Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2867. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjsko območje Jamšek, Zdole, stran 4705.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97, 70/97 in 10/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 36. seji dne 1. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjsko območje Jamšek, Zdole
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjsko območje – Jamšek, Zdole, ki ga je izdelal Elite, d.o.o., Krško pod številko 60100/U, ki obravnava del območja ob cesti Krško–Pohanca.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
3. Ocena stroškov za izvedbo
4. Odlok
B) Grafičnim delom:
5. Izsek iz grafičnih prilog dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990   1:5000
6. Katastrski načrt                    1:2880
7. Geodetska podloga                    1:500
8. Obstoječe stanje                    1:500
9. Arhitektonsko zazidalna situacija            1:500
10. Situacija infrastrukture                1:500
11. Načrt gradbenih parcel                 1:500
12. Situacija zakoličbe                  1:500
13. Ukrepi za obrambo in zaščito              1:500
14. Organizacija programa po etažah            1:100
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah: 261/2 in 280/2.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Znotraj zazidalnega načrta so dopustne gradnje in ureditve:
– stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in pomožnih objektov,
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav zveze in telekomunikacij,
– zelenih površin.
5. člen
Na obravnavanem območju so dovoljene naslednje dejavnosti:
– nemoteča proizvodnja,
– storitvene,
– servisne,
– nemoteče obrti.
6. člen
Pomožni objekti so sestavni del funkcionalnega zemljišča in so dopustni v skladu z odlokom o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in Uradni list RS, št. 62/95).
7. člen
Celotna parcela je funkcionalno zemljišče, z maksimalno 60% pozidavo.
8. člen
Na območju zazidalnega načrta je dopustna naslednja izraba prostora:
– stanovanjski objekt,
– poslovno-stanovanjski objekt,
– prometni, komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine,
– prostori za posode za smeti,
– zelenice,
– vrtovi, sadovnjak, cvetličnjak ipd.,
– ute, bazeni, terase,
– pomožni objekti,
– adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in vzdrževalna dela.
9. člen
Obstoječi stanovanjski objekt je na parcelni številki 261/2.
Predvideni poslovno-stanovanjski objekt je na parcelni številki 261/2 in 280/2.
Objekt je osnovnega pravokotnega tlorisa razdeljen na dva volumna, velikosti do 550 m2, vzporeden s plastnicami terena, v osnovi z dvokapno streho, sleme vzporedno s plastnicami terena.
Zasnova:
– pritličje – proizvodni del, skladišče, kotlarna, jedilnica,
– podstrešje – pisarne, garderobe, skladišči modelov, krojilnica, stanovanja
Konstrukcija: klasična, zidana, betonska ali montažna.
Gabariti:
– osnovni tloris – 35 x 18,50 m,
– kota slemena – max 11m nad koto terena
Kota pritličja: 299 – natančno se določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije
Streha:
– simetrična dvokapnica,
– naklon strehe 33–38 stopinj,
– možna uporaba čopov in frčad,
– smer slemena vzporedna s plastnicami.
Kritina: opečna ali cementna, rdeče barve.
Fasada: zaglajen zidarski omet svetlejših barv, kombinacija z lesom.
Oblikovanje odprtin: pravokotno z delitvijo steklenih površin.
Osvetlitev podstrešij: frčade.
Gradbena linija: 20 m oddaljena od obstoječega objekta.
Naklon strehe in kritina osnovnega in pomožnih objektov mora biti enovita.
10. člen
Parkirišča so asfaltirana z vrisanimi parkirnimi mesti.
11. člen
Zelenice
– ob parkirišču so zasajene z visokim drevjem,
– ostali del parcele je zatravljen.
12. člen
Ograje
– dopustna je postavitev ograj v obliki žive meje, lesene, kamnite ter kombinacija teh materialov,
– višina ograje je 120 cm, živa meja je lahko višja.
13. člen
Podporni zid
Podporni zidovi morajo biti zgrajeni iz naravnega materiala z obvezno zazelenitvijo.
14. člen
Kontejnerji se postavijo na betonsko podlago.
Prostor je ograjen s treh strani z leseno ograjo ter zamaskiran z okrasnim grmičevjem.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
15. člen
Promet
Na jugozahodni strani območja se izvede rekonstrukcija obstoječega priključka pravokotno na lokalno cesto z ustreznimi radiji (Rmin = 6 m), asfaltira se nova dostopna pot min. širine 5 m, v dolžini 55 m v nadaljevanju v dolžini 40 m pa 5,5 m širine.
Priključek na lokalno cesto mora biti zgrajen v niveleti vozišča ceste, njegova neposredna okolica ob cesti pa mora biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na cesto.
Asfaltirajo se dostopni platoji pred objektom min. širine 5 m v dolžini 40 m.
Na jugovzhodni strani območja se izvede asfaltirani intervencijski dovoz z ustreznimi radiji iz lokalne ceste mimo obstoječe stanovanjske hiše ter priključkom na novo dovozno pot.
Parkirišča se asfaltirajo, vrišejo pod kotom 90 stopinj, dimenzij 2,5 x 5 m z vmesno cesto širine 6 m.
Na parkiriščih se postavijo lovilci olj.
Peš poti so tlakovane, min. širine 2 m in potekajo ob objektu.
16. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
Za oskrbo s pitno in požarno vodo se uporablja voda iz vodovodnega sistema Zdole.
Objekt se na vaški vodovod priključi s cevjo PEHD profila 90/10 mm.
Pod cestiščem se vodovodna cev položi v zaščitno cev.
Vodomerni jaški se postavijo na zelenici izven objekta, na dostopno mesto.
Vodovodne inštalacije so ločene za poslovni in stanovanjski del.
Zgradi se hidrantno omrežje iz cevi PEHD profila 90/10 mm z nadzemnim hidrantom.
17. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija se spelje v triprekatne, betonske, vodotesne greznice na praznjenje z možnostjo kasnejšega priključka na bodoče kanalizacijsko omrežje.
Meteorne vode s strehe so speljane preko peskolovov v ponikovalnico, enako meteorne vode s parkirnih površin preko lovilcev olj.
Meteorne in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve in objektov ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
18. člen
Odpadki
Odpadki se zbirajo ločeno za komunalne odpadke v zabojnikih kapacitete 200 l in za tekstilne odpadke v zaprtem kontejnerju kapacitete 3 m3.
Zabojniki se odvažajo s smetarskimi vozili na skupno deponijo komunalnih odpadkov.
Odjemno mesto mora biti na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop s specialnim komunalnim vozilom.
19. člen
Elektroenergetsko omrežje
Nizkonapetostno omrežje
Objekti znotraj meja ZN se v I. fazi priključijo na obstoječo elektroenergetsko mrežo iz TP 20/0,4 Kv Zdole.
Elektrifikacija novih objektov znotraj meje ZN se izvaja izključno z zemeljskim kablom.
Na površinah, kjer so načrtovana vozna cestišča, manipulativne in parkirne površine se nizkonapetostni kabli položijo v cevno kineto oziroma kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi profila 110 mm s kabelskimi jaški.
Kolikor bo na obravnavanem območju prišlo do potrebe po povečanju priključne moči je potrebno v II. fazi zgraditi novo TP po navodilih upravljavca elektro omrežja.
Javna razsvetljava
Dostopno pot in manipulativne površine ter parkirišče je potrebno osvetliti s svetili, ki bodo nameščeni na objektu.
20. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je iz lastne kurilnice na utekočinjen plin v malem plinskem rezervoarju kapacitete 5 m3, ki se nahaja pod namenskim nadstreškom.
21. člen
TK omrežje
Novi objekt se priključi na PTT omrežje obstoječega objekta.
KDS sistem se izvede kot lokalni antenski sistem.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
22. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– zunanje hidrantno omrežje,
– v notranjosti objekta se namestijo gasilni aparati,
– strelovodna zaščita,
– utrjene površine za dostop vozil požarne zaščite,
– v času gradnje urediti skladišče vnetljivih snovi,
– minimalni razmak med dvema objektoma 8 m,
– ustrezni radij prometnic, minimalno 6 m,
– izvedba malih plinskih kontejnerjev pod namenskim nadstreškom.
23. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MSC.
24. člen
Zaščita okolja in hrup
Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno spuščati v ponikovalnice le preko lovilcev olj in maščob.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi tehnološkimi in odpadnimi vodami onesnaževale okolje.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za stanovanjsko območje.
25. člen
Način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
26. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe za invalide naklona 1:16.
Potrebno je izvesti “vhode” na peš pločnike ob objektu z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.
27. člen
Varovanje arheološke dediščine
Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati pod arheološkim nadzorom strokovne organizacije.
VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
28. člen
I. etapa,
– rekonstruirati obstoječi dovoz s priključkom na lokalno cesto,
– posekati nasad breskev,
– izvesti zemeljska dela
II. etapa,
– infrastrukturno opremiti parcelo,
– nove objekte priključiti na obstoječo elektroenergetsko mrežo iz TP Zdole
III. etapa,
– zgraditi objekt,
– urediti parkirišča,
– urediti zelenice
IV. etapa,
– po potrebi zgraditi novo TP zunaj meja zazidalnega načrta.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
29. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
30. člen
Investitor je dolžan postaviti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.
Če bi zaradi gradnje ali kasnejše uporabe objektov in priključka prišlo do onesnaženja ceste, mora investitor cesto in priključek takoj očistiti.
Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material odmaknjen od cestne meje vsaj 3 m.
31. člen
Investitor je dolžan pravočasno prijaviti pričetek zemeljskih del na Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki bo izvajal arheološki nadzor.
VIII. TOLERANCE
32. člen
Tolerance za horizontalne gabarite znašajo 1,2 m, vertikalne pa 1 m, za ostale ureditve so 10%.
Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja organizacije programa po etažah in določitve vhodov v objekt in na parcelo.
Dopustna so odstopanja v trasah komunalnih ureditev po predhodni preverbi in soglasju strokovne službe občinskega organa za urejanje prostora.
IX. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.
34. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Krško.
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/15-352-10/97
Krško, dne 1. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti