Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2859. Odlok o gasilski javni službi v Občini Cerknica, stran 4687.

Na podlagi 37. in 126. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 3. in 6. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32 /93) ter 3. in 38. člena odloka o varstvu pred naravnimi nesrečami v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 7/98) je Občinski svet občine Cerknica na 31. redni seji dne 31. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o gasilski javni službi v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o gasilski javni službi v Občini Cerknica ureja organizacijo in izvajanje varstva pred požari in opravljanja gasilske javne službe v Občini Cerknica.
2. člen
Sistem varstva se organizira kot sestavni del enotnega sistema varstva pred požari v Republiki Sloveniji in obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, vodenje, aktiviranje, financiranje in nadzor dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom.
3. člen
Sistem varstva pred požarom v Občini Cerknica obsega:
– zagotavljanje obveščanja, opazovanja in alarmiranja,
– zagotavljanje gasilske javne službe,
– organiziranje javnih zavodov in drugih ustanov, katerih ustanovitelj je Občina Cerknica za varstvo pred požari,
– zagotavljanje ocenjevanja ogroženosti,
– zagotavljanje načrtovanja in izvajanja ukrepov varstva pred požarom,
– zagotavljanje in spodbujanje preventivnih ukrepov varstva pred požari.
4. člen
Sistem varstva pred požarom se v Občini Cerknica uresničuje preko:
– gasilskih enot pri gasilskih društvih v občini,
– gasilskih poveljstev pri gasilskih društvih in pristojni gasilski zvezi,
– gospodarskih služb, družb in zavodov,
– z delovanjem gasilske javne službe in drugih zavodov na področju varstva pred požari,
– z delovanjem društev in drugih nevladnih organizacij,
– poveljnika in štaba civilne zaščite v Občini Cerknica,
– preko poverjenikov in njihovih namestnikov,
– preko enot civilne zaščite.
Hkrati se javni interes Občine Cerknica na področju varstva pred požari uresničuje tudi preko:
– občinskega programa varstva pred požari in delovanja lokalne gasilske službe,
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj ukrepov požarnega varstva,
– z zagotavljanjem javnih sredstev za delovanje sistema požarnega varstva in lokalne gasilske javne službe iz proračuna Občine Cerknica in tudi iz državnega proračuna, skladno z veljavno zakonodajo,
– z neposrednim financiranjem programov varstva pred požari,
– z oblikovanjem javne infrastrukture na področju varstva pred požari in lokalne gasilske javne službe,
– z neposrednim javnim obveščanjem o dejavnostih in stanju varstva pred požari in lokalne gasilske javne službe,
– z stimulativno politiko določanja lokalnih taks, davkov in drugih dajatev iz pristojnosti občine.
5. člen
Za uresničevanje sistema varstva pred požari v Občini Cerknica se namenjajo finančna sredstva iz občinskega proračuna predvsem za naslednje namene:
– za zagotavljanje in delovanje ter izvajanje nalog občinskega programa sistema varstva pred požari ter delovanje gasilske javne službe,
– za izobraževanje in usposabljanje izvajalcev gasilske javne službe,
– za investicije, vzdrževanje, amortizacijo in opremljanje javne infrastrukture na področju varstva pred požari in gasilske javne službe,
– za gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter njeno vzdrževanje in obnavljanje ter njeno zavarovanje,
– za povračilo škode, ki jo imajo gasilci pri opravljanju nalog gasilske javne službe,
– za povračilo škode, povzročene tretjim osebam zaradi opravljanja nalog gasilske javne službe,
– za plačevanje prispevkov, ki so namenjeni za zagotavljanja pravic izvajalcev gasilske javne službe v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
– sredstva za delovanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti,
– za vspodbujanje preventivnih dosežkov na področju varstva pred požari,
– za obveščanje javnosti o dejavnostih na področju varstva pred požari in lokalne gasilske javne službe,
– za nagrade za dosežke na področju varstva pred požari in izvajanja gasilske javne službe,
– za založniško dejavnost na področju varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe,
– za propagandno dejavnost na področju varstva pred požari in izvajanja gasilske javne službe.
Obseg in vrsta nalog, ki se financirajo iz občinskega proračuna sta opredeljena v letnem načrtu varstva pred požari.
6. člen
Za dejavnosti sistema varstva pred požari po tem odloku štejejo vse dejavnosti, predvidene z nacionalnim programom Republike Slovenije, kakor tudi vse tiste dejavnosti, ki izvirajo iz ocen, potreb in zahtev ter specifike pokrajine in Občine Cerknica.
Za dejavnosti sistema varstva pred požari in izvajanja gasilske javne službe se štejejo tudi vse dejavnosti, katerih osnovni cilj je zmanjšanje števila požarov in nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanja števila žrtev, materialne škode in drugih posledic.
Dejavnost sistema varstva pred požari in izvajanja gasilske javne službe po tem odloku ali skladno z veljavno zakonodajo lahko opravljajo razen gasilskih organizacij in sil za zaščito in reševanje Občine Cerknica tudi organizacije, posamezniki in pravne osebe kot pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pod splošnimi pogoji, predpisanimi z veljavno zakonodajo. Dejavnost iz tega člena podrobneje določi župan po predhodnem mnenju Odbora za zaščito, reševanje in požarno varnost pri Občinskem svetu občine Cerknica in na predlog občinskega štaba za civilno zaščito.
V dvomu ali je posamezna dejavnost po tem odloku sestavni del sistema požarnega varstva na prvi stopnji odloči poveljnik civilne zaščite, na drugi stopnji pa župan.
7. člen
Aktivnosti v sistemu varstva pred požarom in lokalne gasilske javne službe se izvajajo v slovenščini.
Izjemoma, kadar zahteva to mednarodno sodelovanje, povečuje učinkovitost sistema varstva pred požari ali izvajanja lokalne gasilske javne službe, zmanjšuje nadaljnji nastanek žrtev in drugih posledic, se lahko aktivnosti v sistemu varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske službe, opravljajo v drugem jeziku, ki je v dani situaciji najprimernejši.
II. PROGRAM VARSTVA PRED POŽARI V OBČINI CERKNICA
8. člen
Program varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe v Občini Cerknica določa temelje politike sistema varstva pred požari in izvajanja gasilske javne službe in opredeljuje obseg dejavnosti na področju sistema varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe, ki se financira ali sofinancira iz občinskega proračuna in drugih javnih financ.
Program varstva pšred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe v Občini Cerknica sprejme občinski svet na predlog župana Občine Cerknica.
9. člen
Program varstva pred požari v Občini Cerknica določa zlasti:
– analizo stanja varstva pred požari v Občini Cerknica,
– analizo stanja izvajanja lokalne gasilske javne službe,
– oceno ogroženosti pred požari Občine Cerknica,
– oceno pričakovanih finančnih posledic varstva pred požari in izvajanja gasilske javne službe,
– zasnovo dolgoročnega sistema varstva pred požari v Občini Cerknica in dolgoročnega izvajanja lokalne gasilske javne službe,
– cilje, prednostne naloge in potrebna sredstva za uresničitev programa,
– merila in ukrepe za zagotavljanje lokalne gasilske javne službe,
– oblike pospeševanja preventivno zaščitne dejavnosti na področju varstva pred požari,
– oblike in ukrepe za pospeševanje razvoja varstva pred požari in povečanje učinkovitosti sistema varstva pred požari,
– merila za področje ustvarjanja in posredovanja programov in ukrepov aktivnosti sistema varstva pred požarom in izvajanja lokalne javne službe preko medijev,
– merila in usmeritve za stimulativno politiko taks in občinskih dajatev na območju Občine Cerknica,
– pomenbnejša investicijska vlaganja v sistem varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe v Občini Cerknica.
10. člen
Sestavni del programa varstva pred požari v Občini Cerknica in izvajanja gasilske službe je tudi letni program Gasilske zveze Cerknica.
Program varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe obsega tudi načrt varstva pred požari v Občini Cerknica.
11. člen
Za izvajanje programa varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske službe v Občini Cerknica skrbijo v okviru svojih pristojnosti župan in občinska uprava.
Župan predloži Občinskemu svetu občine Cerknica poročilo o izvajanju občinskega programa varstva pred požari in lokalne gasilske javne službe z oceno rezultatov in programom za naslednje obdobje.
III. PREVENTIVNA DEJAVNOST VARSTVA PRED POŽARI
12. člen
Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne požarne varnosti se lahko v Občini Cerknica organizira svetovalna služba.
Svetovalno službo ustanovi župan s sklepom, v katerem opredeli tudi naloge in obseg del svetovalne službe, glede na obstoječe razmere.
V normalnih razmerah lahko opravlja naloge svetovalne službe poveljstvo Gasilske zveze Cerknica in Občinski štab za civilno zaščito.
13. člen
Za izboljšanje stanja požarne varnosti in zaradi lažjega opravljanja gasilske javne službe se v Občini Cerknica izvajajo naslednje preventivne aktivnosti:
– seznanjanje zaposlenih, občank in občanov ter mladine z vzroki in posledicami požarne ogroženosti in ukrepi za preprečevanje,
– usposabljanje občanov in občank ter zaposlenih za gašenje in reševanje v času požarne ogroženosti,
– opravljanje preventivnih pregledov v stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektih in nepremičninah.
14. člen
Preventivni pregledi se lahko opravljajo samo z odobritvijo lastnika.
Preventivni pregled opravljajo komisije gasilskih enot, ki so izvajalke gasilske javne službe v Občini Cerknica, v njih pa se lahko imenuje predstavnike civilne zaščite in pristojnih inšpekcijskih služb.
Komisija, ki opravlja preventivni pregled izdela o pregledu zapisnik skladno z določili pravil gasilske službe, izvod zapisnika o opravljenem pregledu pa posreduje tudi občinski upravi. Zapisniki o pregledu se uporabijo kot delovno gradivo pri izdelavi ocen požarne ogroženosti in načrtov varstva pred požari.
IV. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRED POŽARI
15. člen
Pri načrtovanju in izvajanju prostorskih aktov, pri projektiranju in graditvi objektov, napeljav in opreme, ravnanju z nevarnimi snovmi in v prometu pristojni organ občinske uprave za področje urbanizma in prostorskega planiranja, komunale in prometa vnaša določila o načrtovanju in izvajanju ukrepov varstva pred požari v akte, ki jih sprejemajo organi Občine Cerknica.
Pristojni organ občinske uprave za urbanizem in prostorsko planiranje, komunalno in promet je tudi dolžan preverjati vgrajenost ukrepov varstva pred požari pri izdajanju soglasij in mnenj za katere je prisotna občina.
16. člen
Organ občinske uprave pristojen za urbanizem in prostorsko planiranje ter komunalo in promet se pri izvajanju ukrepov iz svoje pristojnosti pri načrtovanju požarno varnostnih ukrepov v naravnem okolju povezuje z lastniki in uporabniki nepremičnin ter pristojnimi državnimi zavodi za posege v naravnem okolju.
17. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih objektov, razen družinskih stanovanjskih hiš, ter njihovi upravljalci, upravljalci stanovanjskih enot, ki so v lasti občine ter lastniki in uporabniki poslovnih prostorov in industrijskih objektov morajo določiti požarni red.
Požarni red mora biti sestavljen skladno z določili pristojnega ministrstva.
18. člen
Požarno stražo so dolžni organizirati poleg z zakonom in predpisi pristojnega ministrstrva določenih primerov, v Občini Cerknica tudi:
– organizatorji in prireditelji prireditev ali drugih javnih shodov, kolikor je prireditev v prostorih ali na nepremičninah, ki so last lokalne skupnosti ali v kateremkoli drugem prostoru ali nepremičnini, kolikor je prisotnih več kot 100 ljudi,
– v času povečane nevarnosti požarov so lastniki in upravljalci gozdov dolžni organizirati požarno stražo.
Požarno stražo izvajajo gasilske enote in druge za to poblaščene pravne in fizične osebe kot sestavni del gasilske javne službe.
19. člen
Na predlog poveljstva Gasilske zveze Cerknica in poveljnika civilne zaščite župan Občine Cerknica razglasi povečano požarno ogroženost za posamezni del ali celotno teritorijo Občine Cerknica.
V sklepu o določitvi povečane požarne ogroženosti se navede območje za katero se razglaša povečana požarna ogroženost, ukrepe in ravnanja prebivalstva in izvajalcev gasilske javne službe in ostalih izvajalcev ukrepov požarne varnosti ter čas trajanja.
Kolikor je pristojni državni organ že razglasil povečano požarno ogroženost morajo biti ukrepi in aktivnosti usklajeni.
20. člen
Občinska uprava na predlog poveljstva Gasilske zveze Cerknica in poveljnika civilne zaščite izdaja, kot sestavni del preventivne politike na področju varstva pred požari in v času povečane požarne nevarnosti, prebivalstvu opozorila, napotila in prepovedi glede na dano situacijo.
Skladno z načrtom varstva pred požari in letnega programa dela izvajajo v predhodnem členu določene aktivnosti tudi gasilske organizacije.
21. člen
Občinska uprava občine Cerknica izdela oceno požarne ogroženosti v Občini Cerknica in jo posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Cerknica. Ocena ogroženosti se obnovi vsakih pet let oziroma vsakič, ko nastanejo spremembe glede na vir požarne nevarnosti.
Ocene ogroženosti izdelajo tudi izvajalci lokalne javne gasilske službe za svoje območje delovanja. Ocene ogroženosti izvajalcev lokalne gasilske službe so sestavni del ocene požarne ogroženosti Občine Cerknica.
22. člen
Na podlagi ocene požarne ogroženosti izdela Občinska uprava občine Cerknica v sodelovanju s poveljstvom gasilske zveze in občinskega štaba civilne zaščite načrt varstva pred požari, ki ga predpiše župan.
Načrt varstva pred požari izdelajo tudi izvajalci lokalne gasilske javne službe za svoje območje delovanja. Načrti varstva pred požari izvajalcev lokalne gasilske službe so sestavni del občinskega načrta varstva pred požari.
23. člen
Za potrebe izdelovanja ocen požarne ogroženosti občine ter za reševanje nalog sistema požarnega varstva v Občini Cerknica morajo lastniki in upravljalci nevarnih in lahko gorljivih snovi, posebnih odpadkov in tehnoloških odpadnih voda občinski upravi ali drugemu pristojnemu organi vsakih šest mesecev posredovati podatke o povprečnih zalogah nevarnih in lahkogorljivih snovi oziroma druge podatke, vezane na načrtovanje ukrepov požarne varnosti.
Podatke iz prvega odstavka tega člena mora posredovati tudi lastnik ali upravljalec organizacije, ki prevaža večje količine ali opravlja drugačen transport nevarnih in lahkogorljivih snovi.
24. člen
Prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi, pomembni za zagotavljanje požarne varnosti in opravljanje gasilske javne službe se načrtujejo v prostorskih planih Občine Cerknica in v prostorskih izvedbenih aktih. Usklajenost prostorskega planiranja in izvedbenih aktov z načrti požarne varnosti Občine Cerknica zagotavlja občinska uprava.
25. člen
Požarna varnost in zaščita kulturne in naravne dediščine se organizira po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine Cerknica in ustrezne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
26. člen
V Občini Cerknica se zagotavlja enotno obveščanje in alarmiranje izvajalcev lokalne gasilske javne službe v sodelovanju z regijskim centrom za obveščanje.
Izvajalci gasilske javne službe in gasilske enote v Občini Cerknica uporabljajo zveze v enotnem sistemu zaščite in reševanja ter skladno z lastnim načrtom alarmiranja in delovanja zvez, ki je sestavni del načrta Občine Cerknica.
27. člen
Enota izvajalca lokalne gasilske službe, ki odhaja na intervencijo je dolžna o tem obvestiti pristojni regijski center v Postojni in krajevno pristojno policijsko postajo v Cerknici.
28. člen
V času povečane požarne ogroženosti se v Občini Cerknica organizira opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
Opazovanje organizira občinska uprava in občinski štab za civilno zaščito v sodelovanju z izpostavo pristojnega ministrstva in izvajalci lokalne gasilske javne službe ter na podlagi občinskega načrta varstva pred požari. V sistem opazovanja morajo biti vključeni lastniki in upravljalci gozdov in drugih zemljišč v naravnem okolju, pristojni inšpektorati za področja kmetijstva, gozdarstva, zaščite in reševanja, regijski center za obveščanje in alarmiranje in po potrebi pripadniki civilne zaščite.
Glede na obseg opazovanja se lahko vključijo tudi radioamaterji in lastniki drugih amaterskih sredstev zvez, druga društva in organizacije ter posamezniki.
VI. LOKALNA GASILSKA JAVNA SLUŽBA
29. člen
Občina Cerknica zagotavlja opravljanje lokalne gasilske javne službe preko:
– gasilskih enot v gasilskih društvih,
– preko podjetij, zavodov in drugih pravnih oseb in organizacij, ki imajo organizirane primerne gasilske enote, ki so usposobljene za opravljanje nalog lokalne gasilske službe na celotnem območju občine ali na njenem delu ter skladno z veljavno zakonodajo, ki velja za prostovoljne gasilske enote,
– preko javnih in drugih podjetij ter pravno-organizacijskih oblik v katerih nastopa Občina Cerknica kot ustanovitelj ali je zastopana s kapitalskim vložkom,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem lastnih finančnih sredstev v dejavnost oseb zasebnega prava, kolikor narava in obseg nalog, ki jih je potrebno realizirati pokaže, da je tako investiranje primernejše od oblik iz predhodnih alinei.
30. člen
Na podlagi ocene požarne ogroženosti in načrta varstva pred požari v Občini Cerknica določi župan Občine Cerknica v sodelovanju z gasilsko zvezo, občinskim štabom za civilno zaščito in Svetom za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Cerknica prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, gasilske enote v podjetjih, zavodih in drugih pravno-organizacijskih oblikah za opravljanje gasilske javne službe.
Na podlagi ocene ogroženosti in načrta varstva pred požari v Občini Cerknica se s sklepom župana določijo tudi javni zavodi in javna podjetja ter druga podjetja in pravno organizacijske oblike katerih ustanovitelj je občina ali v njih nastopa s kapitalskim vložkom in so usposobljene za opravljanje javne lokalne gasilske službe.
Osebam zasebnega prava se opravljanje nalog javne lokalne gasilske službe dodeli na podlagi javnega razpisa in s koncesijsko pogodbo ter v skladu z veljavno zakonodajo.
31. člen
Župan Občine Cerknica s sklepom o dodelitvi gasilske javne službe opredeli obseg in način opravljanja javne lokalne gasilske službe, začetek izvajanja službe, finančna in materialna sredstva, ki jih občina zagotavlja za izvajanje javne lokalne gasilske službe, obseg sredstev namenjenih za prispevke pravic v primeru poškodb pri delu in poklicne bolezni ter požarna zavarovanja, obseg sredstev namenjenih za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene obveznosti ter način nadzora nad izvajanjem javne lokalne gasilske službe.
Obseg in način javne lokalne gasilske službe se določi na podlagi ocene požarne ogroženosti ter načrta varstva pred požari v Občini Cerknica ter v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki jih predpiše pristojni državni organ.
32. člen
Na podlagi sklepa o opravljanju javne lokalne gasilske službe v Občini Cerknica se z izvajalci sklene pogodba o izvajanju nalog in ukrepov javne lokalne gasilske službe. Pogodbo podpišejo v imenu prostovoljnega gasilskega društva predsednik društva, v imenu gasilske zveze njen predsednik in v imenu občine župan. Sopodpisnika pogodbe sta kot neposredna izvajalca poveljnik gasilske enote matičnega društva ter poveljnik civilne zaščite Občine Cerknica.
S pogodbo o izvajanju nalog in ukrepov javne lokalne gasilske službe se določi obseg, način in specifičnost, določila opravljanja gasilske javne službe, začetek in rok izvajanja gasilske javne službe ter finančna sredstva, ki jih lokalna skupnost nameni za opravljanje gasilske javne službe, obseg in višino sredstev, namenjenih za zakonsko določeno plačevanje prispevkov in dajatev izvirajočih iz pravic za primer poškodb pri delu in poklicnih bolezni, višino in obseg nalog na področju usposabljanja ter višino sredstev za izvajanje usposabljanja, obseg dejavnosti in sredstev, namenjenih za delo z mladino ter način in oblike nadzora nad izvajanjem gasilske javne službe. Obseg, način in specifika opravljanja lokalne gasilske javne službe se določi na podlagi in v skladu z merili za opremljanje in organiziranje gasilskih enot.
Hkrati se s pogodbo določijo tudi naloge in dejavnosti, ki jo je dolžno opraviti prostovoljno gasilsko društvo, materialna in finančna sredstva pa zagotavljati Občina Cerknica, zlasti pa: obseg nalog s področja zaščite in reševanja v Občini Cerknica, ki jih poleg primarne dejavnosti zagotavlja izvajalec lokalne gasilske javne službe, obseg in način izvajanja nalog, opredeljenih z načrtom zaščite in reševanja občine, druge naloge, ki naj bi jih izvajalec javne gasilske službe v občini izvajal za lokalno skupnost.
33. člen
S pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe se opredeli tudi način opravljanja nadzora nad izvajanjem gasilske javne službe.
34. člen
Izvajanje gasilske javne službe v Občini Cerknica je dolžan o izvajanju in opravljanju javne gasilske službe poročati najmanj dvakrat letno.
Način in metodologijo poročanja skladno z predpisi pristojnega ministrstva predpiše župan.
35. člen
V primerih, ko se ugotovi, da nosilec lokalne gasilske javne službe le-to ne opravlja skladno z določili pogodbe o opravljanju javne gasilske službe ter načrti zaščite in reševanja in požarne varnosti, se določi rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak.
Rok za odpravo pomanjkljivosti ne more biti krajši od 30 dni in ne daljši od 6 mesecev.
Kolikor izvajalec lokalne javne gasilske službe ne odpravi ugotovljenih pomankljivosti v predpisanem roku, se mu lahko opravljanje nalog in obseg lokalne gasilske službe omeji ali odvzame.
36. člen
Osnovne pomanjkljivosti s strani pristojne Gasilske zveze Cerknica odpravlja poveljstvo GZ Cerknica ter njeni organi nadzora. O opravljenih nadzorih in stanju na področju izvajanja lokalne gasilske javne službe GZ Cerknica tekoče obvešča občinsko upravo.
S strani lokalne skupnosti opravlja nadzor nad izvajanjem nalog lokalne javne gasilske službe poveljnik civilne zaščite ter nadzorni odbor občine skladno z zakonskimi določili. O omejitvi obsega ali odvzemu pravice do opravljanja javne gasilske službe odloča župan.
V primerih, ko je izvajalec lokalne javne gasilske službe pravna ali fizična oseb, javni zavod ali druga organizacija, lahko opravlja nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe tudi organ, ki je za izvajanje nadzora določen s temeljnim aktom.
VII. FINANCIRANJE JAVNE GASILSKE LOKALNE SLUŽBE
37. člen
Programi sistema varstva pred požari in lokalne javne gasilske službe se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna Občine Cerknica na podlagi meril in kriterijev, ki jih predpiše pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti Občine Cerknica za področje varstva pred požari in izvajanje lokalne javne gasilske službe, zlasti pa na podlagi ocene požarne ogroženosti in načrta zaščite in reševanja v Občini Cerknica.
Višino sredstev za področje varstva pred požari in opravljanje lokalne javne gasilske službe določi Občinski svet občine Cerknica na podlagi ocene ogroženosti in ostalih meril s proračunom Občine Cerknica.
Poleg proračunskih sredstev požarnega varstva se naloge sistema požarnega v Občini Cerknica financira tudi iz:
– združenih sredstev lokalnih skupnosti za financiranje dogovorjenih skupnih nalog varstva pred požari,
– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij za sofinanciranje priprav sistema varstva pred požari in izvajanje lokalne gasilske javne službe,
– namenskih sredstev požarnega sklada in prispevkov zavarovalnic,
– požarne takse in požarnega davka lokalne skupnosti,
– prostovoljnih prispevkov, volil in daril,
– mednarodne pomoči,
– iz drugih virov.
38. člen
Praviloma obseg in naloge varstva pred požari in opravljanje lokalne javne gasilske službe na podlagi občinskega programa varstva pred požari pripravi teritorialno pristojna GZ Cerknica. Z izvajalci lokalne gasilske službe v okviru GZ Cerknica podpiše pogodbe župan.
39. člen
V primerih, ko so izvajalci nalog lokalne gasilske javne službe gospodarske družbe, javni zavodi in druge družbe in organizacije ali osebe zasebnega prava sklene župan pogodbe na podlagi javnega razpisa.
Izjemoma lahko sklene župan pogodbo o financiranju in sofinanciranju programov oziroma projektov brez javnega razpisa:
– če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati,
– v primerih, ko gre za sofinanciranje projektov ali programov, katerih opustitev bi zmanjšala pripravljenost občine na področju varstva pred požari,
– kadar gre za programe in projekte, kateri se sklepajo na podlagi operativnih ocen ali drugih sklepov Občinskega štaba za civilno zaščito.
40. člen
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred požari poda Občinski štab za civilno zaščito.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov, predpiše pristojno ministrstvo, v specifičnih primerih pa tudi župan na predlog Občinskega štaba za civilno zaščito.
41. člen
Izvajalci programov in projektov varstva pred požari v Občini Cerknica, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna, morajo predložiti občinski upravi poročila o porabi finančnih sredstev v preteklem letu. Normative in vsebine za izdelavo poročila predpiše župan.
42. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so po zakonu obvezne organizirati požarno varstvo in izvajati druge ukrepe sistema varstva, morajo zagotoviti sredstva za nadomestila plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.
VIII. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽARI
43. člen
Urejene in opremljene površine in objekti ter oprema, ki so namenjeni za izvajanje dejavnosti zaščite in reševanja, sestavljajo javno infrastrukturo s področja varstva pred požari.
Površine in objekte, ki predstavljajo javno infrastrukturo s področja varstva pred požari določi občinski svet s sklepom.
Evidenca objektov in površin, ki so določeni kot javna infrastruktura na področju varstva pred požari, vodi občinska uprava na podlagi predpisov pristojnega ministrstva in navodil, ki jih izda župan Občine Cerknica.
44. člen
Občinska uprava pripravi mrežo javne infrastrukture kot podlago za prostorsko načrtovanje. Mreža javne infrastrukture kot podlago za prostorsko načrtovanje. Mreža javne infrastrukture obsega obstoječo javno infrastrukturo na področju zaščite in reševanja, merila in ukrepe za načrtovanje nove in posodobitev obstoječe.
45. člen
Za načrtovanje, gradnjo in opremljanje ter izobraževanje infrastrukture se uporabljajo normativi in standardi priporočila, ki veljajo za stroko in jih določi pristojno ministrstvo.
IX. DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE
46. člen
Naloge lokalne gasilske javne službe lahko na podlagi ocen ogroženosti in načrtov varstva pred požari lahko opravljajo tudi druga društva poleg prostovoljnih gasilskih društev, nevladne in ostale organizacije interesnega združenja občanov in občank v Občini Cerknica na podlagi sklepa, ki ga na predlog občinskega štaba za civilno zaščito izda župan Občine Cerknica.
47. člen
V sklopu o opravljanju lokalne gasilske javne službe župan določi obseg in naloge po enaki metodologiji kot za prostovoljna gasilska društva in gasilske organizacije ter druge izvajalce, zlasti pa:
– vsebino, obseg in način opravljanja nalog na področju požarnega varstva in izvajanja javne službe,
– začetek izvajanja nalog,
– finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravice v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki nastane ob izvajanju nalog požarnega varstva in so zakonsko opredeljena ter nezgodna zavarovanja,
– nadzor nad izvajanjem nalog na področju lokalne javne službe na področju požarnega varstva.
48. člen
Obseg in način opravljanja nalog na področju zaščite in reševanja oziroma izvajanja lokalne javne službe se odloči na podlagi ocene ogroženosti ter predpisov pristojnega ministrstva.
49. člen
Ob ugotovitvi, da izvajalci nalog iz 47. in 49. člena tega odloka ne opravljajo nalog oziroma javne službe v skladu s tem odlokom, navodili in sklepi pristojnega organa, jim župan določi rok za odpravo, če se pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se jim lahko opravljanje nalog oziroma javne službe odpove.
50. člen
V sistem požarnega varstva in izvajanja lokalne javne gasilske službe lahko prostovoljno sodelujejo ne glede na določbe tega odloka tudi druga društva, nevladne organizacije in interesna združenja občanov in občank, če izpolnjujejo ustrezne kriterije in imajo predpisana znanja in opremo.
X. GASILSKA ZVEZA CERKNICA
51. člen
Gasilska zveza Cerknica je samostojna in stanovska organizacija, v katero se vključujejo prostovoljna gasilska društva in organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v tovrstni zvezi.
Gasilska zveza Cerknica deluje na podlagi ustrezne zakonodaje s področja požarnega varstva in gasilstva ter delovanja društev, lastnega statuta in akta o združevanju prostovoljnih gasilskih društev in organizacij v Občini Cerknica v zvezo ter na podlagi aktov in predpisov tovrstne državne zveze. Gasilska zveza Cerknica se lahko organizira in deluje na območju ene ali več občin. V tem primeru se medsebojna razmerja določijo s pogodbo o ustanovitvi zveze.
52. člen
Gasilska zveza Cerknica poleg ostalih nalog iz lastne pristojnosti po tem odloku opravlja za potrebe lokalnih skupnosti zlasti:
– organizacijske in strokovno tehnične naloge gasilstva kot osnovne lokalne javne gasilske službe v Občini Cerknica,
– organizacijske in druge naloge s katerimi se zagotavlja razvoj prostovoljnega gasilstva v lokalni skupnosti,
– strokovno in drugo usposabljanje skladno s predpisi državne gasilske organizacije.
53. člen
Gasilska zveza Cerknica se financira iz sredstev občinskega proračuna, članarino in drugimi prispevki in lastnimi viri.
XI. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA PRED POŽARI V OBČINI CERKNICA
54. člen
Občinski svet občine Cerknica v sistem varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe zlasti:
– določa organizacijo in izvajanje varstva pred požari in lokalne gasilske javne službe v Občini Cerknica,
– sprejema občinski program varstva pred požari na predlog župana in kot sestavni del programa Občine Cerknica na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za zagotavljanje požarne varnosti in izvajanje lokalne gasilske javne službe,
– spremlja uresničevanje in izvajanje gasilske javne službe.
55. člen
Župan Občine Cerknica:
– skrbi za izvajanje priprav ter realizacijo programov in letnih načrtov varstva pred požari in izvajanje lokalne gasilske javne službe,
– določa letni načrt varstva pred požari kot sestavnega dela načrta za zaščito in reševanje v Občini Cerknica,
– skrbi za izdelavo programa in letnih načrtov varstva pred požari, ocen ogroženosti in načrta požarnega varstva kot sestavnega dela načrta za zaščito in reševanje,
– določa izvajalce nalog v sistemu požarnega varstva in lokalne javne gasilske službe,
– določa izvajalce javne službe,
– imenuje odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva pred požari v Občini Cerknica občinski upravi,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe za vodenje požarnega varstva na podlagi načrta zaščite in reševanja v Občini Cerknica,
– sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju požarnega varstva in izvajanja gasilske javne službe,
– sklepa pogodbe o opravljanju nalog požarnega varstva in lokalne javne gasilske službe,
– zahteva pomoč za izvajanje nalog požarnega varstva ter za zagotavljanje osnovnih pogojev v skladu z načrti in zakonom,
– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske službe v Občini Cerknica,
– podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
56. člen
Poveljnik civilne zaščite Občine Cerknica na področju varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe v Občini Cerknica zlasti:
– določa dokumente požarnega varstva kot sestavnega dela načrta zaščite in reševanja v Občini Cerknica,
– skrbi za povezavo in usklajevanje vseh sil na področju požarnega varstva in izvajanje lokalne gasilske javne službe,
– usklajuje izdelavo osnutkov ocen ogroženosti, načrtov varstva pred požari in načrtov za opremljanje,
– koordinira dejavnost organov vodenja in služb, vključenih v sistem varstva Občine Cerknica,
– sodeluje in koordinira pripravo programov in letnega načrta varstva pred požari in izvajanje lokalne javne gasilske službe,
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravo sistema varstva pred požari v Občini Cerknica,
– javno predstavlja načrte požarnega varstva kot sestavnega dela načrta zaščite in reševanja v Občini Cerknica,
– izvaja druge naloge, ki jih določa zakon in odreja župan.
57. člen
Občinska uprava občine Cerknica opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred požari in opravljanja lokalne gasilske javne službe:
– izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred požari,
– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje varstva pred požari in organiziranja lokalne javne gasilske službe,
– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje požarne ogroženosti in posledic požarov,
– izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe.
Operativne naloge posameznih sestavnih delov občinske uprave predpiše župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine.
58. člen
Javne službe in javni zavodi v Občini Cerknica so dolžni v okviru opravljanja svoje redne dejavnosti:
– preučevati in spremljati nevarnost nastanka in možnost posledic, ki jih lahko povzroči požarna ogroženost na področju njihove dejavnosti, kakor je opredeljeno v ustanoviteljskih aktih,
– uveljavljati zaščitne ukrepe za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje posledic požara na področju njihove dejavnosti,
– izvajati dokumente o izvajanju aktiviranja in o ukrepanju ob posameznih požarih,
– usklajevati izvedbo zaščitnih ukrepov in aktivnosti z izvajalci lokalne javne gasilske službe, predstavniki Gasilske zveze Cerknica, županom in poveljnikom civilne zaščite Občine Cerknica,
– usklajevati svoje priprave in dokumente z občinsko upravo.
XII. KADROVSKO POPOLNJEVANJE
59. člen
Kolikor v posameznem naselju ali širšem območju Občine Cerknica ni prostovoljnega gasilskega društva ali drugega izvajalca lokalne gasilske javne službe se ustanovi za opravljanje nalog gasilstva ustrezno enoto civilne zaščite.
Enoto civilne zaščite za opravljanje nalog gasilstva se ustanovi na način in po postopkih kot to velja za ostale enote civilne zaščite.
60. člen
Kolikor prostovoljno gasilsko društvo, ki je izvajalec lokalne javne gasilske službe ne more zagotoviti popolnitve prostovoljne gasilske enote, se lahko tako enoto v skladu z zakonskimi določili popolni z obvezniki oziroma pripadniki civilne zaščite.
Popolnitev prostovoljne gasilske enote se zagotovi na način in po postopkih kot so predpisani s strani pristojnega ministrstva.
XIII. POŽARNI SKLAD IN POŽARNI DAVEK
61. člen
Občina Cerknica lahko za izvajanje programov požarnega varstva ustanovi požarne sklade na katere se prenese financiranje dejavnosti za katero je sklad ustanovljen.
Požarni sklad se ustanovi z odloom in po postopku, ki ga določa statut Občine Cerknica s sklepom občinskega sveta.
Požarni sklad ima značaj javnega sklada.
62. člen
Požarni sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode, če ni z zakonom drugače določeno.
63. člen
Akt o ustanovitvi požarnega sklada določi vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za uresničevanje ciljev in namena, za katere je sklad ustanovljen.
64. člen
S statutom in ostalimi akti se podrobneje določi organizacijo, naloge, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje sklada za področje varstva pred požari.
65. člen
Sredstva požarnega sklada se lahko uporabijo le za namen, za katerega je bil sklad ustanovljen.
66. člen
Požarni sklad mora vsako leto do 31. 3. predložiti ustanovitelju poročilo o delu sklada v preteklem letu.
67. člen
Revizijo in nadzor nad požarnim skladom, katerega ustanovitelj je Občina Cerknica, opravlja nadzorni odbor Občine Cerknica in z zakonom določene institucije.
68. člen
Po enakem postopku se ustanovijo tudi fondacije ali druge ustanove na področju izvajanja ali financiranja programa varstva pred požari, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Cerknica.
69. člen
Občinski svet občine Cerknica lahko z odlokom uvede požarne takse ali požarni davek na način in po postopku kot ga predvideva statut občine in veljavna zakonodaja.
70. člen
Sredstva, pridobljena s požarnimi taksami in požarnim davkom se lahko uporabljajo le za financiranje zaščitne in reševalne opreme ter za izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot.
XIV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
71. člen
Občina Cerknica organizira usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov na področju požarnega varstva kot neobvezne oblike usposabljanja.
72. člen
Gasilska zveza Cerknica in prostovoljna gasilska društva na podlagi predpisov in v skladu z letnim načrtom in na podlagi programov, predpisanih s strani pristojnega ministrstva in gasilske organizacije, izvajajo usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot ter ostalih izvajalcev gasilske javne službe v Občini Cerknica.
XV. POSEBNA POOBLASTILA
73. člen
Vodja gasilske intervencije ali poveljnik civilne zaščite ima pravico in dolžnost, da med vodenjem zaščite in reševanja, pomoči ter požarnega varstva prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi ostale potrebne ukrepe, ki se nanašajo na umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij, vstop v stanovanje, odstranitev ovir, ki se nanašajo na uspešno intervencijo, uporabo sredstev zvez, uporaba tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, obvezno sodelovanje državljanov pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje, uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter odstranitev oziroma povrnitev objekta oziroma drevja in drugih nasadov.
74. člen
Ukrepe iz 74. člena tega odloka lahko vodja intervencije ali poveljnik civilne zaščite odredi le, če ne more na drug način zavarovati ljudi in premoženja ter zagotovi izvajanje zaščite, reševanje in pomoč, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno.
Oseba ali organizacija, ki je bila vključena v sistem varstva pred požarom v Občini Cerknica, je upravičena do vračila nastalih stroškov.
XVI. POMOČ
75. člen
Kolikor je izvajanje nalog požarne varnosti ob požarih in drugih nesrečah neobhodno potrebna pomoč, lahko sosednjo lokalno skupnost zaprosi poveljnik civilne zaščite Občine Cerknica ali vodja intervencije za tako pomoč v silah in sredstvih.
76. člen
Za pomoč se zaprosi na podlagi načrtov požarnega varstva ter drugih predpisov in v sodelovanju s pristojnimi organi.
XVII. INFORMATIKA NA PODROČJU SISTEMA VARSTVA V OBČINI CERKNICA
77. člen
Za organizirano in sistematično spremljanje stanja sistema varstva pred požari se vodijo naslednje zbirke podatkov:
– evidenca o silah ter sredstvih za požarno varnost izvajalcev lokalne gasilske javne službe,
– evidenca o intervencijah na področju varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe,
– evidenca javne infrastrukture na področju sistema varstva pred požari,
– ostale evidence, ki jih predpiše pristojni državni organ.
78. člen
Župan na podlagi tega odloka in veljavnih predpisov pristojnega ministrstva izda navodilo o vodenju evidenc s področja varstva pred požari in izvajanja lokalne gasilske javne službe.
79. člen
Evidence se trajno hranijo in arhivirajo v občinski upravi.
80. člen
Osebni podatki, potrebni za vzpostavitev in delovanje evidenc, se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo skladno s posebnimi predpisi in zakonskimi določili in se nanašajo na zbirke osebnih podatkov in skladno s predpisi pristojnega ministrstva.
81. člen
Skladno z veljavno zakonodajo in predpisi vodi zbirke podatkov, pomembne za varstvo pred požari in skladno s svojo pristojnostjo tudi Gasilska zveza Cerknica.
XVIII. NAGRADE IN PRIZNANJA
82. člen
Za uspešno delo na področju varstva pred požari in za izvajanje varstva pred požari in lokalne gasilske javne službe, za prispevke pri preprečevanju nevarnosti, za hrabra dejanja, izume in inovacije, dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, za dosežke pri izobraževanju in usposabljanju in za življenjsko delo na področju varstva pred požari Občina Cerknica podeljuje priznanja in nagrade.
83. člen
Vrsto priznanj, kriterije in postopek podeljevanja določa pravilnik, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana in v soglasju s Svetom za zaščito, reševanje in pomoč.
XIX. NADZOR IN INŠPEKCIJA
84. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na podlagi zakona in predpisov, opravlja pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja občinska inšpekcija nadzor nad izvajanjem tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo na preprečevanje požarne ogroženosti v povezavi z odloki, veljavnimi v Občini Cerknica.
Finančni nadzor nad izvajanjem tega odloka in gasilske javne službe v Občini Cerknica opravlja nadzorni odbor Občine Cerknica.
XX. KAZENSKI DOLOČBI
85. člen
Fizična, pravna ali mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma roditelji, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in s tem v zvezi nastali stroški, mora pokriti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreč in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se stroški krijejo solidarno.
86. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo.
XXI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
87. člen
Župan in občinska uprava morajo v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka urediti ustrezna navodila za realizacijo odloka in vzpostavitev evidenc in drugih ukrepov, določenih s tem odlokom.
88. člen
Organizacijo sistema varstva pred požari v Občini Cerknica je potrebno s tem odlokom uskladiti v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
89. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 222-3/9
Cerknica, dne 31. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti