Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2858. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 1998, stran 4685.

Na podlagi 29. in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US; RS št. U-I-13/94-95, 45/94 - odločba US, RS št. U-I -144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 ter Uradni list RS, št. 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) ter 21. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95, 51/96) je Občinski svet občine Cerknica na 31. redni seji dne 31. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerknica za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Cerknica za leto 1998 se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Cerknica v letu 1998.
2. člen
Proračun občine sestavljata v splošnem delu bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, prihodki iz naslova finančne izravnave, prihodki za financiranje drugih nalog, prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem, prihodki v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter načrtovani odhodki.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po posameznih natančnejših namenih.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Cerknica za leto 1998 znašajo:
------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov in odhodkov  Račun financiranja
                     SIT         SIT
------------------------------------------------------------------
Prihodki           939,094.900 SIT
Odhodki            925,879.066 SIT    13,215.834 SIT
------------------------------------------------------------------
Primanjkljaj         +13,215.834 SIT   -13,215.834 SIT
------------------------------------------------------------------
4. člen
Od prihodkov iz 3. člena tega odloka se 0,5% sredstev izloča v proračunsko rezervo.
Izločanje v rezervo se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. 12. 1998 in preneha, ko sredstva rezerv dosežejo 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 1998.
5. člen
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet in se praviloma dajejo brez obveznosti vračanja.
Sredstva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta 1998.
O uporabi sredstev iz 1. točke prvega odstavka, do zneska določenega v proračunu za tekoče leto odloča župan.
6. člen
V proračunu občine se zagotovijo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
1. za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva;
2. za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo na postavko v posebnem delu, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
7. člen
Sredstva proračuna se proračunskim porabnikom delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni z zakonom, drugim aktom ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za amortizacijo se uporabnikom zagotavljajo do višine, ki je navedena v posebnem delu proračuna.
8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunski porabniki morajo do 1. 12. 1998 predložiti finančne načrte za naslednje leto.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo odobreni, na podlagi razpisov na državni ravni.
9. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa.
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 5,000.000 SIT.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računih Občine Cerknica razpolaga župan. Prihodki od gospodarjenja s temi sredstvi se vplačujejo v proračun.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporablja sredstva obvezne rezerve,
2. najame posojilo največ do 5% sredstev proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta; o dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet z večino glasov članov sveta.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, odloča občinski svet.
14. člen
Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
O zadolžitvi odloča občinski svet.
15. člen
Nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
16. člen
Do ureditve premoženjsko pravnih razmerij med občinama Cerknica in Loška dolina po 100. členu zakona o lokalni samoupravi, se občine ne smejo zadolževati in izdajati soglasij in poroštev po 18. in 19. členu zakona o financiranju občin.
17. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 40302-1/98
Cerknica, dne 31. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti