Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2864. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1998 v Občini Gornji Petrovci, stran 4703.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) 14., 15. in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 22. redni seji dne 2. 9. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1998 v Občini Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci za program ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Gornji Petrovci;
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Gornji Petrovci se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– uvajanja kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Gornji Petrovci.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvo se dodeljujejo kot: podpore, regresi, premije.
7. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
8. člen
1. Analize zemlje – regres
Namen: zmanjšanje stroškov pridelovanja in zmanjšanje onesnaževanja okolja s pravilno rabo manjkajočih hranil.
Višina regresa: 70% od cene analize zemlje.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom in izjavo KSS Gornji Petrovci o odvzemu vzorca.
2. Analiza krme – regres
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunu krmnih obrokov
Višina regresa: 70% od cene analize.
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom;
– vzorce mora vzeti Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci.
3. Nakup plemenskih krav in telic – regres
Namen ukrepa: izboljšanje proizvodnje mleka in mesa, s spodbujanjem obnove plemenskih krav s kakovostnimi kravami in plemenskimi brejimi telicami.
Višina regresa: 45.000 SIT po posamezni plemenski živali.
– plemenske živali morajo biti kupljene preko Živinorejske selekcijske službe Slovenije;
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom;
– plemenske krave so lahko stare največ 5 let;
– priložena mora biti izjava oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81).
4. Prašičereja – regres
Namen ukrepa: spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem prašičev.
Višina regresa: nakup plemenskih merjascev 20.000 SIT po posamezni plemenski živali; nakup pl. mladic-breje 15.000 SIT po posamezni plemenski živali; nakup pl. mladic 10.000 SIT po posamezni plemenski živali.
– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih;
– regresiramo do 10 komadov po reji;
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom;
– priložena mora biti izjava oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81).
5. Čebelarstvo
Namen: spodbujanje in ohranitev čebelarstva.
Višina regresa: 1.000 SIT/ha.
– lastniki čebeljih panjev prijavijo število panjev na upravi občine do 30. 10. 1998.
6. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah – regres
Namen ukrepa: sofinanciranje dopolnilne dejavnosti na kmetijah:
– zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine skupaj z elaboratom, ki ga izdela Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci skupaj s svetovalci ŽVZ Murska Sobota za posamezno področje;
– o vlogah odloča občinski svet na predlog odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
7. Obnova goveje črede – regres
Namen ukrepa: obnova goveje črede z doma vzrejenimi telicami A kontrole.
Višina regresa: višino regresa sprejme občinski svet na podlagi poročila in podatkov selekcijske službe ŽVZ Murska Sobota.
8. Jesenska setev – regres
Namen ukrepa: spodbujanje uporabe kakovostnega semena pšenice, rži in ječmena.
Višina regresa: 20 SIT/kg.
Regres se koristi v podjetjih Občine Gornji Petrovci, v katere je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup semena pšenice, rži in ječmena.
– na podlagi originalnega računa, kolikor je seme za jesensko setev nabavljeno od drugih prodajalcev.
– nakup semena mora biti izvršen do 30. 10. 1998.
– zahtevki za regres morajo biti vloženi na upravo občine do 16. 11. 1998.
9. Sofinanciranje izobraževanja in podpora društvom – regres
Namen: pomoč pri izobraževanju in podpora društvom.
– zahtevki se vlagajo na upravo občine;
– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Gornji Petrovci;
– o vlogah odloča občinski svet na predlog odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
10. Apnenje zemlje – regres
Namen ukrepa: izboljšanje strukture tal.
Višina regresa: 4 SIT/kg.
– regres se koristi v podjetjih na območju Občine Gornji Petrovci, v katere je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup apnenca.
– na podlagi originalnega računa, kolikor je bil apnenec nabavljen od drugih prodajalcev;
– nakup mora biti izvršen do 15. 11. 1998.
10. Zdravljenje mastitisa – regres
Namen: kakovostnejša proizvodnja mleka.
Višina regresa: 1.500 SIT/zdravljeni kravi. Na podlagi podatkov Pomurskih mlekarn o zdravljenju mastitisa pri rejcih v naši občini bo odbor predlagal občinskemu svetu regres, ki ga bomo nakazali direktno lastniku zdravljenih krav.
9. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika (1., 2., 3., 4., 6. in 9.) morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 21. 12. 1998.
– zahtevku mora biti priložena številka hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota;
– nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom v 30 dneh po vložitvi.
10. člen
Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občine Gornji Petrovci skupaj z upravo Občine Gornji Petrovci;
– vlagatelji zahtevkov za regresiranje bodo obveščeni s sklepom do 15. 1. 1999.
11. člen
Podjetja, ki imajo sezname koristnikov regresa za nakup semena za jesensko setev in apnenca, morajo koristnika regresa pred izdajo blaga vpisati v seznam, njegovo registrsko številko osebne izkaznice, kar koristnik potrdi z lastnoročnim podpisom na seznamu.
Kolikor se ugotovi, da podjetje ne izvaja v celoti ta člen, se mu takoj odvzamejo seznami za regresirani nakup in v letu 1998 ne more več izvajati regresiranja Občine Gornji Petrovci.
III. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1998 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2920/98
Gornji Petrovci, dne 2. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti