Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2853. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim", stran 4682.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in statuta družbe Športna loterija in igre na srečo, d.d. je nadzorni svet na seji dne 23. 4. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
kviz loterije “Dobim podarim”
1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 14. 10. 1997 se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da glasi:
Udeleženec na kartici odkrije polje, v katerem so natisnjeni različni znaki. Če odkrije tri znake POPtv, lahko s kartico sodeluje pri dodatnih žrebanjih za vprašanja in igre v studiu, ki jih prireja prireditelj (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje) in vrtenju KVIZ kolesa. Vse kartice s tremi znaki POPtv, ki niso bile izžrebane, pa sodelujejo še v finalnem žrebanju za glavni denarni dobitek (Jackpot).
2. člen
Dopolni se 6. člen tako, da se na prednji strani kartice doda dva nova elementa. dopolnjena s sedmo in osmo alineo, ki glasita:
Na prednji strani kartice:
– podpis direktorja,
– sporočilo o finalnem dobitku.
3. člen
Spremeni se 10. člen tako, da glasi:
Skupna vrednost dobitkov v posamezni seriji je najmanj 50% od vrednosti izdanih kartic, ki se razdeli na dobitke pri tekmovanju, vrtenju KVIZ kolesa, žrebanju finalnih dobitkov in dobitke, ki jih odkrijemo na kartici.
Prireditelj lahko za posamezna tekmovanja izžreba dodatno število udeležencev, ki sodelujejo pri tekmovanju. Za dobitke prireditelj uporabi neizkoriščena sredstva sklada in prispevke sponzorjev in donatorjev, ki dodatno povečujejo sklad dobitkov iz prvega odstavka tega člena.
Razliko sklada dobitkov prireditelj usklajuje po roku prodaje posamezne serije.
Vrste in vrednosti dobitkov, ki jih odkrijemo na kartici:
1  dobitek za        5,000.000 SIT
   5  dobitkov po        1,000.000 SIT
  100  dobitkov po         100.000 SIT
  500  dobitkov po         10.000 SIT
 1000  dobitkov po          5.000 SIT
 5000  dobitkov po          1.000 SIT
100000  dobitkov po           500 SIT
300000  dobitkov po           250 SIT
406606  dobitkov v vrednosti  160,000.000 SIT.
Skupna vrednost dobitkov za tekmovanje, KVIZ kolo in finalna žrebanja je najmanj 90,000.000 SIT.
Dobitek na kartici odkrije udeleženec, ko odstrani premaz na kartici. Če so na kartici odkriti trije enaki denarni zneski, prejme udeleženec dobitek v enkratni vrednosti treh odkritih zneskov (upošteva se znesek enega od treh odkritih zneskov).
Posamezni finalni dobitek v vrednosti 100.000 SIT je doživljenjska renta, ki jo dobitniku vsak mesec izplačuje Zavarovalnica Triglav na podlagi pogodbe med zavarovalnico in prirediteljem.
Finalni dobitek izžrebamo, ko je v bobnu 100.000 kartic s tremi znaki POPtv oziroma ob zaključku prodaje posamezne serije kartic.
Pri tekmovanju so denarni dobitki v vrednosti od 50.000 do 5,000.000 SIT.
Pri vsakem posameznem tekmovanju lahko sodeluje najmanj en udeleženec. Udeleženec sodeluje v tekmovanju z odgovarjanjem na vprašanja, odkrivanju znakov ali igrah, kjer rezultat ni odvisen od znanja ali spretnosti udeleženca.
Za vsako vrsto tekmovanja je določena začetna stopnja v vrednosti, ki jo določi prireditelj. Število stopenj za vsako vrsto tekmovanja je odvisno od vrste igre, udeleženec pa lahko sam izbere stopnjo, do katere bo sodeloval v tekmovanju.
Denarni dobitki pri vrtenju KVIZ kolesa:
Izžrebani udeleženci v oddaji sodelujejo pri vrtenju KVIZ kolesa, na katerem so polja z vpisanimi zneski. Na kolesu je 16 polj z zneskom 100.000 SIT, 16 polj z zneskom 200.000 SIT, 16 polj z zneskom 300.000 SIT, 16 polj z zneskom 400.000 SIT, 14 polj z zneskom 500.000 SIT in 14 polj z zneskom 600.000 SIT, ter 4 polja z zneskom 1,000.000 SIT in 4 polja z znakom KVIZ.
Vrednost dobitka določa žogica v kolesu, ki se ob zaustavitvi kolesa ustavi na enem od polj z vpisanim zneskom.
Če v posamezni seriji ni bil izkoriščen sklad iz prvega odstavka tega člena, prireditelj razliko sklada prenese v naslednjo serijo.
4. člen
Spremeni se 12. člen tako, da glasi:
Žrebanje kartic, vrtenje KVIZ kolesa in tekmovanje je javno, praviloma vsak ponedeljek v televizijskem studiu POPtv. Celoten potek vodi voditelj oddaje.
5. člen
Spremeni se 13. člen tako, da glasi:
Udeleženci, ki sodelujejo pri vrtenju KVIZ kolesa in posameznih tekmovanjih, so izžrebani iz bobna, v katerem so kartice, ki so bile poslane na naslov prireditelja pred žrebanjem.
Žrebanje poteka tako, da oseba, ki je določena za žrebanje, iz bobna izvleče vsako posamezno kartico.
Pri posameznem tedenskem žrebanju so upoštevane le kartice s tremi odkritimi znaki POPtv in vpisanimi podatki o udeležencu, ki so na naslov prireditelja prispele do žrebanja. Če je izžrebana kartica, na kateri ni treh znakov POPtv ali podatkov o udeležencu oziroma so podatki nepopolni ali nečitljivi, kartica ni veljavna in žrebanje se ponovi. O neveljavnosti kartice odloča komisija, ki nadzira žrebanje.
Če se izžrebani udeleženec oziroma pooblaščena oseba ne udeleži vrtenja KVIZ kolesa, oziroma ne sodeluje na KVIZ tekmovanju za katero je bil izžreban, ne more sodelovati v enem od naslednjih KVIZ koles oziroma tekmovanj. V tem primeru izžrebanemu udeležencu za KVIZ kolo pripada dobitek v vrednosti 100.000 SIT za tekmovanje pa najmanj 50.000 SIT
Kartice, ki niso bile izžrebane, prireditelj do žrebanja posameznega finalnega dobitka shrani v trezor.
6. člen
Spremeni se 15. člen tako, da glasi:
Za vsako vrtenje KVIZ kolesa se na predhodni oddaji med prispelimi karticami z odkritimi tremi znaki POPtv iz bobna izžreba najmanj tri udeležence, ki sodelujejo pri vrtenju KVIZ kolesa.
Izžrebani udeleženec mora zavrteti KVIZ kolo in počakati, da se žogica v kolesu ustavi na polju, ki je označeno z vrednostjo dobitka ali besedo KVIZ. Udeležencu pripada dobitek v vrednosti, ki je vpisana na polju, kjer se je ustavila žogica. Če se žogica pri posameznem udeležencu ustavi na polju z besedo KVIZ, ima udeleženec pravico do ponovnega vrtenja KVIZ kolesa in odgovoriti mora na KVIZ vprašanje. Za pravilni odgovor udeležencu pripada dvojna vrednost dobitka, za nepravilni odgovor pa vrednost dobitka v polju, kjer se ustavi žogica.
Vsakega izžrebanega udeleženca za vrtenje KVIZ kolesa o tem obvesti prireditelj. Za udeleženca pri vrtenju KVIZ kolesa prireditelj upošteva izžrebanega udeleženca, oziroma pooblaščeno osebo.
7. člen
Spremeni se 16. člen tako, da glasi:
Za tekmovanje se na predhodni oddaji med prispelimi karticami z odkritimi tremi znaki POPtv iz bobna izžreba najmanj po enega udeleženca za posamezno naslednjo igro:
1. igra
Igralec v igri mora osem žogic spraviti v osem polj ali en podstavek. Vsako polje je ovrednoteno s 50.000 SIT, podstavek pa s 100.000 SIT. Igralec spušča postopoma po eno žogico, za vsako prazno polje igralcu pripada 50.000 SIT, če žogica pade v zasedeno polje igralcu za to žogico ne pripada nič in ostane na osvojenem denarnem znesku. V primeru da žogica pade na podstavek igralcu pripada 100.000 SIT. Pri igranju zadnje žogice ima igralec možnost, da osvojeni znesek podvoji če žogica pade v prazno polje ali podstavek, če pade žogica v zasedeno polje ali podstavek pa se osvojeni znesek prepolovi. Če se ne odloči za igranje z osmo žogico, igralcu pripada do takrat osvojeni znesek. V vsakem primeru ne glede na razplet igre pripada igralcu dobitek 50.000 SIT.
2. igra
V zaboj so tri žogice, rumena, modra in rdeča. Zaboj je zaprt tako, da igralec ne vidi položaj žogic. Igralec nato določi barvo žogice, ki je ne bo izvlekel iz zaboja. Žogice v zaboju se v času igre vrtijo tako, da je pozicija žogic vedno drugačna. Igralec ima v igri pet poskusov, da ne izvleče določene žogice.
Pri prvih treh poskusih so v zaboju po tri žogice različnih barv in igralcu pripada za vsako izvlečenje nedoločene žogice 50.000 SIT. V četrtem poskusu so v zaboju po štiri žogice, dve žogice sta barvi, ki jih je igralec določil, da jih ne bo izvlekel in dve različni barvi, igralcu pripada za nedoločeno žogico 100.000 SIT. Pred zadnjim petim poskusom igralec lahko konča z igro in dobi osvojeni znesek ali nadaljuje z izvlečenjem. V tem primeru je v zaboju pet žogic, tri žogice so barve, ki jo je igralec določil, da je ne bo izvlekel in dve različni barvi. Igralec lahko osvojeni znesek podvoji če izvleče nedoločeno barvo žogice, oziroma osvojeni znesek prepolovi če bo izvlekel določeno barvo žogice. V vsakem primeru ne glede na razplet igre pripada igralcu dobitek 50.000 SIT.
3. igra
Na napravi za igro je devet parov zatičev skupaj 18, ki so označeni s številkami od 1 do 18. Na zatičih je 9 žog, od tega na zatičih 1 in 2 rdeča žoga, 3 in 4 modra žoga in na ostalih zatičih 7 rumenih žog. Igralec iz bobna v katerem so žogice s številkami od 1 do 18, izžreba številko. Žrebanje številke izvede ročno tako, da iz bobna izvleče vsako žogico posebej in jo pokaže komisiji. Za vsako izžrebano številko se odstrani zatič s to številko in pri tem ena ali več žog pade v podstavek. Za vsako rumeno žogo, ki pade v podstavek, igralcu pripada 100.000 SIT. Če na podstavek pade rdeča žoga, se osvojeni znesek prepolovi, če pa v podstavek pade modra žoga se osvojeni znesek podvoji. Če na podstavek pade rdeča in modra žoga se upošteva samo znesek rumenih žog na podstavku. Igralec ima v igri sedem poskusov, po vsakem poskusu pa lahko z igro konča in pripada mu osvojeni znesek. V vsakem primeru ne glede na razplet igre pripada igralcu dobitek 50.000 SIT.
Vsakega izžrebanega udeleženca, ki sodeluje pri tekmovanju, o tem obvesti prireditelj. Za udeleženca pri tekmovanju prireditelj upošteva izžrebanega udeleženca oziroma pooblaščeno osebo.
8. člen
Spremeni se 17. člen tako, da glasi:
Prireditelj lahko med prispelimi karticami iz bobna izžreba dodatne udeležence, ki bodo v studiu ali doma sodelovali v tekmovanju.
Za dobitke prireditelj uporabi sredstva neizkoriščenega sklada dobitkov ali prispevke sponzorjev in donatorjev.
V primeru, da dobitek ni bil podeljen na posameznem tekmovanju se prenese v naslednje tekmovanje.
9. člen
Ostala določila pravil te igre ostanejo nespremenjena.
10. člen
Prireditelj vse spremembe in dopolnitve pravil igre objavi v prečiščenem besedilu na vseh prodajnih mestih.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil pričnejo veljati z dnem, ko bodo potrjena s strani pooblaščenega urada Ministrstva za finance RS, uporabljajo pa se s prodajo kartic 3. serije, razen določb 4. člena teh sprememb in dopolnil, ki pa se pričnejo uporabljati z žrebanjem 7. 9. 1998.
Spremembe in dopolnitve pravil igre se objavijo najkasneje z dnem objave začetka prodaje kartic 3. serije.
Janez Bukovnik l. r.
direktor ŠL
Stanislav Valant l. r.
predsednik NS ŠL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti