Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1629. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Velike Lašče, stran 2697.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 34. seji dne 2. aprila 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov v Občini Velike Lašče
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti).
2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri stanovanjskih in poslovnih objektih:
– garaža za osebni avto, površina do 20 m2;
– nadstrešek (pokrita terasa, pokrit parkirni prostor za osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske prikolice), s površino pokritega prostora do 20 m2;
– pergola, dimnik, sončni kolektorji, zasteklitev balkonov, vetrolov, zunanje stopnice;
– zunanji bazen, površina do 30 m2;
– drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak, lopa, zimski vrt ipd., površina do 15 m2;
– manjši objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2;
– plinski rezervoarji do 5 m3 z izvedbo priključka na objekt;
– vrtna in dvoriščna ograja do višine 1,50 m;
– zložena škarpa do 2 m višine (votlaki za prst);
– oporni zid do višine 1 m.
1. Pri kmetijah:
– skedenj, kašča, hlev, lopa za shranjevanje sena, krme, stelje, orodja, površina do 30 m2;
– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom, če ne presega 90 m3 prostornine;
– zbiralnica za mleko do 25 m2;
– gnojna jama in gnojišče za potrebe kmetijskih gospodarstev v nepropustni izvedbi do velikosti 50 m3, če niso locirane v neposredni bližini sosednjih stanovanjskih objektov.
1. Pri večstanovanjskih hišah (bloki):
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno zgradbo;
– oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo.
1. Drugi pomožni objekti:
Za potrebe kmetijstva in pridelave hrane:
– enojni kozolec;
– dvojni kozolec;
– čebelnjak do 15 m2 površine (samo točkovni temelji);
– tople grede oziroma zaprti rastlinjaki in plastenjaki za pridelavo vrtnin;
– lesena lopa na površinah za vrtičke, do 3 m2 površine;
– kal za napajanje živine;
Zunanje ureditve in drugi pomožni objekti:
– izgradnja parkirišč na podlagi urbanistične in prometne ureditve;
– tlakovanje in talne ureditve površin;
– dostavne rampe do objektov;
– posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za ljudi z omejenimi možnostmi gibanja;
– ureditev prostorov za smetnjake;
– nadstrešnice na avtobusnih postajališčih;
– postavitev spominske plošče, nagrobnika, kapelice do 6 m2, umetniških del in drugih obeležij na podlagi predhodno izdelane urbanistične rešitve;
– kioski za dejavnosti, ki niso vezane na sanitarno-veterinarske pogoje, do velikosti 10 m2 oziroma skladno z urbanistično presojo, ki jo izdela občinska služba za urbanizem;
– stojnice;
– urejanje brežin vodotokov (soglasje pristojne službe za vodno gospodarstvo in varstvo narave);
– gradnja gozdnih vlak in poljskih poti;
– zamreženo skladišče za shranjevanje jeklenk pri obstoječih trgovinah;
– pomične zapore na vhodih na parkirišča, dvorišča;
– manjše vlečnice z močjo največ 4 kW za lastne potrebe fizičnih oziroma civilnopravnih oseb.
Ureditve in objekti za potrebe športa in rekreacije:
– oprema parkov in otroških igrišč na podlagi enotne urbanistične rešitve;
– postavitev trim stez na podlagi enotne urbanistične rešitve;
– pomožni objekti za rekreacijo, velikost do 15 m2 pri travnatih igriščih (garderobe, shramba rekvizitov, WC);
Napisi in oznake:
– oznake na površinah in na stavbah;
– objekti in naprave za oglaševanje;
– turistične in informativne oznake.
Na strokovno rešitev iz 3. točke tega člena je treba pridobiti mnenje o ustreznosti načrtovanega posega, ki ga izda Občina Velike Lašče ali po njenem pooblastilu druga pristojna služba.
3. člen
Pomožne objekte, navedene v prejšnjem členu, se praviloma lahko gradi na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta. Odstop od tega določila je treba posebej utemeljiti.
Skupna površina več pomožnih objektov, zgrajenih na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ne sme presegati 35 m2. Pomožnih objektov ni možno dograjevati s priglasitvami.
4. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati, da pomožni objekti:
– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne komunalne objekte in naprave ter,
– statičnega ali drugega gradbenotehničnega preverjanja.
Če pomožni objekt ni v skladu z navedenimi določili, se za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor izdela lokacijska dokumentacija.
5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih gradbenih materialov ter oblikovani v skladu z okoljem oziroma krajinsko arhitekturo.
Ograje je dovoljeno postavljati na območjih, kjer so okoliška stavbna zemljišča pretežno pozidana.
Tip ograje in materiali naj bodo v naselju čim bolj enotni. Prednost imajo lesene, žične ograje in žive meje. Za betonske ograje oziroma za ograje iz betonskih polnil je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje.
Ograjo, zloženo škarpo in oporni zid je dovoljeno postaviti 1,5 m od utrjenega roba cestišča. Če je odmik manjši, mora biti pridobljeno pozitivno mnenje Občine Velike Lašče.
6. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem aktu,
– predpisi o varnosti v cestnem prometu,
– zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov drugih oseb.
7. člen
Priglasitev del po 2. členu tega odloka vsebuje:
– opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom,
– skico nameravanega posega,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem in
– gradbeno dovoljenje za osnovni objekt, h kateremu se gradi pomožni objekt.
8. člen
Gradnjo pomožnih objektov je treba priglasiti na pristojni izpostavi Upravne enote Ljubljana.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 15/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3200-01/98
Velike Lašče, dne 3. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti