Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2849. Navodilo o načinu zbiranja ponudb za odkup novih terjatev z obveznicami Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij, stran 4677.

Na podlagi druge alinee 2. člena uredbe o načinu, pogojih in postopku uporabe obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 41/98 in 60/98) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o načinu zbiranja ponudb za odkup novih terjatev z obveznicami Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij
1. člen
To navodilo določa način zbiranja konkurenčnih ponudb za odkup novih terjatev z obveznicami Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij v skladu z drugo alineo 2. člena uredbe o načinu, pogojih in postopku uporabe obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 41/98 in 60/98) (v nadaljevanju: zbiranje ponudb).
2. člen
Zbiranje ponudb izvede Slovenska razvojna družba (v nadaljevanju: SRD) na podlagi sprejetega programa prestrukturiranja za posamezno družbo, vključeno v program prestrukturiranja podjetij (v nadaljevanju: podjetje).
3. člen
SRD razpošlje vsem bankam v Republiki Sloveniji povabila k dajanju ponudb, ki vsebujejo:
1. navedbo, da gre za zbiranje ponudb v skladu s tem navodilom;
2. skupno število obveznic, ki se uporabijo;
3. ime podjetja;
4. določitev najmanjšega števila obveznic, katerih odkup je lahko predmet ponudbe, (ki pa ne sme biti višje od 10);
5. določitev roka in načina dostave ponudb (pri čemer rok za dostavo ponudb ne sme biti krajši od 10 dni po dnevu, ko so povabila poslana);
6. določitev roka za izbiro ponudb;
7. določitev roka za obveščanje o sprejetju ponudb (v nadaljevanju: rok veljavnosti ponudb);
8. opis načina in roka sklenitve poslov;
9. določitev dneva izpolnitve posla odkupa terjatev z obveznicami (v nadaljevanju: dan zamenjave);
10. dva obrazca kreditne pogodbe iz 4. člena tega navodila, podpisana s strani podjetja;
11. obrazec ponudbe za odstop terjatev iz kreditne pogodbe iz 6. člena tega navodila z navodili za izpolnjevanje.
4. člen
Obrazec kreditne pogodbe mora vsebovati:
1. navedbo podjetja kot kreditojemalca;
2. prostor, kamor ponudnik vpiše svoje ime (firmo) kot ime kreditodajalca;
3. prostor, kamor ponudnik vpiše imena in telefonske številke svojih kontaktnih oseb in naslov ter številko telefaksa;
4. navedbo, da gre za pogodbo, sklenjeno na podlagi povabila 3. člena tega navodila;
5. navedbo, da izpolnjen in s strani ponudnika in podjetja podpisan obrazec predstavlja kreditno pogodbo, v skladu s katero se ponudnik kot kreditodajalec zavezuje dati kreditojemalcu kredit v znesku in pod pogoji, določenimi v skladu s 5. členom tega navodila;
6. navedbo računa, na katerega je ponudnik dolžan plačati svoje denarne obveznosti iz kreditne pogodbe;
7. navedbo, da ponudnik s podpisom pooblaščene osebe (ali oseb) na obrazcu ponudbe izrecno zagotavlja podjetju, da je pogodba zanj zavezujoča, zlasti pa da je pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja, ki so potrebna za sklenitev poslov na podlagi takšne ponudbe (oziroma da takšnih dovoljenj ali soglasij ne potrebuje);
8. navedbo, da je v ponudnikovem imenu obrazec podpisan od osebe, ki je upravičena zastopati ponudnika pri sklenitvi kreditne pogodbe (oziroma, da so na obrazcu podpisi vseh oseb, ki so skupno upravičene zastopati ponudnika pri sklenitvi kreditne pogodbe);
9. navedbo, da je kreditna pogodba veljavno sklenjena, če SRD v roku za dostavo ponudb na podlagi povabila iz prejšnjega člena prejme vrnjen obrazec pogodbe, podpisan s strani ponudnika;
10. navedbo, da se kreditna pogodba ob poteku roka veljavnosti ponudb avtomatično razdre, če Republika Slovenija do tedaj ne sprejme nobene ponudnikove ponudbe za odstop terjatev iz takšne kreditne pogodbe;
11. podpis podjetja z navedbo datuma podpisa obrazca pogodbe;
12. prostor, kamor se ponudnik podpiše in vpiše datum podpisa obrazca pogodbe.
5. člen
Če SRD pred potekom roka za dostavo ponudb na podlagi povabila iz 3. člena tega navodila prejme vrnjen obrazec kreditne pogodbe iz prejšnjega člena, podpisan s strani ponudnika, je med ponudnikom in podjetjem sklenjena kreditna pogodba v skladu s katero je ponudnik dolžan na dan zamenjave plačati podjetju znesek kredita, ki se izračuna tako, da se:
1. ponujeno menjalno razmerje iz vsake ponudbe za odstop terjatev iz kreditne pogodbe pomnoži s skupnim nominalnim zneskom obveznic, glede katerih je Republika Slovenija sprejela takšno ponudbo;
2. zneski, izračunani v skladu s 1. točko zgoraj seštejejo;
3. vsoti iz 2. točke zgoraj prišteje znesek obresti od vseh obveznic, glede katerih je Republika Slovenija sprejela ponudnikove ponudbe za odstop terjatev, natečenih v tekočem obrestovalnem obdobju do dneva zamenjave;
4. rezultat, dobljen v skladu s 3. točko zgoraj preračuna v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan zamenjave.
Kredit iz prejšnjega odstavka je brezobresten, obveznost podjetja vrniti celotno glavnico kredita pa dospe prvi naslednji delovni dan po dnevu zamenjave.
Če Republika Slovenija ne sprejme nobene ponudnikove ponudbe za odstop terjatev iz takšne kreditne pogodbe, se kreditna pogodba ob poteku roka veljavnosti ponudb za odstop terjatev avtomatično razdre in medsebojne pravice in obveznosti ponudnika in podjetja iz takšne pogodbe prenehajo.
6. člen
Obrazec ponudbe za odstop terjatev iz kreditne pogodbe mora vsebovati:
1. navedbo, da gre za ponudbo na podlagi povabila iz 3. člena tega navodila;
2. prostor, kamor ponudnik vpiše svoje ime (firmo);
3. prostor, kamor ponudnik vpiše število obveznic, za katere želi zamenjati terjatve iz posojila;
4. prostor, kamor ponudnik vpiše odstotek, ki predstavlja ponujeno menjalno razmerje;
5. prostor, kamor ponudnik vpiše podatke, potrebne za prenos obveznic, ki jih prejme v primeru sklenitve posla;
6. prostor, kamor ponudnik vpiše imena in telefonske številke svojih kontaktnih oseb in naslov oziroma številko telefaksa, kamor se pošlje obvestilo o sprejetju ponudbe;
7. navedbo, da izpolnjen in s strani ponudnika podpisan obrazec predstavlja nepreklicno ponudbo iz 7. člena tega navodila, ki ponudnika zavezuje do poteka roka veljavnosti ponudb;
8. rok veljavnosti ponudb;
9. navedbo, da je obrazec podpisan od osebe, ki je upravičena zastopati ponudnika pri odstopu terjatev na podlagi takšne ponudbe (oziroma, da so na obrazcu podpisi vseh oseb, ki so skupno upravičene zastopati ponudnika pri odstopu terjatev na podlagi takšne ponudbe);
10. navedbo, da ponudnik s podpisom pooblaščene osebe (ali oseb) na obrazcu ponudbe izrecno zagotavlja Republiki Sloveniji, da je ponudba zanj zavezujoča, zlasti pa da je pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja, ki so potrebna za odstop terjatev na podlagi takšne ponudbe (oziroma da takšnih dovoljenj ali soglasij ne potrebuje);
11. prostor, kamor se ponudnik podpiše in vpiše datum podpisa ponudbe.
7. člen
S ponudbo za odstop terjatev iz kreditne pogodbe ponudnik ponuja Republiki Sloveniji sklenitev pogodbe o zamenjavi terjatev za obveznice, v skladu s katero bo, če bo ponudnik do poteka roka veljavnosti ponudbe prejel obvestilo o njenem sprejetju:
– ponudnik dolžan na dan zamenjave:
1. izpolniti obveznost iz kreditne pogodbe iz 4. člena tega navodila;
2. obvestiti podjetje o odstopu terjatev iz prejšnje točke;
3. priskrbeti Republiki Sloveniji izjavo podjetja, da je prejelo obvestilo iz prejšnje točke in da z odstopom terjatev brez pridržkov soglaša.
– Republika Slovenija dolžna po prejemu dokazila, da je ponudnik izpolnil svojo obveznost prejšnje alinee, prenesti število obveznic, glede katerega je sprejela ponudbo, na račun, ki ga je v ponudbi določil ponudnik.
8. člen
Ponudnik se udeleži zbiranja ponudb tako, da v roku in na način, določen v povabilu iz 3. člena, dostavi SRD s strani ponudnika podpisan izvod obrazca kreditne pogodbe iz 4. člena tega navodila in vsaj en obrazec ponudbe za odstop terjatev iz kreditne pogodbe iz 6. člena tega navodila.
Obrazci iz prejšnjega odstavka morajo biti pravilno izpolnjeni in podpisani od osebe (ali oseb) ki je pooblaščena (oziroma so skupno pooblaščene) zastopati ponudnika pri sklepanju poslov, za katere se zbirajo ponudbe.
SRD je dolžna ponudniku na njegovo zahtevo izstaviti pisno potrdilo o prejemu obrazcev iz prvega odstavka tega člena.
SRD je dolžna ukreniti vse, kar je v njegovi moči, da se pred izbiro ponudb morebitni ponudniki ne bodo seznanili z vsebino ponudb, ki jih dajo drugi ponudniki, vendar pa jamči za samo za tajnost ponudb, ki jih ponudnik dostavi v zaprti kuverti z oznako, da gre za ponudbo. Takšne kuverte organizator odpre ob izbiri ponudb.
SRD ne sme upoštevati ponudb, ki mu jih ponudniki dostavijo na drugačen način, kot je to določeno v povabilu k dajanju ponudb ali po poteku roka za dostavo ponudb.
9. člen
Pred začetkom odpiranja in razvrščanja ponudb SRD imenuje tričlansko komisijo za odpiranje in razvrstitev ponudb (v nadaljevanju: komisija).
Vsi trije člani komisije ob odpiranju pregledajo ali so obrazci pravilno izpolnjeni in ali so ponudbe drugače popolne. Nepravilne in nepopolno izpolnjene ponudbe člani komisije izločijo, organizator zbiranja ponudb pa o tem obvesti ponudnike takšnih ponudb najkasneje naslednji delovni dan po končanem postopku odpiranja in razvrščanja ponudb.
Komisija razvrsti vse pravilne in popolne ponudbe glede na ponujeno menjalno razmerje, od ponudbe z najvišjim menjalnim razmerjem do ponudbe z najnižjim menjalnim razmerjem in na tej podlagi pripravi poročilo o odpiranju in razvrstitvi ponudb, ki ga člani komisije lastnoročno podpišejo.
10. člen
SRD izdela na podlagi poročila komisije za odpiranje in razvrstitev ponudb iz prejšnjega člena predlog za sprejetje ponudb in ga predloži organu ali osebi, pooblaščeni za odločitev o sprejetju ponudb, v roku treh delovnih dni po poteku roka za dostavo ponudb.
V predlog za sprejetje ponudb iz prejšnjega odstavka uvršča SRD ponudbe po vrsti, v skladu z razvrstitvijo iz poročila komisije za odpiranje in razvrstitev ponudb iz prejšnjega člena, dokler število obveznic po vseh uvrščenih ponudbah ne doseže skupnega števila vseh obveznic, katerih zamenjava je predmet zbiranja ponudb. Vse ponudbe, pri katerih je ponujeno menjalno razmerje enako kot pri ponudbi, z uvrstitvijo katere bi skupno število obveznic po vseh uvrščenih ponudb preseglo skupno število vseh obveznic, katerih zamenjava je predmet zbiranja ponudb, se uvrstijo delno. Vsaka takšna ponudba se uvrsti v delu, ki je enak razmerju med skupnim številom obveznic, ki se še lahko uvrstijo, in skupnim številom obveznic iz vseh ponudb s takšnim menjalnim razmerjem (zaokroženo na eno obveznico).
11. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-28/98
Ljubljana, dne 3. septembra 1998.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti