Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1624. Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, stran 2692.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 20. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 18., 81. in 82. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) ter 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 56/96) je občinski svet na 30. redni seji dne 7. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja obvezne lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Škofljica s tem odlokom določa predmet, območja, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, splošne pogoje za izvajanje koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja, način plačila koncesionarja in način plačila odškodnine za izvrševanje obvezne lokalne službe, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, organ, ki opravi izbor koncesionarja, organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe ter druge pomembne elemente, potrebne za določitev in izvajanje obvezne lokalne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje obvezne javne službe iz prvega člena tega odloka na celotnem območju Občine Škofljica.
3. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za celotno območje Občine Škofljica.
II. POGOJI ZA KONCESIONARJA
4. člen
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev dimnikarske službe se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registrirana za opravljanje dimnikarske dejavnosti, kar dokazuje z ustrezno odločbo, oziroma ima ustrezno obrtno dovoljenje, če je fizična oseba,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov,
– da ima ali bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi,
– da pripravi in predloži program izvajanja dimnikarske službe, ki je predmet koncesije ter pogoje in načine upravljanja z infrastrukturnimi objekti, potrebnimi za izvajanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje,
– da se izkaže o finančnem stanju, ki omogoča dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– da predloži reference o sedanjem delu,
– da predloži osnovno ceno za svoje storitve,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.
III. JAVNA POOBLASTILA
5. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane javne službe na celotnem območju Občine Škofljica naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju celotne Občine Škofljica,
– izvajanje dimnikarske službe na malih in srednjih kurilnih napravah na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak in kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/93),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za pripravo goriva, naprave za odvod ostankov izgorevanja,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih se nahajajo kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov in poteka prezračevanja na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka.
Koncesionar dimnikarske službe opravlja tudi vsa druga opravila, ki so povezana z organiziranostjo in izvajanjem dimnikarske službe.
Koncesionar je pooblaščen za vodenje razvida kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav na območju, za katerega mu je podeljena koncesija. Razvidi morajo biti kadarkoli med delovnim časom na vpogled koncedentu.
6. člen
Koncesionar mora izvajati koncesionirano javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno, da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje vseh infrastrukturnih objektov v skladu z drugimi pogoji, ki jih predpiše koncedent.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
7. člen
Koncesionar ima pravico opravljati nadzor, čiščenje in pregledovanje kurilnih in dimnih vodov v rokih, ki jih določajo zakoni in na podlagi zakona izdani predpisi – zakon o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74), pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter meritve dimne in druge emisije kurišča (Uradni list SRS, št. 1/76).
8. člen
– Obveznosti koncesionarja so:
– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je to opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije,
– da vodi kataster emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav,
– da zagotavlja intervencijsko izvajanje dimnikarske službe ob vsakem času,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor zakonitosti dela,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, vzdrževalne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje dimnikarke službe.
9. člen
Koncesionar je dolžan opravljati storitve dimnikarske službe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V. ZAČETEK IN TRAJANJE KONCESIJE
10. člen
Koncesija za opravljanje dimnikarske službe na območju Občine Škofljica prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe ter je podeljena za dobo petih let. Koncesijska pogodba se lahko podaljša še za določen čas, največ za dobo 5 let, vendar samo ob izrecnem pisnem soglasju koncedenta in koncesionarja.
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dimnikarske službe z dnem uveljavitve koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba
11. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe, zlasti pa:
– način in roke plačil ter morebitne varščine,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu,
– način nadzora s strani koncedenta,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe,
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe,
– razmerja ob spremenljivih in nepredvidljivih okoliščinah,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe,
– prenehanje pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– druge določbe, ki so pomembne za urejanje razmerij med koncesionarjem in koncedentom,
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravne veljave.
VI. VIRI FINANCIRANJA
12. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za storitve dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
13. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3% od prometa, ustvarjenega z izvajanjem dimnikarske službe.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori tudi tekoče polletno plačilo za podeljeno koncesijo v višini 3% od prometa. Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporabljajo za razvoj gospodarskih javnih služb.
VII. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
14. člen
Koncesija za dejavnost iz prvega člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis vsebuje naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– dokazila, da je ponudnik pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dimnikarske službe oziroma ima obrtno dovoljenje,
– zahtevek za predložitev ustreznega bonitetnega poročila,
– dokazila, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– pogoje za pridobitev koncesije, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– rok za predložitev prijav,
– pričetek in trajanje koncesije,
– rok za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izbiri,
– odgovorna oseba koncedenta za dajanje informacij v zvezi z razpisom.
V javnem razpisu se lahko določijo tudi drugi posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dimnikarske službe.
Izpolnjevanje pogojev mora koncesionar dokazovati z originali javnih listin.
15. člen
Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi toliko ponudnikov kot jih določa zakon o javnih naročilih.
Če javni razpis ni uspel, se ponovi.
V primeru, da ponovljeni javni razpis ni uspel, sme naročnik oddati javno naročilo z neposredno pogodbo edinemu ponudniku.
VIII. IZBOR KONCESIONARJA
16. člen
Postopek za izbor koncesionarja se izvede v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku.
O izboru koncesionarja odloči z upravno odločbo na prvi stopnji tajnik oziroma vodja občinskega urada, na drugi stopnji pa župan.
17. člen
Postopek za oddajo javnega naročila mora potekati v skladu z določili zakona o javnih naročilih.
Strokovno komisijo imenuje naročnik. Strokovna komisija posreduje županu Občine Škofljica poročilo skupaj z zapisnikom ter celotno ponudbeno dokumentacijo.
IX. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
18. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe.
Za koncedenta sklene koncesijsko pogodbo župan Občine Škofljica. Župan podpiše koncesijsko pogodbo, če je ob podpisu predloženo dokazilo o zavarovanju proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko pri opravljanju dimnikarskih storitev povzroči koncesionar fizičnim in pravnim osebam zaradi nevestnega opravljanja storitev.
19. člen
Če izbrani ponudnik ne pristopi k izvajanju dimnikarske službe v roku 30 dni od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od dane ponudbe.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
20. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinski nadzorni organ, pristojen za gospodarstvo, kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem upravnega organa občine vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
Delavci oziroma osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžni podatke o poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.
21. člen
Za strokovni nadzor lahko koncedent po potrebi pooblasti tudi drugo pravno osebo.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
22. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena.
Razmerje med koncesionarjem in koncedentom pa lahko preneha, če koncesionar ne opravlja storitev dimnikarske službe v skladu s predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe.
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem lahko preneha:
– če koncedent ne prične opravljati službe v roku, določenem v 19. členu tega odloka;
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje iz 4. člena tega odloka;
– če se s spremembo odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe predpiše, da se preneha izvajati dimnikarska služba kot koncesionirana javna služba. V tem primeru traja odpovedni rok za razdrtje koncesijskega razmerja 6 mesecev po uveljavitvi spremembe odloka;
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijska pogodba se lahko sporazumno prekine vsak čas. Razlogi za sporazumno prekinitev koncesijskega razmerja morajo biti določeni v koncesijski pogodbi, prav tako odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
XII. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1406
Škofljica, dne 15. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti