Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1634. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1998, stran 2705.

Na podlagi zakona 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 10. člena statuta Občine Vitanje, je Občinski svet občine Vitanje na 35. redni seji dne 5. marca 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vitanje za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Vitanje (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1998 znašajo:
---------------------------------------------------------------
bilanca prihodkov in odhodkov                SIT
---------------------------------------------------------------
– prihodki                     204,958.000
– odhodki                      204,958.000
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
V rezerve Občine Vitanje se izloči 0,5% prihodkov. Izločanje v rezervo se izvršuje mesečno, najkasneje pa do konca leta in preneha, ko sredstva rezerve dosežejo 2% doseženih prihodkov za zadnje leto.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno kot letna akontacija, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
7. člen
Za zakonito in smoterno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan, druga pooblaščena oseba in za proračun pristojni delavec v občinski upravi.
8. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Vitanje za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o uporabi obvesti občinski svet.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Občina lahko najame posojilo, ki ne presega 10% javne porabe v letu pred letom zadolževanja; odplačilo glavnice in obresti pa ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 012-002/98
Vitanje, dne 5. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti