Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1637. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 1998, stran 2706.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 16. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vrhnika za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Vrhnika za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje lokalnih zadev javnega pomena.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1998 znašajo: 1.520,265.000 tolarjev, predvideni odhodki pa 1.528,079.000 tolarjev. Primanjkljaj rednega dela proračuna znaša 7,814.000 SIT.
Račun financiranja Občine Vrhnika za leto 1998 obsega prihodke v višini 12,814.000 SIT in odhodki v višini 5,000.000 SIT.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno z predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
Občinski svet občine Vrhnika pooblašča župana Občine Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
3. člen
V rezerve Občine Vrhnika se izloča 0,5% skupno doseženih izvirnih proračunskih prihodkov.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena na posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti Občinski svet občine Vrhnika in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
7. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Vrhnika.
8. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona o financiranju občin,
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe,
– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
9. člen
Občinski svet občine Vrhnika odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Vrhnika največ v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Vrhnika.
10. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 12/3-405/03-97
Vrhnika, dne 20. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti