profesorica viole
                     profesor violončela
                     profesorica violončela
                     profesor kontrabasa
                     profesorica kontrabasa
                     profesor harfe
                     profesorica harfe
                     profesor kitare
                     profesorica kitare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pihala, trobila in tolkala: flavta,    akademski glasbenik flavtist          akad. glas.
oboa, klarinet, fagot, rog, trobenta,   akademska glasbenica flavtistka
pozavna, tuba, saksofon in tolkala -   akademski glasbenik oboist
umetniška in pedagoška smer        akademska glasbenica oboistka
                     akademski glasbenik klarinetist
                     akademska glasbenica klarinetistka
                     akademski glasbenik fagotist
                     akademska glasbenica fagotistka
                     akademski glasbenik hornist
                     akademska glasbenica hornistka
                     akademski glasbenik trobentar
                     akademska glasbenica trobentarka
                     akademski glasbenik pozavnist
                     akademska glasbenica pozavnistka
                     akademski glasbenik tubist
                     akademska glasbenica tubistka
                     akademski glasbenik saksofonist
                     akademska glasbenica saksofonistka
                     akademski glasbenik tolkalec
                     akademska glasbenica tolkalka
                     profesor flavte                prof. glas.
                     profesorica flavte
                     profesor oboe
                     profesorica oboe
                     profesor klarineta
                     profesorica klarineta
                     profesor fagota
                     profesorica fagota
                     profesor roga
                     profesorica roga
                     profesor trobente
                     profesorica trobente
                     profesor pozavne
                     profesorica pozavne
                     profesor tube
                     profesorica tube
                     profesor saksofona
                     profesorica saksofona
                     profesor tolkal
                     profesorica tolkal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitektura                univerzitetni diplomirani inženir arhitekture univ. dipl. inž.
                     univerzitetna diplomirana inženirka      arh.
                     arhitekture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemija - smeri
- kemija                 univerzitetni diplomirani kemik        univ. dipl. kem.
- kemijsko izobraževanje         univerzitetna diplomirana kemičarka
                     profesor kemije                prof. kem.
                     profesorica kemije
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biokemija                 univerzitetni diplomirani biokemik       univ. dipl.
                     univerzitetna diplomirana biokemičarka     biokem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemijsko inženirstvo           univerzitetni diplomirani inženir kemijske   univ. dipl. inž.
                     tehnologije                  kem. tehnol.
                     univerzitetna diplomirana inženirka kemijske
                     tehnologije
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski program za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemijska tehnologija - smeri       diplomirani inženir kemijske tehnologije    dipl. inž. kem.
                     diplomirana inženirka kemijske tehnologije   tehnol.
- kemijska tehnologija
- uporabna kemija
- usnjarsko-predelovalna tehnologija
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijska programa za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika - smeri
- uporabna                univerzitetni diplomirani matematik      univ. dipl. mat.
- teoretična               univerzitetna diplomirana matematičarka
- pedagoška                profesor matematike              prof. mat.
- računalništvo z matematiko       profesorica matematike
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizika - smeri              univerzitetni diplomirani fizik        univ. dipl. fiz.
                     univerzitetna diplomirana fizičarka
- tehniška
- naravoslovna
- matematično-fizikalna
- meteorološka
- astronomsko-geofizikalna
- pedagoška                profesor fizike                prof. fiz.
                     profesorica fizike
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijska programa za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praktična matematika           diplomirani inženir matematike         dipl. inž. mat.
                     diplomirana inženirka matematike
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizikalna merilna tehnika         diplomirani inženir fizike           dipl. inž. fiz.
                     diplomirana inženirka fizike
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. PEDAGOŠKA FAKULTETA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- enopredmetni študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Likovna pedagogika            profesor likovne umetnosti           prof. lik. umet.
                     profesorica likovne umetnosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. 2. Strokovni naslovi po podiplomskih študijskih programih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD - študijski      Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in   Okrajšava
program, sprejet po zakonu o visokem   znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 
visokem šolstvu (Uradni list RS, 67/93)  47/98)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. AKADEMIJA ZA GLASBO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski program za pridobitev
specializacije
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompozicija                specialist komponist              spec.
                     specialistka komponistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dirigiranje                specialist dirigent              spec.
                     specialistka dirigentka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petje                   specialist koncertni pevec           spec.
                     specialistka koncertna pevka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumenti s tipkami - klavir, orgle   specialist pianist               spec.
                     specialistka pianistka
                     specialist orglavec
                     specialistka orglavka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Godala in drugi instrumenti s strunami  specialist violinist              spec.
- violina, viola, violončelo, kontrabas, specialistka violinistka
harfa, kitara               specialist violist
                     specialistka violistka
                     specialist violončelist
                     specialistka violončelistka
                     specialist kontrabasist
                     specialistka kontrabasistka
                     specialist harfist
                     specialistka harfistka
                     specialist kitarist
                     specialistka kitaristka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pihala, trobila in tolkala - flavta,   specialist flavtist              spec.
oboa, klarinet, fagot, rog, trobenta,   specialistka flavtistka
pozavna, tuba in tolkala         specialist oboist
                     specialistka oboistka
                     specialist klarinetist
                     specialistka klarinetistka
                     specialist fagotist
                     specialistka fagotistka
                     specialist hornist
                     specialistka hornistka
                     specialist trobentar
                     specialistka trobentarka
                     specialist pozavnist
                     specialistka pozavnistka
                     specialist tubist
                     specialistka tubistka
                     specialist tolkalec
                     specialistka tolkaleka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,
FILM IN TELEVIZIJO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski programi za pridobitev
specializacije
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramska igra               univerzitetni diplomirani igralec specialist  univ. dipl. igr.
                     univerzitetna diplomirana igralka       spec.
                     specialistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umetniška beseda             univerzitetni diplomirani igralec specialist  univ. dipl. igr.
                     univerzitetna diplomirana igralka       spec.
                     specialistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gledališka režija             univerzitetni diplomirani režiser specialist  univ. dipl. rež.
                     univerzitetna diplomirana režiserka      spec.
                     specialistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radijska režija              univerzitetni diplomirani režiser specialist  univ. dipl. rež.
                     univerzitetna diplomirana režiserka      spec.
                     specialistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmska režija              univerzitetni diplomirani režiser specialist  univ. dipl. rež.
                     univerzitetna diplomirana režiserka      spec.
                     specialistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Televizijska režija in/ali video režija  univerzitetni diplomirani režiser specialist  univ. dipl. rež.
                     univerzitetna diplomirana režiserka      spec.
                     specialistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scenografija in/ali kostumografija    strokovni naslov, pridobljen po dodiplomskem  ... spec. za 
                     študijskem programu, specialist za       scen. in/ali 
                     scenografijo in/ali kostumografijo       kost.
                     strokovni naslov, pridobljen po dodiplomskem
                     študijskem programu, specialist za 
                     scenografijo in/ali kostumografijo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski programi za pridobitev
specializacije
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slikarstvo                specialist za slikarstvo            spec. slik.
                     specialistka za slikarstvo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiparstvo                 specialist za kiparstvo            spec. kip.
                     specialistka za kiparstvo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafika                  specialist za grafiko             spec. graf.
                     specialistka za grafiko 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restavratorstvo in konservatorstvo    specialist za restavratorstvo         spec. rest.
                     specialistka za restavratorstvo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Likovna tehnologija            specialist za likovno tehnologijo       spec. lik. 
                     specialistka za likovno tehnologijo      tehnol.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oblikovanje vizualnih komunikacij     specialist za oblikovanje           spec. obl.
                     specialistka za oblikovanje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industrijsko oblikovanje         specialist za oblikovanje           spec. obl.
                     specialistka za oblikovanje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unikatno oblikovanje           specialist za oblikovanje           spec. obl.
                     specialistka za oblikovanje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. PEDAGOŠKA FAKULTETA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski program za pridobitev
specializacije
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koordinator za delo z otroki s posebnimi specialist za delo z učenci z učnimi težavami spec.
vzgojno-izobraževalnimi potrebami     specialistka za delo z učenci z učnimi 
                     težavami
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni naslovi so bili določeni v senatih visokih strokovnih šol, ob upoštevanju 32. in 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98, in odl. U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) je k njim dal soglasje Svet RS za visoko šolstvo 16. 4. 1999.
II. 1. strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD - študijski      Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in   Okrajšava
program, sprejet po zakonu o visokem   znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 
visokem šolstvu (Uradni list RS, 67/93)  47/98)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. VISOKA ŠOLA ZA MANAGEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski program za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management                diplomirani ekonomist             dipl. ekon.
                     diplomirana ekonomistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski program za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjetništvo               diplomirani ekonomist             dipl. ekon.
                     diplomirana ekonomistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN
POSLOVNAJE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- študijski program za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upravljanje in poslovanje         diplomirani ekonomist             dipl. ekon.
                     diplomirana ekonomistka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov, ki še niso usklajeni z zakonom, bo objavljen naknadno.
IV. Strokovni in znanstveni naslovi iz tega seznama se začnejo uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-1/98
Ljubljana, dne 3. maja 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti