Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1607. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998, stran 2673.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97 in 70/97), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na predlog župana na 34. seji dne 26. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998
1. člen
S proračunom Mestne občine Novo mesto za leto 1998 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Mestni občini Novo mesto v letu 1998.
2. člen
Občinski proračun za leto 1998 obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini                4.083,293.049
– odhodke v višini                 4.236,296.161
b) v računu financiranja
– zadolževanje v višini               235,003.112
– odplačilo obveznic Občine NM v višini        82,000.000
Odhodki proračuna v znesku 4.236,296.161 SIT se razporedijo za:
– tekoče obveznosti proračuna           2.455,333.661
– investicijske odhodke              1.699,573.500
– rezerve občine                   28,000.000
– pokrivanje odhodkov iz preteklega leta       53,389.000
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 153,003.112 SIT je primanjkljaj, ki bo skupaj s sredstvi potrebnimi za izplačilo glavnice obveznic Občine Novo mesto v znesku 82,000.000 SIT pokrit z zadolževanjem proračuna v višini 235,003.112 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov – splošni in posebni del ter račun financiranja so sestavni del občinskega proračuna.
Proračuni krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto so sestavni del proračuna Mestne občine Novo mesto.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5 % v sredstva rezerve občine (stalno proračunsko rezervo).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke temelji na določbah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91 in 4/93) in sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95).
Sredstva za materialne stroške in amortizacijo občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke se nakazuje na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na podlagi predložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
Župan je dolžan na prvi seji poročati o višini prenešenih sredstev med postavkami v okviru posameznega področja.
11. člen
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je odgovoren župan.
12. člen
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sredstev, razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
13. člen
Za razdelitev sredstev, kjer uporabniki niso natančno in poimensko določeni, pristojni sekretariati pripravijo predlog delitve na podlagi javnih razpisov. O predlogih za razdelitev sredstev morajo podati svoje soglasje tudi ustrezni odbori občinskega sveta.
14. člen
Župan je pooblaščen da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve do višine 10% sredstev rezerve v posameznem primeru,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna.
Župan je dolžan na prvi seji poročati o višini in namenih razporejenih sredstev tekoče proračunske rezerve, o višini kratkoročnega zadolževanja in o vrsti premičnin, ki se jih pridobiva oziroma odtujuje.
15. člen
Sekretariat za finance in podjetništvo je po pooblastilu župana pristojen, da:
– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o porabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– daje soglasja k pogodbam za financiranje investicijskih objektov, nalog investicijskega značaja in nakupa opreme.
16. člen
Odredbodajalci sredstev proračuna po posebnem delu proračuna so:
1. Župan
za dejavnost občinskih organov in uprave (pod zap. št. 1.3., 1.4.1, 1.4.2., 1.4.5.),
za druge javne potrebe (pod zap. št. 21.1.1., 21.1.2.),
za vzdrževanje grobov (pod zap. št. 21.2.1.),
za sredstva rezerv (pod zap. št. 23.1.1., 23.1.2.).
2. Tajnik
za dejavnost občinskih organov in uprave (pod zap. št. 1.1., 1.2., 1.4.3., 1.4.6., 1.5.),
za dejavnost varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (pod zap. št. 20),
za druge javne potrebe (pod zap. št. 21.1.5., 21.2.2).
3. Sekretariat za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in socialne zadeve
za dejavnost izobraževanje (pod zap. št. 2),
za dejavnost socialnega varstva (pod zap. št. 3),
za dejavnost otroškega varstva (pod zap. št. 4),
za dejavnost na področju zdravstva (pod zap. št. 5),
za dejavnost na področju znanosti (pod zap. št. 6).
4. Sekretariat za kulturo, šport in mladino
za dejavnost na področju kulture (pod zap. št. 7),
za dejavnost na področju športa (pod zap. št. 8),
za interesne dejavnosti mladih (pod zap. št. 9).
5. Sekretariat za kmetijstvo in turizem
za področje kmetijstva (pod zap. št. 10),
za področje turizma (pod zap. št. 11).
6. Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora
za dejavnost na področju varstva okolja (pod zap. št. 16),
za dejavnost sklada stavbnih zemljišč (pod zap. št. 17),
za dejavnost na področju stanovanjskega gospodarstva (pod zap. št. 18),
za dejavnost na področju urejanja prostora (pod zap. št. 19).
7. Sekretariat za komunalne zadeve
za komunalno dejavnost (pod zap. št. 13),
za dejavnost na področju cestnega gospodarstva (pod zap. št. 14),
za dejavnost krajevnih skupnosti (pod zap. št. 15),
za prometno varnost in preventivo (pod zap. št. 1.4.4.),
8. Sekretariat za finance in podjetništvo
za razvoj obrti in podjetništva (pod zap. št. 12),
za druge javne potrebe (pod zap. št. 21.1.3., 21.1.4.),
za plačilo anuitet obveznic Občine Novo mesto (pod zap. št. 22).
17. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
18. člen
Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak način kot odlok o proračunu.
19. člen
Za vse kar ni urejeno z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto, se smiselno uporabljajo določila zakona o proračunu Republike Slovenije.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 012-83/97-12
Novo mesto, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
               Bilanca
    prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Novo
            mesto za leto 1998

_________________________________________________________________
Prihodki                          v SIT
_________________________________________________________________
Prihodki iz dohodnine                1.909,170.742

Drugi prihodki v zagotovljeni porabi         120,791.624

Finančna izravnava                  639,298.634

Davki in druge dajatve                849,810.000

Prihodki od premoženja                339,200.000

Prihodki iz naslova sofinanciranja          167,498.606

Presežki iz preteklega leta -             23,062.866
_________________________________________________________________
Skupaj prihodki                   4.002,706.740
_________________________________________________________________

Odhodki                           v SIT
_________________________________________________________________
Občinski upravni organi in uprava           369,343.200

Izobraževanje                     571,071.064

Socialno varstvo                   183,813.520

Otroško varstvo                    746,340.000

Zdravstvo                       40,500.000

Znanost                         9,200.000

Kultura                        311,383.300

Šport                         123,550.684

Interesne dejavnosti mladih               8,857.450

Kmetijstvo                       94,500.000

Turizem                        18,000.000

Razvoj obrti in podjetništva              82,200.000
_________________________________________________________________
Odhodki                           v SIT
_________________________________________________________________
Komunalna dejavnost                  304,340.000

Cestno gospodarstvo                  329,860.000

Krajevne skupnosti                  118,000.000

Varstvo okolja                     10,300.000

Sklad stavbnih zemljišč                480,565.000

Stanovanjsko gospodarstvo               112,390.000

Urejanje prostora                   113,708.500

Varstvo pred narav. in drugimi nesrečami       139,800.000

Druge javne porabe                   14,550.000

Obveznosti iz zadolževanja               91,000.000

Oblikovanje rezerv                   33,000.000
_________________________________________________________________
Skupaj odhodki                   4,306.272,718
_________________________________________________________________


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti