Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1611. Odlok o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Sežana, stran 2681.

Na podlagi 97. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94, 23/96), 9. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 26. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Sežana
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji, merila in postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem so:
– da izpolnjuje vse pogoje in merila ter kriterije po tem odloku,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Sežana,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni uporabnik stanovanjskih prostorov, iz katerih so bili v preteklosti že rešeni stanovanjski problemi,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik ali lastnik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik ali solastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, oziroma druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– da ni bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, lastnik stanovanja, pa je tega odtujil,
– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji (potrdilo izda Center za socialno delo). Prosilec ni upravičen do dodelitve socialnega stanovanja, če je on ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva kot imetnik stanovanjske pravice ali najemnik, stanovanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona in ga je odtujil.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca ali oseba, ki s prosilcem živi v življenjski skupnosti nepretrgoma najmanj 3 leta pred objavo razpisa,
– njuni otroci oziroma posvojenci prosilca,
– starši in posvojitelji prosilca,
– ter osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonskih in družinskih razmerjih dolžan preživljati.
POSEBNI POGOJI
4. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine:
– za otroke do dopolnjenega 7. leta starosti 29% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 14. leta starosti do zaključka rednega šolanja 45% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povprečne plače v državi.
5. člen
Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču in podatki o članih skupnega gospodinjstva,
– podatki o vseh denarnih prejemkih,
– izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo,
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti, ki izkazujejo gmotne in socialne ter zdravstvene razmere.
6. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih standardov:
---------------------------------------------------------------------
Število       Stan.površina v m2   Vrsta stanovanja
druž. članov     maximalno
---------------------------------------------------------------------
1          do 20 m2        garsonjera
2          do 25 m2        garsonjera
3          do 30 m2        enosobno
4          do 45 m2        enosobno ali dvosobno
5          do 58 m2        dvosobno ali dvosobno
                      s kab. ali trisobno
---------------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ za 5 m2.
7. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega in spalnega prostora v naslednjih primerih: če to zahtevajo družinske ali zdravstvene razmere (tri generacije v družini, težja invalidnost, težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno).
8. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od površinskih normativov odloča pristojni organ občinske uprave.
9. člen
Če se stanovanje dodeljuje invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma onemogočeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu in izhodu iz stanovanja, kakor tudi zadostne površine za gibanje z vozičkom.
OBLIKOVANJE IN OBJAVA LISTE
10. člen
Župan Občine Sežana praviloma enkrat letno, glede na število prostih stanovanj, objavi javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem (v nadaljevanju besedila: razpis).
11. člen
Razpis, ki ga oblikuje pristojni organ občinske uprave, mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– okvirno število prostih socialnih stanovanj v Občini Sežana in
– razpisni rok.
12. člen
Po preteku razpisnega roka pristojni organ občinske uprave prouči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategorijah upravičencev.
Pristojni organ občinske uprave tudi obvesti udeležence razpisa o morebitnih nepopolnih vlogah in jim določi rok za dopolnitev. Vloge, ki niso dopolnjene ali so prispele prepozno se zavržejo.
13. člen
Župan občine imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za udeležence razpisa na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
14. člen
Komisijo sestavljajo:
– član, ki je zaposlen v občinski upravi,
– ter dva člana, ki ju predlaga Center za socialno delo Sežana.
15. člen
Na podlagi določil tega odloka komisija pri ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
16. člen
Vodja pristojnega organa občinske uprave na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po zaključku razpisa sestavi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
17. člen
Udeleženec razpisa ima zoper svojo uvrstitev na občinsko listo možnost ugovora županu najkasneje v 15 dneh po objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Kolikor župan ugotovi, da je ugovor utemeljen se opravi ponovno točkovanje.
18. člen
Vodja pristojnega oddelka občinske uprave zavrže vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali vseh razpisnih pogojev ali so vloge oddali po končanem razpisnem roku.
19. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stanovanja, morajo prosilci na novo dostaviti vsa dokazila zahtevana v razpisu.
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda župan občine.
20. člen
Pristojni organ občinske uprave pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
21. člen
Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom stanovanjskega zakona.
22. člen
V najemni pogodbi se posebej opredeli tudi pravica do uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca. Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.
23. člen
Občina lahko odpove pogodbo v skladu s stanovanjskim zakonom.
24. člen
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA
25. člen
V primeru nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko župan Občine Sežana dodeli socialno stanovanje v najem mimo prednostne liste.
Za nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– požar, povodenj ali druga elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu,
– hujša socialnovarstvena stiska in položaj upravičenca na predlog Centra za socialno delo Občine Sežana.
Stanovanje se za nujne probleme dodeljuje za določen čas.
26. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno socialno stanovanje, izda vodja pristojnega organa občinske uprave sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.
MERILA ZA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
27. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se uporabljajo merila določena po tem odloku.
Merila služijo za oblikovanje liste za dodelitev socialnih stanovanj in za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih v Občini Sežana.
28. člen
Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki s prosilcem stalno prebivajo,
– socialne razmere,
– zdravstvene razmere.
29. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:                             točk
1. prosilec, ki je brez stanovanja in ima pravnomočno sodno odpoved       150
2. prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih             100
3. prosilec stanuje v samskem domu ali je podnajemnik              120
Točkovanja se med seboj izključujejo.
Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja mora ob vložitvi vloge za stanovanje imeti
že pravno- močno sodno odpoved stanovanja, ki ga navaja  v vlogi kot naslov bivanja.
2. Kvaliteto bivanja:
1. bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki         120
2. bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju                  65
3. bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju                    35
                                         točk
Podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru manj kvalitetnih pogojev bivanja.
Za kletno ali podstrešno stanovanje se upošteva tisto stanovanje, ki kot tako ni bilo 
predvideno v prvotnem projektu stavbe in je brez ustrezne toplotne in hidroizolacije.
3. Stanovanjsko površino:
– do 4 m2 na družinskega člana                          120
– nad 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana                      80
– nad 8 m2 do 10 m2 na družinskega člana                      60
– nad 10 m2 do 12 m2 na družinskega člana                     20
– nad 12 m2 na družinskega člana                          0
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba 
posameznih  delov stanovanja:
A) Stanovanje brez posameznih delov
1. – brez kuhinje                                 40
2. – brez kopalnice                                40
B) Souporaba posameznih delov stanovanja
1. – souporaba kuhinje                               20
2. – souporaba sanitarnih prostorov ali s sanitarnimi prostori zunaj stanovanja  20
Souporaba sanitarij se točkuje samo v primeru, da gre za souporabo izven
sorodstvenih vezi.
5. Funkcionalnost stanovanja:
1. stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če gre za invalida, ki je gibalno oviran) 50
2. stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča                    20
3. stanovanje z nestandardno visokimi stropovi (nad 3 m) ali nizkimi stropovi 
(pod 2,10 m)                                    10
30. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
točk
1. – družina z enim mladoletnim otrokom            30
2. – družina z dvema ali tremi otroci             60
3. – družina s štirimi ali več otroki             80
4. – družina z ožjim družinskim članom
iz 3. člena tega pravilnika, starim nad 65 let        30
31. člen
6. Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
točk
1. – ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer  (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)           60
2. – status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom in tudi skrbi za njegovo
vzgojo in varstvo  (samohranilec)                           50
  – in za vsakega nadaljnjega otroka                         20
3. – ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer       50
4. – status prosilca z družinskim članom, za katerega je po predpisih o zaposlovanju 
ocenjeno,  da je nezaposljiv                             20
32. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega ožjega družinskega člana se upošteva:
točk
1. – trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami  80
2. – trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami          60
33. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:
točk
- družina, v kateri nobeden od zakoncev oziroma roditeljev ni starejši od 35 let 
(mlada družina)                                    80
- družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno težjo ali težko duševno bolezen ali 
težko telesno  motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji               70
- invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli član nesposoben za samostojno 
življenje in delo, in  je ugotovljenja z izvidom in mnenjem pristojne komisije    60
– na predlog Centra za socialno delo se za posamezne primere lahko doda        50
34. člen
Pri ocenjevanju se upošteva čas stalnega bivanja prosilca v Občini Sežana do dneva razpisa:
točk
– do 5 let                0
– od 5 let do 10 let          20
– od 10 let do 15 let          40
– od 15 let do 20 let          60
– nad 20 let              80
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Sežana oziroma prosilec, ki živi v težjih socialnih ali zdravstvenih razmerah, kar dokazuje z ustreznim zdravstvenim potrdilom ali mnenjem Centra za socialno delo.
KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36004-4/98
Sežana, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti