Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1631. Odlok o priznanjih Občine Videm, stran 2703.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95) je Občinski svet občine Videm na redni 35. seji dne 21. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Videm
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom določa priznanja Občine Videm, njihovo obliko, pogoje, postopek in način podeljevanja in način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Videm so:
1. častni občan občine,
2. plaketa občine,
3. priznanje občine.
3. člen
Priznanja se lahko podelijo posameznikom, skupinam, družbam, zavodom, organom, organizacijam in skupnostim ter društvom. Lahko pa se podelijo tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo občino.
4. člen
Pobude za podelitev priznanj Občine Videm lahko dajo družbe, zavodi, organizacije in skupnosti, organi lokalnih skupnosti, društva in posamezniki. Pobuda mora biti podana v pisni obliki z obrazložitvijo.
Pobudnik za priznanje ne more predlagati samega sebe.
5. člen
Priznanja se praviloma podeljujejo na svečanostih ob praznovanju praznika Občine Videm ali ob slovenskem kulturnem prazniku, lahko pa se podeljujejo tudi ob drugih priložnostih na slavnosten način.
6. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Občine Videm.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Imenovanje za častnega občana Občine Videm
7. člen
Imenovanje za častnega občana je priznanje, ki ga Občinski svet občine Videm podeljuje posameznikom za izredne zasluge pri napredku in ugledu Občine Videm na področju gospodarstva, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, znanosti in humanitarne pomoči.
8. člen
Imenovanje za častnega občana se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o imenovanju za častnega občana.
2. Plaketa Občine Videm
9. člen
Plaketa Občine Videm je priznanje, ki ga Občinski svet občine Videm podeljuje za posebne zasluge in za posebno požrtvovalna in nesebična in pogumna dejanja.
Plaketa se lahko podeli samo enkrat na leto.
10. člen
Plaketa Občine Videm je pravokotne oblike, z grbom Občine Videm.
3. Priznanje Občine Videm
11. člen
Priznanje Občine Videm je posebna listina z odtisom grba Občine Videm.
III. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
12. člen
Imenovanje za častnega občana Občine Videm podeljuje Občinski svet občine Videm s sklepom na predlog komisije za odlikovanja in priznanja.
Plakete in priznanja Občine Videm podeljuje župan praviloma ob občinskem prazniku.
13. člen
Komisijo za priznanja in odlikovanja imenuje Občinski svet občine Videm. Komisijo sestavlja 5 članov. Predsednik komisije imenuje občinski svet izmed članov sveta. Mandat komisije traja enako kot mandat občinskega sveta. Komisija dela po svojem poslovniku.
14. člen
Komisija za priznanja in odlikovanja Občinskega sveta občine Videm praviloma 2 meseca pred podelitvijo priznanj objavi razpis za podelitev priznanj v sredstvih javnega obveščanja, lahko pa je rok tudi krajši, če tako odloči svet občine s sklepom.
Z razpisom je potrebno objaviti:
– kriterije za podelitev priznanj (področje),
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanja,
– rok, do katerega morajo biti pobude poslane,
– navedbo, ki določa, kdo je pobudnik.
IV. EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ
15. člen
O podeljenih priznanjih vodi občinska uprava evidenco o podeljenih priznanjih, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ter osnovne podatke o dobitnikih priznanj,
– datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo s sklepom odločeno, da se podeli priznanje,
– datum podelitve priznanja,
– razloge, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno in kdo je bil pobudnik.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo je javno in je na ogled na občinski upravi.
16. člen
Za strokovna in administrativna dela v zvezi z izdelavo, podeljevanjem in evidenco priznanj poskrbi urad župana.
V. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 33/91).
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 56/98
Videm pri Ptuju, dne 21. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti