Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1622. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 1998, stran 2691.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 34. redni seji dne 30. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjernej za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Šentjernej za leto 1998 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Šentjernej v letu 1998.
2. člen
Občinski proračun za leto 1998 obsega 423,000.000 SIT in sicer:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov              SIT
– prihodkov                     423,000.000
– odhodkov                      423,000.000
Od skupnega obsega proračuna v znesku 423,000.000 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti proračuna            421,157.000
– rezerve občine                    1,843.000
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerve občine (stalno proračunsko rezervo).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavlja mesečno glede na število delavcev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške in amortizacijo občinske uprave se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke se poravnajo na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na podlagi priložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa.
Do sprejetja zakona o javnih naročilih se nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddaja s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
8. člen
Če se med letom ukine porabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
11. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Šentjernej je odgovoren župan.
12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
13. člen
Župan je pooblaščen da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene iz 1. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 50.000 SIT v posameznem primeru,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin v vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
14. člen
Strokovni sodelavec za finance I. je po pooblastilu župana pristojen da:
– odloča o porabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– daje soglasje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov, nalog investicijskega značaja in nakupa opreme.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 403-02-001/98
Šentjernej, dne 30. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti