Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2879. Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Litija, stran 4717.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 40. seji dne 17. 8. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Litija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Litija, s sedežem Jerebova ulica 14, Litija (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vrtec Vzgojno-varstveni zavod Litija (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo naslednje enote:
– Vrtec Medvedek,
– Vrtec Najdihojca,
– Vrtec Ciciban,
– Vrtec Jurček,
– Vrtec Kresnička,
– Vrtec Kekec,
– Vrtec Lučka in
– Vrtec Sonček.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vzgojno-varstveni zavod Litija.
Sedež zavoda: Bevkova ulica 1, Litija.
Skrajšano ime zavoda: VVZ Litija.
V sestavo zavoda sodijo naslednje enote:
– Vrtec Medvedek, Litija, Bevkova ulica 1,
– Vrtec Najdihojca, Litija, Cesta komandanta Staneta 8,
– Vrtec Ciciban, Šmartno pri Litiji, Za povrtmi 6,
– Vrtec Jurček, Jevnica, Jevnica 54,
– Vrtec Kresnička, Kresnice, Kresnice 26/a,
– Vrtec Kekec, Sava, Sava 21,
– Vrtec Lučka, Sava, Sava 57 in
– Vrtec Sonček, Vače.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Enote zavoda imajo v pravnem prometu le pooblastila, ki jih določa ta odlok, oziroma tista, ki jih na njih prenese ravnatelj.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1/00694/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določajo zakon, statut občin in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vzgojno-varstveni zavod Litija.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda v skladu z zakonom in statutom občine zastopa in predstavlja zavod.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi svet zavoda na predlog ravnatelja.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju celotne občine razen naslednjih naselij, v katerih zadovoljuje potrebe Osnovna šola Gabrovka – Enota vrtec Čebelica:
Gabrovka, Moravče, Hohovica, Podpeč, Javorje, Nova Gora, Gobnik, Laze, Kamni Vrh, Gabrska Gora, Okrog, Tlaka, Gornje Ravne, Brezje, Brglez, Pečice, Lukovec, Tihaboj, Moravška Gora, Brezovo, Vodice, Klanec, Čatežka Gora, Križišče, Dole pri Litiji, Kal, Suhadole, Berinjek, Slavina, Selce, Hude Ravne, Radgonica, Dobovica, Magolnik, Sopota, Zagozd, Zavrh, Gornje Jelenje, Spodnje Jelenje, Jelenska Reber, Preženjske Njive, Čeplje, Bistrica, Prevale, Mala Goba, Velika Goba, Strmec, Ravne nad Šentrupertom, Kostanjevica, Gradišče, Dobje, Prelesje, Ježevec in Ljubež.
Sedež zavoda je v enoti Medvedek. Vpis otrok se vrši v vseh enotah skozi vse leto.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnost zavoda je:
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Zavod izvaja javnoveljavne programe in opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje javno veljavnih programov, za lastno dejavnost:
– H/55.510 Storitve menz,
– H/55.520 Priprava in dostava hrane,
– I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
– A/01.120 Pridelovanja vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
– G/52.740 Druga popravila, d.n.,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/74.120 Računovodstvo, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– K/74.700 Čiščenje stavb,
– R/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
– M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n..
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
– O/92.610 Obratovanje športnih objektov,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti,
– O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
– druge dejavnosti izven obsega javne službe.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja naslednje javnoveljavne programe, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom:
– programe za predšolske otroke in
– prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami.
13. člen
Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo.
Zavod glede na trajanje izvaja naslednje programe:
– dnevne programe v enotah zavoda Vrtec Medvedek, Vrtec Najdihojca, Vrtec Ciciban, Vrtec Jurček, Vrtec Kresnička, Vrtec Kekec in Vrtec Lučka, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično,
– poldnevne programe v enotah zavoda Vrtec Medvedek, Vrtec Najdihojca, Vrtec Ciciban, Vrtec Jurček, Vrtec Kresnička, Vrtec Sonček in Vrtec Kekec, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično in
– v soglasju z občinskim svetom tudi krajše programe, ki trajajo od 240 do 600 ur letno za otroke iz odročnih in demografsko ogroženih krajev.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Krajši programi so namenjeni otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.
Zavod lahko v soglasju z občinskim svetom organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva se izvaja na domu.
Zavod lahko v soglasju z občinskim svetom organizira občasno varovanje otrok na domu.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler občinski svet ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k boljšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja zavod določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij vzgojno-varstvenega okoliša.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev posameznih enot sorazmerno glede na število zaposlenih delavcev. V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci posameznih enot ter upravno-administrativni in tehnični delavci. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in varstvenim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– v soglasju z občinskim svetom določi kriterije za sprejem otrok v vrtec ter sestavo in način dela komisije za sprejem otrok,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z občinskim svetom o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
1.1. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda predpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje razpisna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije in njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima vsak delavec zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico in se predlagajo po enotah zavoda.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov. Člani in namestniki volilne komisijo morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidirani za člana sveta zavoda.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih enotah zavoda po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne enote vrtca in koliko kandidatov se voli izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov iz posamezne enote vrtca ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev), kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz posameznih enot vrtca oziroma predstavnikov upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati posameznih enot vrtca oziroma upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste enote vrtca oziroma dva kandidata med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
1.2. Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 5 delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program dela zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in drugo),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– imenuje komisijo za sprejem otrok v vrtec,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko izbran, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje občinskega sveta.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor ali občinski svet ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
2.1. Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko izbran, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
2.2. Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
30. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv obravnava vzgojno delo, daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev je lahko oblikovan tudi v posamezni enoti vrtca.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Mandat članov sveta staršev traja dve leti in je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
34. člen
Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, logoped, specialni pedagog, fizioterapevt, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
35. člen
Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane in drugi.
Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki izvaja prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora imeti stopnjo izobrazbe, predpisano za vzgojitelja predšolskih otrok in specialno pedagoško izobrazbo.
V oddelku vrtca, v katerega so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, lahko opravlja vzgojno delo poleg vzgojitelja predšolskih otrok tudi vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo.
Vzgojitelji predšolskih otrok morajo imeti:
– višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma študijskem programu za področje predšolske vzgoje ali
– visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni oziroma študijski program za izpopolnjevanje za področje predšolske vzgoje.
Pomočnik vzgojitelja mora imeti:
– srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali
– zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.
Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.
Organizator zdravstveno-higienskega režima in organizator prehrane morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
36. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, predstojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka, ter sredstva in premoženje enot vrtca.
Zavod samodejno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja občinskega sveta.
38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju občinskega sveta pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina vzgojnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
40. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu izvaja šolska inšpekcija.
42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejema svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
44. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Litija številka 601-3/93 z dne 21. 4. 1994, ki ga je sprejela Skupščina občine Litija in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/94 dne 13. 5. 1994.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 22. 11. 1994 in potrjen s sklepom Občine Litija z dne 15. 12. 1994.
46. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šest mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
47. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
48. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-15/98
Litija, dne 17. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti