Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1606. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Renkovci, stran 2672.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 14. člena statuta Krajevne skupnosti Renkovci je Svet krajevne skupnosti Renkovci na 17. seji dne 22. 4. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Renkovci
1. člen
Razpiše se referendum za območje KS Renkovci, za finansiranje naslednjega programa:
– izgradnja kanalizacije s čistilno napravo,
– sofinansiranje adaptacije kapele,
– vaško-komunalna dela.
2. člen
Za realizacijo programa so potrebna sredstva v višini 155,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 30,000.000 SIT.
Sredstva se bodo uporabila v naslednjem razmerju:
– izgradnja kanalizacije s čistilno
napravo                22,000.000 SIT
– sofinansiranje adaptacije kapele   3,500.000 SIT
– vaško-komunalna dela         4,500.000 SIT
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 7. 6. 1998 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu, oziroma na glasovalnem mestu, ki ga bo določila Volilna komisija krajevne skupnosti Renkovci.
4. člen
Samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Renkovci se uvede za pet let in sicer od 1. 7. 1998 do 30. 6. 2003.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Renkovci v naslednji višini:
3% od neto osebnih dohodkov zaposlenih,
7% od katastrskega dohodka iz kmetijstva,
3% od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek),
3% od zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost,
3% od povprečnega osebnega dohodka za prejšnje trimesečje v RS občani, zaposleni v tujini.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85). Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo lahko svoje pravice uveljavljali v Svetu krajevne skupnosti Renkovci.
7. člen
Na referendumu glasujejo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in tudi občani, ki še niso dopolnili 18 let starosti, so pa v delovnem razmerju.
8. člen
Občani glasujejo na referendumu neposredno in tajno z glasovnicami, ki imajo naslednjo vsebino:
Krajevna skupnost
                     Renkovci
                  G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 7. 6. 1998 o uvedbi samoprispevka za financiranje programa za naselje Renkovci za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo, adaptacijo kapele in vaško-komunalna dela.
Samoprispevek se uvaja za pet let, in sicer od 1. 7. 1998 do 30. 6. 2003.
Oblika in vrsta zbiranja samoprispevka je določena s sklepom o razpisu referenduma.
g l a s u j e m
“ZA”                                     “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
9. člen
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom Krajevne skupnosti Renkovci.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom za naselje Renkovci, opravi Svet krajevne skupnosti Renkovci, ki vsako leto poroča na zboru občanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
11. člen
Za izvedbo skrbi Volilna komisija krajevne skupnosti Renkovci, ki ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma. Glasovanje na referendumu vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija.
12. člen
Sredstva za stroške v zvezi z izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Renkovci.
13. člen
Svet krajevne skupnosti Renkovci sprejme sklep o uvedbi samoprispevka, če se večina občanov, ki so glasovali, odloči za uvedbo samoprispevka.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/R-98
Renkovci, dne 22. aprila 1998.
Predsednik
Sveta KS Renkovci
Igor Flucher l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti