Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

511. Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, stran 963.

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa podrobnejše pogoje in merila za dokapitalizacijo, kreditiranje, subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje projektne dokumentacije pri naložbah v turistično infrastrukturo.
2. člen
Sredstva za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture se namenjajo za spodbujanje investicij na turističnem območju in to za investicije v:
– žičniške naprave in umetno dosneževanje smučišč,
– turistično infrastrukturo, namenjeno izboljšanju gostinske ponudbe,
– turistično infrastrukturo, namenjeno razvoju turizma na podeželju,
– mladinska prenočišča,
– športno-rekreativne objekte in naprave, pretežno namenjene turistom,
– izkoriščanje termalnih vod za razvoj turizma,
– kongresni turizem.
3. člen
Pri dodeljevanju sredstev iz prejšnjega člena ministrstvo, pristojno za turizem, upošteva:
– podelitev statusa turističnega območja,
– raven razvitosti turistične infrastrukture na turističnem območju,
– predhodne izračune ekonomske učinkovitosti načrtovane investicije za turistično območje,
– ugotovitve o nujnosti dopolnitve turistične ponudbe, upoštevaje tržne analize,
– ustreznost finančnih virov naložbe in zaključenost finančne konstrukcije,
– sodelovanje bank pri kreditiranje investicije,
– okoljsko primernost investicije.
4. člen
Pri dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– prosilec mora imeti izdelan investicijski program, ki ga je sprejel organ upravljanja in potrdila poslovna banka, ki sodeluje v finančni konstrukciji. Investicijski program mora biti izdelan v skladu z uredbo o enotni metodologiji programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98). Do pričetka uporabe navedene uredbe se uporablja navodilo o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicije (Uradni list RS, št. 16/97),
– investicijski program mora biti razvojno naravnan,
– finančna konstrukcija naložbe mora biti trdna,
– prosilec mora predložiti zanesljive instrumente za zavarovanje plačila,
– prosilec mora imeti izoblikovan svoj tržni program in zagotovljeno tržišče, ki ga mora dokumentirati (podatki o prometu v preteklem obdobju, morebitne predpogodbe, itd.),
– prosilec ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,
– prosilec mora imeti poravnane vse svoje obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in taks ter drugih dajatev, določenih z zakonom,
– prosilec je v celoti izterjal morebitno terjatev, ki je bila ugotovljena v njegovo korist v revizijskem poročilu ali revizijski odločbi, ki jo je izdala Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij. Do sredstev ni upravičen prosilec, za katerega je bilo z revizijskim poročilom ali revizijsko odločbo ugotovljeno oškodovanje družbenega premoženja.
5. člen
Prednost pri dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture imajo prosilci:
– katerih projekti imajo izrazite pozitivne multiplikativne učinke na razvoj turizma in drugih dejavnosti v kraju in na turističnem območju,
– katerih projekti imajo poudarjen infrastrukturni značaj,
– ki so v finančni konstrukciji zagotovili večji del potrebnih sredstev za dokončanje naložbe iz lastnih virov,
– ki so (v gostinstvu) neto izvozniki (delež nočitev tujih gostov v skupnem številu nočitev v zadnjem letu je znašal vsaj 45%) ali izkazujejo višjo stopnjo zasedenosti ležišč,
– katerih projekt finančno podpira lokalna skupnost,
– ki dosegajo nadpovprečne poslovne rezultate,
– katerih projekti prispevajo k odpiranju novih delovnih mest,
– katerih projekti so izrazito ekološko naravnani (varčevanje z energijo, okoljska primernost).
6. člen
Obseg dokapitalizacije iz naslova te uredbe ne sme preseči polovice celotne predračunske vrednosti investicije.
Sredstva dokapitalizacije se lahko dodelijo le pri investicijah v:
– žičniške naprave in umetno dosneževanje smučišč in
– izkoriščanje termalnih vod za razvoj turizma.
Sklep o dokapitalizaciji sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za turizem.
7. člen
Krediti se odobrijo pod naslednjimi pogoji:
– obseg sredstev kreditiranja iz naslova te uredbe ne sme preseči polovice celotne predračunske vrednosti investicije,
– rok vračila ne sme biti daljši od 15 let od črpanja posojila,
– obrestna mera znaša TOM,
– odplačevanje glavnice poteka v enakih četrtletnih obrokih s pričekom najkasneje po treh letih od črpanja posojila (moratorij),
– obresti za obdobje moratorija iz prejšnje alinee se pripišejo glavnici, obresti od tako povečane glavnice pa se plačujejo skupaj z odplačili obrokov glavnice od vključno prvega obroka glavnice dalje. Če v času obračuna obresti od posojil iz prvega odstavka tega člena zaradi pomanjkanja podatkov ali iz drugih razlogov ni mogoče ugotoviti višine TOM za posamezno obdobje, se šteje, da je TOM v takšnem obdobju enaka kot TOM v zadnjem obdobju pred takšnim obdobjem, za katerega jo je še mogoče ugotoviti. Takšen obračun se šteje kot pravilen in dokončen tudi v primeru, če postane TOM kasneje znana.
8. člen
Obresti se subvencionirajo pod naslednjimi pogoji:
– višina subvencije obrestne mere (r) lahko znaša do sedem odstotnih točk,
– subvencionirajo se le obresti od kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah.
9. člen
Projektno dokumentacijo za naložbe v turistično infrastrukturo se sofinancira v višini do 40 odstotkov dokumentiranih stroškov za njeno pripravo, vendar le pod pogojem, da lokalna skupnost za ta namen predhodno že zagotovi 10 odstotkov potrebnih sredstev.
Ta sredstva se prednostno namenijo za projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo soodvisnosti s potrebami razvoja turizma na turističnem območju ali imajo pomen za razvoj turizma na širšem območju.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-09/99-1
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost