Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2863. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Gornji Petrovci, stran 4700.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90) 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 39/98) ter 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 2. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Gornji Petrovci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Gornji Petrovci kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, način izvajanja gospodarske javne službe in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zraka z namenom varstva zraka, zdravstvene in protipožarne zaščite (v nadaljevanju: dimnikarska služba).
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na naslednjih napravah:
– male kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– srednje kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek-dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za dovod ostankov zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilnih naprav ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na podlagi naravnega obtoka zraka.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah,
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav iz 3. člena tega odloka,
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka,
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav,
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in vezanih elementov.
5. člen
(1) Roki in način čiščenja in pregledovanje kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76).
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se naprave čistijo najmanj enkrat letno.
6. člen
(1) V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesionar opraviti strokovni pregled kurilnih naprav, dimnih vodov, dimnikov prezračevalnih naprav in drugih naprav v objektih.
(2) Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega odstavka tega člena pisno seznaniti uporabnika naprav.
(3) Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka tega člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimovodnih naprav in drugih naprav.
III. OBMOČJE
7. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na celotnem območju Občine Gornji Petrovci.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
8. člen
Koncesionar mora za opravljanje dimnikarske dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– v primeru, da je koncesionar registriran kot družba predloži: sklep o vpisu družbe v sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru da je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da predloži program izvajanja dimnikarske dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.
V. POOBLASTILA KONCESIONARJA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
9. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja javne službe naslednja pooblastila:
– pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju Občine Gornji Petrovci,
– da zaračunava plačila za vse storitve dimnikarske službe uporabnikom dimnikarske službe,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
10. člen
Koncesionar izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji:
– da kontinuirano in kvalitetno izvaja dejavnost iz 1. člena tega odloka na celotnem dodeljenem območju,
– da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da redno predloži koncedentu leta poročila o poslovanju (bilanco stanja, bilanco uspeha in davčno napoved v primeru, da gre za samostojnega podjetnika), najkasneje do 15. marca,
– da vodi kataster emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak v skladu s predpisi (kataster je last koncedenta),
– da koncedentu sproti pošilja zbrane podatke, ki so predmet katastra,
– da v roku 15 dni po zaključku kurilne sezone (od oktobra do maja) odda letno poročilo o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o tem redno obvešča pristojni upravni organ in po potrebi tudi pristojne inšpekcijske službe,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen
Koncesija se podeli za določen čas štirih let.
Koncesionar začne izvajati koncesionirano gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka takoj po podpisu koncesijske pogodbe ali najkasneje en mesec po podpisu. Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša za eno oziroma največ dve leti, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi.
VII. FINANCIRANJE
12. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
Soglasje k predloženemu ceniku dimnikarskih storitev da Občinski svet občine Gornji Petrovci.
Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki spremembi koncedentu.
VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIJE
13. člen
Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do konca marca plačati koncedentu za izvajanje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 5 odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori tekoče trimesečno ali polletno plačilo za podeljeno koncesijo v višini iz prejšnjega odstavka.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek proračuna Občine Gornji Petrovci in se uporabijo za namene službe na področju protipožarnega varstva.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
14. člen
Nadzor izvajanja dejavnosti koncesije v imenu koncedenta opravlja Občinski svet občine Gornji Petrovci.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi druge pravne osebe.
15. člen
Koncesionar mora Nadzornemu odboru občine Gornji Petrovci na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev koncesionirane gospodarske javne službe.
Člani Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci morajo podatke o poslovanju koncesionarja, za katere so izvedeli med opravljanjem nadzora iz prejšnjega odstavka tega člena, varovati kot poslovno skrivnost.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
16. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo, ali z razdrtjem v skladu s pogoji določenimi s koncesijsko pogodbo.
18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku ter pod pogoji določenimi v 8. in 10. členu tega odloka,
– v primeru stečaja oziroma likvidacije koncesionarja,
– v primeru nespoštovanja veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost.
Pogoje o odvzemu koncesije se natančno uredi s koncesijsko pogodbo.
XI. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
19. člen
Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis objavi pristojni občinski organ v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za javni razpis za pridobitev koncesionarja se uporablja zakonodaja Republike Slovenije, ki ureja izvajanje javnih naročil, kolikor s tem odlokom ali z drugim predpisom Občine Gornji Petrovci ni drugače določeno.
20. člen
O najboljšem ponudniku s sklepom odloči župan Občine Gornji Petrovci, na podlagi predloga odbora za varstvo okolja, ki si lahko pridobi strokovno mnenje.
21. člen
Župan Občine Gornji Petrovci izda upravno odločbo o izbiri koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega razpisa.
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali pri javnem razpisu položaj stranke.
22. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Gornji Petrovci.
XII. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
23. člen
(1) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske službe,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– pritožbe na kakovost storitev,
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe,
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih naprav in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj,
– dovoliti prost dostop do naprav, ki se čistijo,
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe,
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na kurilnih napravah in vrsti goriva, ki ima za posledico spremembo emisij v zrak,
– za nove in rekonstruirane naprave ter v skladu z veljavno zakonodajo, naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja, t. i. prvega pregleda in prve meritve o primernosti le-teh.
(2) Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, je koncesionar dolžan o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojni inšpektorat.
24. člen
Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet koncesije na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, pravilnikom in tem odlokom.
25. člen
(1) Koncesionar mora najmanj tri dni pred posameznim čiščenjem oziroma pregledom kurilnih naprav tega odloka o tem obvestiti uporabnika.
(2) Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav najkasneje po tretjem prejetem obvestilu.
26. člen
(1) Če uporabnik koncesionarju ne omogoči čiščenje oziroma pregled naprav, sestavi koncesionar o tem zapisnik, ki ga podpiše tudi uporabnik in ga posreduje Občini Gornji Petrovci.
(2) Če uporabnik odkloni podpis zapisnika se razlogi odklonitev vnesejo v zapisnik.
27. člen
Koncesionar je dolžan na vsakokratno zahtevo uporabnika opraviti storitev koncesionirane gospodarske javne službe v najkrajšem možnem času.
XIII. DRUGE DOLOČBE
28. člen
Če izvajalec dimnikarske službe pri izvajanju posameznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaževanje okolja ali je ogrožena splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivostih takoj obvestiti uporabnika in mu tudi določiti rok za odpravo le-teh. Po preteku roka je dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene. Kolikor niso odpravljene, mora koncesionar o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
29. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in na podlagi zakona izdanimi predpisi in tega odloka tudi pravico, da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra škodljivih emisij, ki čistijo zrak iz kurilnih naprav.
Kataster je potrebno vzpostaviti v dveh letih po podpisu koncesijske pogodbe.
30. člen
Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te dejavnosti uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam,
– za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali Občini Gornji Petrovci, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske službe.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Gornji Petrovci, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.
31. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le s soglasjem koncedenta v primeru višje sile.
XIV. KAZENSKI DOLOČBI
32. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo do 2.000 do 20.000 SIT (23. člen).
33. člen
(1) Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se kaznuje za prekršek v skladu s četrto alineo 2. točke 14. člena zakona o dimnikarski službi (23. člen).
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se v skladu s četrto alineo 2. točke 14. člena zakona o dimnikarski službi, kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila prekršek (23. člen).
XV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
1. odlok o določitvi dimnikarskih okolišev in opravljanju dimnikarskih dejavnosti v Občini Murska Sobota (Uradna objava, št. 18/87).
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2919/98
Gornji Petrovci, dne 2. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti