Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1999 z dne 8. 4. 1999

Kazalo

1035. Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A), stran 2517.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 1999
Št. 001-22-28/99
Ljubljana, dne 31. marca 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE (KZ-A)
1. člen
V kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94 in 70/94 – popravek) se naslov spremeni tako, da se glasi: “kazenski zakonik“.
2. člen
V 30. členu se v tretjem odstavku beseda “upravičenih“ nadomesti z besedo “opravičenih“.
3. člen
V 37. členu se v drugem odstavku beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedo “tridesetih“.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Pod pogoji iz 46. člena in 2. točke drugega odstavka 47. člena tega zakonika se sme izreči kazen zapora do dvajsetih let.“
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen
V 38. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Denarna kazen se izreka v dnevnih zneskih, če to ni mogoče, pa tudi v določenem znesku. Če se denarna kazen izreče v dnevnih zneskih, lahko znaša najmanj pet, največ pa tristošestdeset dnevnih zneskov, za kazniva dejanja, storjena iz koristoljubnosti pa največ tisočpetsto dnevnih zneskov. Če se denarna kazen izreče v določenem znesku, najnižji znesek ne sme biti manjši od 30.000 tolarjev, najvišji pa ne večji od 3,000.000 tolarjev, za kazniva dejanja, storjena iz koristoljubnosti, pa ne večji od 9,000.000 tolarjev.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Podatke iz prejšnjega odstavka, ki sodišču niso znani, priskrbi obdolženec v roku, ki ga določi sodišče, najkasneje pa do konca glavne obravnave. Če sodišču do konca glavne obravnave niso znane okoliščine, pomembne za določitev višine dnevnega zneska denarne kazni, izreče denarno kazen v določenem znesku, pri čemer upošteva splošna pravila za odmero kazni.“
V četrtem odstavku se besedilo “uradno objavljene povprečne čiste plače v Republiki Sloveniji“ nadomesti z besedilom “uradno objavljene povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo“.
V šestem odstavku se za besedo “kazni“ doda besedilo “oziroma, če je bila denarna kazen izrečena v določenem znesku, za vsakih začetih 10.000 tolarjev“.
5. člen
V 44. členu se v prvem odstavku za besedo “sme“ dodata besedi “oziroma mora“.
6. člen
V 46. člena se v drugem odstavku beseda “petnajstih“ nadomesti z besedo “dvajsetih“.
7. člen
V 47. členu se v 1. točki drugega odstavka beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedo “tridesetih“.
V 2. točki se beseda “petnajstih“ nadomesti z besedo “dvajsetih“.
V 4. točki se za besedilom “tristošestdeset dnevnih zneskov“ dodajo besede “oziroma 3,000.000 tolarjev“, za besedilom “tisoč petsto dnevnih zneskov“ pa se dodajo besede “oziroma 9,000.000 tolarjev“.
V tretjem odstavku se besede “dve kaznivi dejanji“ nadomestijo z besedami “tri kazniva dejanja“, beseda “dvajsetih“ pa se nadomesti z besedo “tridesetih“.
8. člen
V 49. členu se v četrtem odstavku za besedo “kazni“ doda besedilo “oziroma 10.000 tolarjev, če je bila denarna kazen izrečena v določenem znesku,“.
9. člen
V 88. členu se prvi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Če se denarna kazen mladoletniku izreče v dnevnih zneskih, njena najnižja mera znaša dva dnevna zneska, najvišja pa stoosemdeset dnevnih zneskov; če se mu denarna kazen izreče v določenem znesku, je njena najnižja mera 10.000 tolarjev, najvišja pa 1,500.000 tolarjev.“
10. člen
V 89. členu se v prvem odstavku besedilo “hujša od petih let zapora“ nadomesti z besedilom “zapora petih ali več let“.
V drugem odstavku se beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedo “tridesetih“.
11. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
“96. člen
(1) Storilcu ali drugemu prejemniku koristi se odvzamejo denar, dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če pa mu jih ni mogoče odvzeti, se mu odvzame premoženje, ki ustreza premoženjski koristi.
(2) Če storilcu ali drugemu prejemniku koristi ni mogoče odvzeti premoženjske koristi ali premoženja, ki ustreza premoženjski koristi, se mu naloži, da mora plačati denarni znesek, ki ustreza tej premoženjski koristi. Sodišče sme v upravičenih primerih dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza premoženjski koristi, lahko plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok plačila ne sme biti daljši od dveh let.
(3) Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, se lahko odvzame tudi tistim, na katere je bila prenešena brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, če so vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.
(4) Če je bila premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, prenešena na bližnje sorodnike storilca kaznivega dejanja (razmerja iz 230. člena tega zakonika), ali če je bilo zaradi onemogočanja odvzema premoženjske koristi po prvem odstavku tega člena na te osebe prenešeno kakšno drugo njegovo premoženje, se jim to odvzame, razen če dokažejo, da so zanj plačali dejansko vrednost.“
12. člen
V 98. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Pravni osebi se odvzame tudi premoženjska korist ali premoženje, ki ustreza premoženjski koristi, če ga osebe, navedene v prvem odstavku 96. člena tega zakonika, prenesejo nanjo brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti.“
13. člen
V 103. členu se v petem odstavku beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedama “nad petnajst“.
14. člen
V 109. členu se v drugem odstavku beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedama “nad petnajst“, besede “petnajst let zapora“ pa se nadomestijo z besedami “tri četrtine kazni“.
15. člen
V 111. členu se v 1. točki prvega odstavka beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedo “tridesetih“.
V 4. točki se besedi “tri leta“ nadomestita z besedama “eno leto“.
V 5. točki se besede “nad eno leto“ nadomestijo z besedilom “do enega leta ali denarna kazen“.
6. točka se črta.
16. člen
V 113. členu se v 1. točki prvega odstavka beseda “dvajset“ nadomesti z besedo “trideset“.
V 4. točki se besedi “tri leta“ nadomestita z besedama “eno leto“.
V 5. točki se besede “nad eno leto“ nadomestijo z besedilom “do enega leta ali na denarno kazen“.
6. točka se črta.
17. člen
V 123. členu se v drugem odstavku črta besedilo “za katero se sme po tem zakoniku izreči tri leta zapora ali hujša kazen,“.
18. člen
V 126. členu se v drugem odstavku pika za 4. točko nadomesti s podpičjem in dodajo nove 5., 6. in 7. točka, ki se glasijo:
“5. oseba, ki ji tuja država daje položaj uradne osebe in ki po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka;
6. oseba, ki ji mednarodna organizacija, katere članica je Republika Slovenija, daje položaj uradne osebe in ki po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka;
7. oseba, ki pri mednarodnem sodišču, katerega jurisdikcijo priznava Republika Slovenija, opravlja sodniško, tožilsko ali drugo uradno dolžnost ali funkcijo.“.
V 1. točki trinajstega odstavka se besedilo “uradno objavljene povprečne mesečne čiste plače v Republiki Sloveniji v gospodarstvu“ nadomesti z besedilom: “uradno objavljene povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo“, besedilo “(povprečna čista plača v gospodarstvu)“ pa se nadomesti z besedilom “(povprečna neto plača na zaposleno osebo)“.
V 2. in 3. točki se besedilo “povprečnih čistih plač v gospodarstvu“ nadomesti z besedilom “povprečnih neto plač na zaposleno osebo“.
Doda se nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
“(14) Za mamila po tem zakoniku se štejejo prepovedane droge, določene v posebnem zakonu in uvrščene v seznam prepovedanih drog.“
19. člen
V 127. členu se v drugem odstavku beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedo “tridesetih“.
V 3. točki se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo “ali zoper preiskovalnega ali sodečega sodnika, državnega tožilca ali njegovega zastopnika, ki je udeležen v postopku proti hudodelski združbi;“.
20. člen
V tretjem odstavku 148. člena, drugem odstavku 149. člena, petem odstavku 150. člena in tretjem odstavku 152. člena se besede “do dveh let“ nadomestijo z besedilom “od treh mesecev do petih let“.
21. člen
V 159. členu se v prvem odstavku za besedo “delo“ doda besedilo “ali ga kako drugače uporabi“.
22. člen
V 162. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Dana podkupnina se vzame.“
23. člen
V 168. členu se v prvem odstavku za besedo “njemu“ doda besedilo “ali da ne glasuje veljavno,“. Za besedo “premoženjsko“ se dodata besedi “ali nepremoženjsko“.
24. člen
Naslov 183. člena se spremeni tako, da se glasi: “Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let“.
V prvem odstavku se besedi “štirinajst let“ nadomestita z besedilom “petnajst let, pri čemer obstaja očitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in žrtve“.
V drugem, tretjem in četrtem odstavku se beseda “štirinajst“ nadomesti z besedo “petnajst“.
25. člen
V 184. členu se v drugem odstavku beseda “štirinajst“ nadomesti z besedo “petnajst“.
26. člen
185. člen se spremeni tako, da se glasi:
“185. člen
(1) Kdor za plačilo zvodi ali omogoči spolno občevanje ali druga spolna dejanja,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Kdor zvodi mladoletno osebo,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.“
27. člen
V 186. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Kdor pridobi, navede, spodbudi ali zmami druge k prostituciji ali kako drugače omogoči njihovo izročitev komu drugemu za prostitucijo ali kakorkoli sodeluje pri organizaciji ali vodenju prostitucije,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.“
28. člen
V 196. členu se v tretjem odstavku beseda “substance“ nadomesti z besedama “predhodne sestavine“.
V četrtem odstavku se za besedo “izdelovanje“ doda besedilo “ter prevozna sredstva s posebej prirejenimi prostori za transport in hrambo mamil,“.
29. člen
V naslovu 207. člena se na koncu doda besedilo “in kršitev sindikalnih pravic“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in izvrševanje sindikalnih dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic.“
30. člen
V 218. členu se v prvem odstavku za besedo “premoženja“ in v drugem odstavku pred piko doda besedilo “ali kdor na takšen način izterja dolg“.
V tretjem odstavku se za besedo “oseb“ doda besedilo “ali če je storjeno z uporabo orožja ali nevarnega orodja ali na posebej surov in poniževalen način,“.
31. člen
Naslov 225. člena in 225. člen se spremenita tako, da se glasita:
“Neupravičen vstop v zaščiteno računalniško bazo podatkov
225. člen
(1) Kdor neupravičeno vstopi v tujo zaščiteno računalniško bazo podatkov z namenom, da se seznani s kakšnim podatkom,
se kaznuje z denarno kaznijo.
(2) Kdor podatek iz prejšnjega odstavka uporabi, spremeni, kopira, uniči ali v bazo iz prejšnjega odstavka vnese kakšen svoj podatek ali računalniški virus,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Poskus dejanja iz prejšnjega odstavka je kazniv.
(4) Če je z dejanjem iz drugega odstavka tega člena povzročena velika škoda,
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.“
32. člen
Za 234. členom se dodata nova 234.a in 234.b člen, ki se glasita:
“Poslovna goljufija
234.a člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne ali celotne neizpolnitve obveznosti pa nastane za stranko ali koga drugega premoženjska škoda,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika premoženjska škoda,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Organiziranje denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo
234.b člen
(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, organizira, sodeluje ali pomaga pri organiziranju iger ali dejavnosti, pri katerih udeleženci vplačujejo določene denarne zneske udeležencem, ki so se pred njimi vključili v igro ali dejavnost in pričakujejo plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi se za njimi vključili v takšno igro ali dejavnost,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, organizira, sodeluje ali pomaga pri organiziranju iger na srečo, za katere ni bilo izdano dovoljenje ali koncesija pristojnega organa.
(3) Če je zaradi dejanj iz prejšnjih odstavkov nastala velika premoženjska škoda,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.“
33. člen
V 238. členu se v prvem odstavku pred besedo “firmo“ doda beseda “tujo“. Besede “tujo varstveno znamko“ se nadomestijo z besedilom “tujo blagovno ali storitveno znamko“. Besede “tujo posebno označbo“ se nadomestijo z besedilom “tujo označbo o geografskem poreklu ali drugo posebno označbo“.
34. člen
V 239. členu se za besedo “izum“ doda besedilo “ali registrirano topografijo polprevodniškega vezja“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Proizvodi, izdelani na podlagi neupravičene uporabe iz prejšnjega odstavka, se vzamejo.“
35. člen
V 243. členu se črta besedilo “ter s tem povzroči fizični ali pravni osebi neenakopraven položaj“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Enako se kaznuje, kdor nepooblaščeno pride do notranje informacije in jo uporabi ali kako drugače izkoristi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.“
36. člen
V 244. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno z namenom, da storilec sebi ali komu drugemu pridobi nepremoženjsko korist,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.“
37. člen
V 247. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku črta beseda “premoženjsko“.
38. člen
V 248. členu se v prvem odstavku črta beseda “premoženjsko“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost da, poskusi dati ali obljubi nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno drugo premoženjsko ali nepremoženjsko korist kot protiuslugo za sklenitev kakega posla ali da se opravi kakšna storitev,
se kaznuje z zaporom do enega leta.“
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi “prejšnjega odstavka“ nadomestita z besedama “prejšnjih odstavkov“.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se vejica za besedo “nagrada“ nadomesti z besedo “ali“, besedilo “ali druga premoženjska korist“ pa se črta. Beseda “vzamejo“ se nadomesti z besedo “vzameta“, beseda “smejo“ se nadomesti z besedo “smeta“, beseda “jih“ pa se nadomesti z besedo “ju“.
39. člen
V 249. členu se v tretjem odstavku besedi “prejšnjega odstavka“ nadomestita z besedilom “prvega ali drugega odstavka tega člena“.
40. člen
252. člen se spremeni tako, da se glasi:
“252. člen
(1) Kdor denar ali premoženje, za katerega ve, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na drug način, določen z zakonom, s pranjem prikrije ali poskusi prikriti njegov izvor,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa je hkrati storilec ali udeleženec pri kaznivem dejanju, s katerim je bil pridobljen denar ali premoženje iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je denar ali premoženje iz prvega ali drugega odstavka tega člena velike vrednosti,
se storilec kaznuje z zaporom do osmih let in z denarno kaznijo.
(4) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov več oseb, ki so se združile za izvrševanje takih dejanj,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let in z denarno kaznijo.
(5) Kdor bi moral in mogel vedeti, da je bil denar ali premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem, pa stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(6) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta.“
41. člen
V 255. členu se v prvem odstavku besedilo “denarno kaznijo ali z zaporom do treh let“ nadomesti z besedilom “zaporom do petih let in z denarno kaznijo“.
42. člen
V 256. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(3) Kdor napravi krivo javno listino, oporoko, javno ali uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na podlagi zakona, predrugači tako pravo listino ali kdor tako krivo ali predrugačeno listino spravi v obtok ali hrani z namenom uporabe ali jo uporabi kot pravo,
se kaznuje z zaporom do treh let.“
43. člen
V 266. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se ne kaznuje, kdor uradno tajnost, katere vsebina je v nasprotju z ustavnim redom Republike Slovenije, posreduje za objavo ali objavi z namenom, da javnosti razkrije nepravilnosti pri organiziranju, delovanju in vodenju službe, če objava za državo nima škodljivih posledic.“
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
44. člen
V prvem in drugem odstavku 267. člena ter prvem in drugem odstavku 268. člena se za besedo “morala“ dodata besedi “ali smela“.
45. člen
V 282. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se ne kaznuje, kdor vojaško tajnost, katere vsebina je v nasprotju z ustavnim redom Republike Slovenije, posreduje za objavo ali objavi z namenom, da javnosti razkrije nepravilnosti pri organiziranju, delovanju in vodenju obrambnih sil in njihovih priprav za obrambo države, če objava za državo nima škodljivih posledic.“
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
46. člen
V drugem odstavku 285. člena, prvem odstavku 286. člena in drugem odstavku 287. člena se beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedo “tridesetih“.
47. člen
V 297. členu se v tretjem odstavku za besedo “naznani“ doda besedilo “ali razkrije organizacijo in vodilne člane združbe“. Besedilo “se sme kazen odpustiti“ se nadomesti z besedilom “se mora kazen za ta dejanja odpustiti“.
48. člen
V 299. členu se v prvem odstavku za besedo “javnosti“ dodajo besede “ali v družini“. Za besedo “povzroči“ se doda beseda “ogroženost,“.
49. člen
V 300. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Material in predmeti, ki nosijo sporočila iz prvega odstavka tega člena, kot tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo.“
50. člen
V 302. členu se v četrtem odstavku za besedo “prostost“ doda besedilo “ali opravlja dejanja kazenskega pregona, vodi preiskavo ali sodi v kazenskem postopku zoper hudodelsko združbo,“.
51. člen
V 309. člena se v prvem odstavku za besedo “pridobi“ dodajo besede “ali jih hrani“.
52. člen
V 310. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
“(1) Kdor protipravno izdela, pridobi, hrani, proda, menja, vnese v državo ali iznese iz nje strelno, kemično, biološko ali jedrsko orožje, strelivo ali razstrelilne snovi ali kakšno drugo bojno sredstvo, katerih promet posameznikom sploh ni dovoljen ali je omejen,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za orožje, strelivo ali razstrelilne snovi ali kakšno drugo bojno sredstvo v veliki količini ali vrednosti ali ki pomeni nevarnost ali če je dejanje storjeno v skupini,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.“
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Kdor protipravno izdela, pridobi, hrani, proda, menja, vnese v državo ali iznese iz nje sestavne oziroma rezervne dele orožja, streliva, razstrelilnih snovi ali kakšnih drugih bojnih sredstev ali opremo, material ali sestavine, za katere ve, da bodo uporabljene za proizvodnjo ali delovanje predmetov iz prejšnjih odstavkov, se kaznuje z zaporom do petih let.“
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi “ali drugega“ nadomestita z vejico in besedami “drugega ali tretjega“.
Dosedanji četri odstavek postane peti odstavek.
53. člen
V 311. členu se v prvem odstavku besedi “enega leta“ nadomestita z besedama “treh let“.
V drugem odstavku se besedilo “ali v organizirani skupini spravi drugega čez mejo“ nadomesti z besedilom “spravi drugega čez mejo ali spravi čez mejo več oseb“. Beseda “treh“ se nadomesti z besedo “petih“.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka kot član združbe za izvrševanje takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoženjska korist,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.“
54. člen
V 352. členu se v prvem odstavku beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedo “tridesetih“.
V drugem odstavku se besedilo “sedmih let ali z zaporom petnajstih let“ nadomesti z besedama “desetih let“.
Tretji odstavek se črta.
55. člen
V drugem odstavku 362. člena, prvem odstavku 373. člena, prvem odstavku 374. člena, 375. členu, 376. členu, prvem odstavku 377. člena, drugem odstavku 379. člena, četrtem odstavku 388. člena, četrtem odstavku 389. člena in tretjem odstavku 390. člena se beseda “dvajsetih“ nadomesti z besedo “tridesetih“.
56. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/89-3/33
Ljubljana, dne 23. marca 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina