Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1613. Odlok o oddaji službenih stanovanj v najem v Občini Sežana, stran 2686.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) ter 1., 4. in 113. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 21/94 in 23/96) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 26. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o oddaji službenih stanovanj v najem v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove in merila za dodeljevanje službenih stanovanj v najem, upravičenci in postopek dodelitve.
2. člen
Službena stanovanja po tem odloku so stanovanja v lasti Občine Sežana in so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb:
– funkcionarjev zaposlenih v občinski upravi
– delavcev zaposlenih v občinski upravi,
– delavcev v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je samo Občina Sežana.
3. člen
Delavcem iz prejšnjega člena oddaja stanovanja v najem župan občine za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja v dejavnostih naštetih v 2. členu tega pravilnika.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ
4. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
a) pomembnost delovnega mesta               točke
1. direktor, predstojnik, funkcionar             35
2. višji upravni delavec, vodja oddelka, strokovni
delavec                            25
3. administrativni delavec                  15
b) stopnja strokovne izobrazbe
1. doktorat, magisterij                    25
2. visokošolska izobrazba                   20
3. višješolska izobrazba                   15
4. srednješolska izobrazba                  10
V primeru, da imata dva kandidata enako število točk, lahko župan, ki odloča o dodelitvi kot dodatni kriterij upošteva tudi število družinskih članov.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
5. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji standardi:
--------------------------------------------
Število družinskih      Stanovanjska
članov           površina do m2
--------------------------------------------
1                    32
2                    45
3                    58
4                    70
--------------------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za do 15 m2.
Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje sobe, kabinet, shrambo, kuhinjo, predsobo, WC, kopalnico in balkon.
Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu večje ali manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanje po normativu in prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
6. člen
Oddelek za okolje in prostor pripravi pri vsaki pridobitvi občinskega službenega stanovanja ali sprostitvi le-tega razpis za oddajo službenih stanovanj v najem. Razpis se javno objavi. Razpis mora vsebovati:
– število in vrsto stanovanj
– rok, do katerega je treba vložiti prijave
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi
– naslov, na katerega se pošlje prijava
– način in rok objave odločitvi o oddaji službenega stanovanja.
7. člen
Vlogi za najem službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga zavrne kot nepopolna.
8. člen
Oddelek za okolje in prostor pripravi na podlagi prispelih vlog predlog razdelitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in meril iz 4. in 5. člena tega odloka.
9. člen
Tajnik občine izda sklepe o dodelitvi službenih stanovanj v najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
10. člen
Na sklep tajnika je možno vložiti pritožbo županu občine v 15 dneh od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan in njegova odločitev je dokončna.
11. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega odloka.
12. člen
Najemnina za službena stanovanja je profitna. Najemna pogodba za službena stanovanja se sklene za določen čas.
13. člen
Župan občine lahko izjemoma odda službena stanovanja brez razpisa v primeru kadrovskih težav pri upravičencih, katerih prisotnost je nujna za nemoten delovni proces.
14. člena
Najemna pogodba se najemniku lahko odpove iz razlogov navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.
V. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-04-2/97
Sežana, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti