Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4702. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih objektih, stran 8576.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88) ter 26. in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih objektih
1. člen
Za 84. členom pravilnika o čolnih in plavajočih objektih (Uradni list SRS, št. 13/89) se dodajo novi 84.a, 84.b, 84.c in 84.d člen, ki se glasijo:
“84.a člen
Državljan Republike Slovenije, ki je potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna oziroma potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna (v nadaljnjem besedilu: listino o usposobljenosti za upravljanje čolna) pridobil v tujini, lahko od Uprave Republike Slovenije za pomorstvo zahteva izdajo ustrezne slovenske listine o usposobljenosti za upravljanje čolna. Vlogi za izdajo slovenske listine mora priložiti v tujini pridobljeno listino o usposobljenosti za upravljanje čolna in dokazilo iz katerega izhaja, da je v državi, v kateri mu je bila izdana listina o usposobljenosti za upravljanje čolna, bival vsaj šest mesecev. Navedene listine morajo biti predložene v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka se ustrezna slovenska listina izda brez opravljanja izpita oziroma preizkusa znanja.
84.b člen
Oseba, ki upravlja čoln z radijsko postajo, ki uporablja digitalni selektivni klic na VHF z neobveznim dodatkom za satelitsko komunikacijo mora imeti potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS postajo.
Potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS postajo dobi oseba, ki:
– je stara najmanj 16 let,
– je opravila tečaj po izpitnem programu za pridobitev potrdila za upravljanje z GMDSS postajo in
– je opravila izpit pred izpitno komisijo, ki jo imenuje direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo izmed strokovnih delavcev tega organa.
84.c člen
Izpitni program za upravljanje z VHF GMDSS postajo obsega naslednje predmete:
pravila o radijski službi, osnove radiotelefonije in delo na GMDSS opremi ali na simulatorju.
84.d člen
Izpitni program iz prejšnjega člena obsega po posameznih predmetih naslednje gradivo:
– pravila o radijski službi: sistem digitalnega selektivnega klica, VHF GMDSS postaje, poznavanje postopkov za vzpostavljanje VHF komunikacij na napravi za digitalni selektivni klic, v stiski, nujnosti in varnosti v slovenskem in angleškem jeziku, radiotelegrami, navigacijska opozorila, vremenska poročila in zdravniški nasveti na morskem področju A, kanali varnost, nevarnost in sigurnost dodeljenih na VHF frekvenčnem področju, namen in vrsta oddajanja, način dela in uporaba VHF kanalov za nevarnost, varnost in javno korespondenco, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk (ustno in praktično).
– osnove radiotelefonije: elektromagnetni valovi, frekvenca in valovna dolžina, poznavanje osnovnih elementov VHF GMDSS radijskih naprav, princip delovanja sprejemnikov in oddajnikov, akumulatorji (ustno).
– delo na GMDSS opremi ali na simulatorju: oddajati in sprejemati signal za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajati in sprejemati splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.“
2. člen
Za 99. členom se dodata nova 99.a in 99.b člen, ki se glasita:
“99.a člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo listino o usposobljenosti za upravljanje čolna, ki jo je izdala Socialistična Republika Slovenija, na predlog zainteresirane osebe nadomesti z listino Republike Slovenije.
Listina o usposobljenosti za upravljanje čolna, ki jo je izdala Socialistična Republika Slovenija, se uporablja še šest mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
99.b člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo listino o usposobljenosti za upravljanje čolna, ki jo je državljan Republike Slovenije pridobil v eni izmed republik bivše SFRJ na podlagi izpita oziroma preizkusa znanja opravljenega pred 25. junijem 1991, na predlog zainteresirane osebe nadomesti z ustrezno slovensko listino. Slovenska listina se izda brez opravljanja izpita oziroma preizkusa znanja.
Zainteresirana oseba mora vlogo za izdajo slovenske listine vložiti pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
Vloge, ki so vložene po preteku roka iz prejšnjega odstavka, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo zavrže kot prepozne.“
3. člen
V pravilniku o čolnih in plavajočih objektih se besede “Luška kapitanija Koper“ in “luška kapitanija“ nadomestijo z besedami “Uprava Republike Slovenije za pomorstvo“ v ustreznem sklonu.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-13/98
Ljubljana, dne 16. decembra 1998.
mag. Anton Bergauer l.r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost