Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999

Kazalo

1683. Pravilnik o štipendiranju, stran 3849.

Na podlagi 4. člena odloka o kadrovskem štipendiranju (Uradni list RS, št. 16/99) je komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na 91. seji dne 20. 4. 1999 sprejela
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za podeljevanje kadrovskih štipendij (v nadaljnjem besedilu: štipendij), višino štipendij in druge stroške izobraževanja, pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista ter druge zadeve v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije.
2. člen
Štipendije podeljuje podkomisija za štipendiranje pri komisiji Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: podkomisija za štipendiranje) na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb in odobrenih sredstev v proračunu Republike Slovenije.
Štipendija za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v tujini se lahko podeli:
– dijaku ali študentu, ki je državljan Republike Slovenije in se obveže, da bo po končanem izobraževanju sklenil delovno razmerje v ministrstvih, upravnih organih in upravnih organizacijah v sestavi ministrstva in upravnih enotah ter službah Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni organ);
– študentu, ki je državljan Republike Slovenije – za delo na področju mednarodnih odnosov v državnem organu, ki se poleg obveze iz prejšnje alinee obveže, da si bo med izobraževanjem pridobil znanje enega svetovnega jezika na ravni, ki ustreza vsem opravljenim izpitom tretjega letnika študija jezika na fakulteti;
– študentu, ki je državljan Republike Slovenije – izključno za delo na področju evropskih zadev, ki se obveže, da bo po končanem izobraževanju v tujini sklenil delovno razmerje v državnem organu.
Dijaku ali študentu za delo na področju Ministrstva za obrambo se štipendija lahko podeli pod pogojem, da nima dvojnega državljanstva.
Štipendija po tem pravilniku se lahko podeli dijaku ali študentu, ki ni v delovnem razmerju.
Otrokom oseb, padlih v vojni za Slovenijo 1991 ali umrlih za posledicami poškodb, dobljenih v tej vojni (v nadaljnjem besedilu: otroci padlih) se podeli štipendija iz tretje alinee drugega odstavka 1. člena zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 49/97).
II. POSTOPEK IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
3. člen
Štipendije iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Vsebino javnega razpisa iz prvega odstavka tega člena določi podkomisija za štipendiranje.
V javnem razpisu se navede:
a) izobraževalni program, smer in stopnja izobrazbe;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok za vložitev prijave na javni razpis;
č) pogoj, da bo štipendist po končanem izobraževanju sklenil delovno razmerje v državnem organu;
d) za štipendiste za delo na področju mednarodnih odnosov kot dodatni pogoj pridobitev znanja enega tujega jezika na ravni iz druge alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
4. člen
Prijava na javni razpis obsega:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
b) dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis;
e) predpisan obrazec za pridobitev štipendije.
Kandidat za pridobitev štipendije iz tretje alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika mora prijavi na javni razpis priložiti še priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata in dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga uporablja izobraževalna ustanova v tujini, kjer se bo kandidat izobraževal. Raven znanja tujega jezika mora ustrezati vsem opravljenim izpitom tretjega letnika študija jezika na fakulteti.
Kandidat za pridobitev štipendije za potrebe Ministrstva za obrambo mora prijavi na javni razpis priložiti še izjavo, da nima dvojnega državljanstva.
5. člen
Pri izbiri prijavljenih kandidatov podkomisija za štipendiranje upošteva zlasti:
– učni oziroma študijski uspeh;
– pozitivno opravljeno preventivno psihološko testiranje;
– kadrovske potrebe državnih organov.
Pred izbiro prijavljenih kandidatov morajo kandidati za potrebe Ministrstva za obrambo opraviti zdravniški pregled. Pri izbiri kandidatov za potrebe Ministrstva za obrambo (program – strojništvo, smer – letalstvo) se upošteva tudi pozitivno opravljen preizkus letenja.
Otrokom padlih se štipendija podeli ne glede na določbe prvega odstavka tega člena.
Pri izbiri med kandidati, ki v enaki meri izpolnjujejo pogoje za podelitev štipendije iz tretje alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, imajo prednost štipendisti Vlade Republike Slovenije.
Za študente iz prejšnjega odstavka lahko podkomisija za štipendiranje pridobi mnenje pristojnega organa o programu izobraževalne ustanove.
Če se za posamezne razpisane štipendije prijavi več kandidatov, kot je razpisanih štipendij, lahko podkomisija za štipendiranje s sklepom določi dodatne kriterije za podelitev štipendije.
Če se za posamezne razpisane štipendije prijavi manj kandidatov, kot je razpisanih štipendij, lahko podkomisija za štipendiranje, glede na ugotovljene kadrovske potrebe in zagotovljena sredstva v državnem proračunu, podeli štipendijo kandidatom, prijavljenim za druge izobraževalne programe, za katere je razpisana štipendija, pod pogoji določenimi v 2. členu tega pravilnika.
Štipendistu, ki uspešno zaključi izobraževanje na ravni srednjega in višjega izobraževanja in štipendistu, ki uspešno zaključi izobraževanje za pridobitev javnoveljavne visokošolske izobrazbe, se lahko v skladu z razpoložljivimi sredstvi podeli štipendija za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji, četudi v tekočem letu takšna štipendija ni razpisana. O tem odloča podkomisija za štipendiranje na predlog oziroma soglasje državnega organa, s katerim je štipendist sklenil pogodbo.
Štipendistu iz prejšnjega odstavka se lahko podeli štipendija, če kot dijak v zadnjih dveh letnikih gimnazije oziroma srednje šole doseže prav dober ali odličen uspeh in če uspešno opravi maturo oziroma zaključni izpit oziroma če kot študent v višji strokovni šoli in v visokošolskem zavodu doseže povprečno oceno najmanj 8,0.
6. člen
Na podlagi opravljene izbire podkomisija za štipendiranje izda sklep, s katerim vsakega izmed prijavljenih kandidatov na razpis obvesti o svoji odločitvi.
Zoper sklep iz prvega odstavka ima neizbrani kandidat pravico do ugovora. Ugovor se vloži v 8 dneh od dne vročitve sklepa. O ugovoru odloča komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija za kadrovske in administrativne zadeve). Odločitev komisije za kadrovske in administrativne zadeve je dokončna.
Če neizbrani kandidat ni zadovoljen z dokončno odločitvijo o ugovoru ali če komisija za kadrovske in administrativne zadeve ne odloči v 30 dneh od vložitve ugovora, ima neizbrani kandidat pravico do sodnega varstva pri pristojnem sodišču.
III. VIŠINA ŠTIPENDIJ IN DRUGI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA
7. člen
Višina štipendije za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji se določi na podlagi učnega oziroma študijskega uspeha, kraja bivanja in stroškov izobraževanja.
8. člen
Višina štipendije se določi v točkah. Vrednost točke za izračun štipendije določi komisija za kadrovske in administrativne zadeve glede na rast izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 1,00) v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Višina štipendije za dijake ne sme biti nižja od 20%, za študente pa ne nižja od 30% zajamčene plače, določene z zakonom, zmanjšane za davke in prispevke.
9. člen
Učni oziroma študijski uspeh, kraj bivanja in stroški izobraževanja se ovrednotijo:
a) za dijake
------------------------------------------------------------------
Učni uspeh      V kraju bivanja    Izven kraja bivanja
            št. točk        št. točk
------------------------------------------------------------------
zadosten         380           895
dober          460           975
prav dober        570           1085
odličen         700           1215
------------------------------------------------------------------

            Stroški izobraževanja
------------------------------------------------------------------
družboslovna, humanistična usmeritev           200 točk
naravoslovna, tehnična usmeritev             300 točk
------------------------------------------------------------------
b) za študente
---------------------------------------------------------------------
Študijski uspeh    V kraju bivanja    Izven kraja bivanja
             št. točk         št. točk
---------------------------------------------------------------------
6,0 do 7,0         570           1040
7,1 do 7,3         685           1155
7,4 do 7,6         775           1245
7,7 do 7,8         835           1305
7,9 do 8,1         920           1390
8,2 do 8,3         980           1450
8,4 do 8,6         1070           1540
8,7 do 8,9         1155           1625
9,0 do 10,0        1465           1935
---------------------------------------------------------------------

            Stroški izobraževanja
--------------------------------------------------------------------
družboslovna, humanistična usmeritev            300 točk
naravoslovna, tehnična usmeritev              400 točk
--------------------------------------------------------------------
Število točk za posameznega štipendista se določi vsako šolsko oziroma študijsko leto tako, da se upošteva doseženi učni oziroma študijski uspeh v preteklem šolskem oziroma študijskem letu. Pri dijakih se učni uspeh določi tako, da se izračuna poprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. septembra do 31. avgusta v preteklem šolskem letu. Pri študentih se študijski uspeh določi tako, da se izračuna poprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Glede na kraj bivanja je za dijake in študente v prvem letniku določeno naslednje število točk:
----------------------------------------------------------------
        V kraju bivanja      Zunaj kraja bivanja
----------------------------------------------------------------
dijaki        460              975
študenti       775              1245
----------------------------------------------------------------
Dijakom in študentom, ki se izobražujejo zunaj kraja stalnega prebivališča in se do mesta izobraževanja vsakodnevno vozijo, se mesečno povrnejo tudi potni stroški v višini cene javnega prevoza.
Štipendistom za področje mednarodnih odnosov se krijejo stroški izobraževanja iz druge alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Podkomisija za štipendiranje lahko odobri povračilo stroškov za dodatno učenje tujega jezika tudi štipendistom iz prve alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
10. člen
Štipendija za podiplomski študij v Republiki Sloveniji se določi v višini mesečne plače pripravnika z univerzitetno izobrazbo v državnih organih s količnikom v višini 2,48 (v nadaljnjem besedilu: mesečna plača pripravnika).
Štipendistom iz prvega odstavka tega člena, ki se izobražujejo izven kraja bivanja, se določi štipendija v višini 100% mesečne plače pripravnika, za študente, ki se izobražujejo v kraju bivanja pa 80% mesečne plače pripravnika.
Štipendistom iz prejšnjega odstavka se povrnejo tudi potni stroški za štirikratno vožnjo letno od kraja stalnega prebivališča do kraja študija.
11. člen
Študentom dodiplomskega študija v tujini se določi štipendija v višini mesečne plače pripravnika in povračila potnih stroškov od kraja stalnega prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno, glede na oddaljenost kraja študija.
Študentom podiplomskega študija v tujini se določi štipendija v višini mesečne plače pripravnika, povečane za 50% in povračila potnih stroškov od kraja stalnega prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno, glede na oddaljenost kraja študija.
O višini povračila potnih stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča podkomisija za štipendiranje.
12. člen
Višino štipendije za študente iz tretje alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika določi podkomisija za štipendiranje za vsakega štipendista posebej. Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo stroški šolnine in bivanja na podlagi predloženega predračuna izobraževalne ustanove, stroški študijskega gradiva in potni stroški od kraja stalnega prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno, glede na oddaljenost kraja študija.
O višini povračila stroškov študijskega gradiva in potnih stroškov iz prejšnjega odstavka odloča podkomisija za štipendiranje.
13. člen
Otroci padlih imajo pravico do štipendije v višini razlike med osnovo, ki znaša za učence osnovnih šol 100% najvišje možne štipendije po tem pravilniku, za dijake srednjih šol 110% in za študente 120% in kadrovsko štipendijo, ki se otrokom padlih zagotavlja po drugih predpisih. Tako določena štipendija se poveča za 40%, če prejemnik štipendije med izobraževanjem prebiva izven kraja stalnega prebivališča.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA
14. člen
Štipendijsko razmerje se podrobneje uredi s pisno pogodbo, v skladu z določili tega pravilnika.
Pogodbo o štipendiranju skleneta s štipendistom predsednik podkomisije za štipendiranje in predstojnik državnega organa, za katerega se štipendira.
15. člen
Štipendistom se štipendija plačuje mesečno vnaprej, do 10. dne v mesecu za vsak mesec do konca rednega izobraževanja.
Štipendistom iz tretje alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se stroški šolnine in bivanja plačajo na podlagi predloženega predračuna izobraževalne ustanove.
16. člen
Štipendist je dolžan takoj sporočiti podkomisiji za štipendiranje vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– odhod na služenje vojaškega roka;
– porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka;
– diploma;
– sprememba stalnega prebivališča;
– sklenitev delovnega razmerja;
– druge spremembe.
17. člen
Štipendist mora na začetku šolskega oziroma študijskega leta predložiti podkomisiji za štipendiranje:
a) dijak – potrdilo o vpisu v naslednji letnik in prepis zadnjega spričevala;
b) študent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu.
18. člen
Štipendistu, ki se ponovno vpiše v isti letnik, se štipendija ne izplačuje za šolsko oziroma študijsko leto, ki ga ponavlja.
Izplačevanje štipendije se začasno ustavi tudi, če podkomisija za štipendiranje ugotovi, da štipendist ni pravočasno opravil šolskih oziroma študijskih obveznosti.
Ne glede na določila prejšnjih dveh odstavkov lahko podkomisija za štipendiranje na podlagi štipendistovega zaprosila izplačevanja štipendije ne ustavi, določi pa mu rok, v katerem mora opraviti šolske oziroma študijske obveznosti, če ugotovi, da le-teh ni opravil iz opravičljivih razlogov.
Zaprosilo iz prejšnjega odstavka mora biti dano v pisni obliki.
19. člen
Štipendistu preneha štipendijsko razmerje, če:
a) si med prejemanjem štipendije po tem pravilniku pridobi še drugo štipendijo;
b) brez soglasja štipenditorja spremeni program oziroma smer izobraževanja;
c) po svoji volji ali krivdi opusti izobraževanje;
č) brez opravičljivih razlogov (kot npr. slab materialni položaj, daljša bolezen, nosečnost in podobno) ne dokonča izobraževanja v roku, določenem z izobraževalnim programom, oziroma brez opravičljivih razlogov ne izpolni šolskih oziroma študijskih obveznosti v podaljšanem roku, ki ga je določil štipenditor na podlagi 18. člena tega pravilnika;
d) je izključen iz izobraževalnega zavoda;
e) navaja neresnične podatke;
f) ravna v nasprotju s 16. členom tega pravilnika;
g) med izobraževanjem pisno sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v državnem organu v skladu s pogodbo o štipendiranju;
h) po končanem izobraževanju ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju;
i) se redno zaposli v nasprotju s tem pravilnikom oziroma pogodbo o štipendiranju.
20. člen
Podkomisija za štipendiranje lahko štipendistu na njegovo prošnjo izjemoma odobri odlog sklenitve delovnega razmerja in mu določi rok, v katerem se mora zaposliti v državnem organu oziroma mu določi rok, v katerem se mora vrniti nazaj v državni organ, kjer je že sklenil delovno razmerje.
Štipendistu iz prejšnjega odstavka preneha štipendijsko razmerje, če:
a) pisno sporoči, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju;
b) se ne zaposli v državnem organu;
c) se ne vrne nazaj v državni organ, v katerem je že sklenil delovno razmerje.
21. člen
V primerih iz 19. in drugega odstavka 20. člena tega pravilnika mora štipendist vrniti vse prejete štipendije, potne stroške, stroške za učenje tujega jezika in druge stroške izobraževanja z revalorizacijskimi obrestmi (R) in realnimi 2,5% obrestmi (R + 2,5%).
22. člen
Štipendist iz prve in druge alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je dolžan ostati najmanj toliko časa v delovnem razmerju v skladu s tem pravilnikom, kolikor znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
Štipendist iz tretje alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je dolžan ostati najmanj dvakrat toliko časa v delovnem razmerju v skladu s tem pravilnikom, kolikor znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
Določila prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo za otroke padlih.
23. člen
Štipendist mora povrniti sorazmerni del prejetih štipendij, potnih stroškov, stroškov za učenje tujega jezika in drugih stroškov izobraževanja, izračunanih v skladu z 21. členom tega pravilnika, če:
a) v določenem roku ne opravi strokovnega izpita;
b) po opravljenem strokovnem izpitu ne ostane v delovnem razmerju v skladu s pogodbo o štipendiranju;
c) ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo v skladu z 22. členom tega pravilnika.
24. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) mu štipenditor v 90 dneh po prejemu pisnega obvestila o zaključku izobraževanja, ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju;
b) mu štipenditor po opravljenem strokovnem izpitu ne zagotovi zaposlitve v skladu s pogodbo o štipendiranju;
c) mu štipenditor po odlogu iz 20. člena tega pravilnika ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja;
č) postane trajno nezmožen za šolanje oziroma delo.
25. člen
Štipendist je lahko izjemoma v celoti ali delno oproščen pogodbenih obveznosti, če sklene delovno razmerje v državnem organu, ki ni naveden v 2. členu tega pravilnika ali v javnem zavodu s področja negospodarstva, in je to v interesu štipenditorja.
26. člen
Podkomisija za štipendiranje lahko omogoči štipendistu, ki je materialno ogrožen, obročno vračanje prejetih štipendij, potnih stroškov, stroškov za učenje tujega jezika in drugih stroškov izobraževanja.
V izjemnih primerih lahko podkomisija za štipendiranje za določen čas odloži obveznost štipendista iz prvega odstavka tega člena.
27. člen
V primeru potreb po kadrih lahko podkomisija za štipendiranje izjemoma sklene, da se štipendist, ob soglasju predstojnika državnega organa, za katerega se štipendira, zaposli v drugem državnem organu.
28. člen
O pravicah in obveznostih štipendistov po tem pravilniku odloča podkomisija za štipendiranje.
Podkomisija za štipendiranje odloči o vsakem primeru posebej s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ima štipendist pravico do ugovora. Ugovor se vloži v roku 8 dni od dne vročitve sklepa. O ugovoru odloča komisija za kadrovske in administrativne zadeve. Odločitev komisije za kadrovske in administrativne zadeve je dokončna.
Če štipendist ni zadovoljen z dokončno odločitvijo o ugovoru ali če komisija za kadrovske in administrativne zadeve ne odloči v 30 dneh od vložitve ugovora, lahko štipendist zahteva varstvo svojih pravic pri pristojnem sodišču.
29. člen
V zvezi z izvajanjem štipendiranja in štipendijskega razmerja lahko podkomisija za štipendiranje poleg dokazil iz 4. člena tega pravilnika zahteva tudi druge listine, dokazila, podatke in dokumente.
Osebni podatki štipendista so vključeni v zbirko podatkov o štipendistih, ki jo vodi Kadrovska služba Republike Slovenije.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 24/91-I, 64/94, 71/94, 58/95 – prečiščeno besedilo, 57/96 in 58/97).
Vse pogodbe o štipendiranju, sklenjene do dne uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 916/99
Ljubljana, dne 20. aprila 1999.
Predsednik komisije
Vlade Republike Slovenije
za kadrovske
in administrativne zadeve
Marjan Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti