Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1605. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gomilice, stran 2671.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 14. člena statuta Krajevne skupnosti Gomilice je Svet krajevne skupnosti Gomilice na 28. seji dne 21. 4. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gomilice
1. člen
Razpiše se referendum za območje Krajevne skupnosti Gomilice, za finansiranje naslednjega programa:
– izgradnja kanalizacije s čistilno napravo,
– vaško-komunalna dela.
2. člen
Za realizacijo programa so potrebna sredstva v višini 140,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 20,000.000 SIT.
Sredstva se bodo uporabila v naslednjem razmerju:
– izgradnja kanalizacije
s čistilno napravo       15,000.000 SIT
– vaško-komunalna dela      5,000.000 SIT
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 7. 6. 1998 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu, oziroma na glasovalnem mestu, ki ga bo določila Volilna komisija krajevne skupnosti Gomilice.
4. člen
Samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Gomilice se uvede za pet let in sicer od 1. 7. 1998 do 30. 6. 2003.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Gomilice v naslednji višini:
2% od neto osebnih dohodkov zaposlenih,
6% od katastrskega dohodka iz kmetijstva,
2% od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek),
2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost,
3 % od povprečnega osebnega dohodka za prejšnje trimesečje v RS občani, zaposleni v tujini.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85). Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo lahko svoje pravice uveljavljali v Svetu krajevne skupnosti Gomilice.
7. člen
Na referendumu glasujejo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in tudi občani, ki še niso dopolnili 18 let starosti, so pa v delovnem razmerju.
8. člen
Občani glasujejo na referendumu neposredno in tajno z glasovnicami, ki imajo naslednjo vsebino:
Krajevna skupnost
                    Gomilice
                  G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 7. 6. 1998 o uvedbi samoprispevka za financiranje programa za naselje Gomilice za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo ter vaško-komunalna dela.
Samoprispevek se uvaja za pet let, in sicer od 1. 7. 1998 do 30. 6. 2003.
Oblika in vrsta zbiranja samoprispevka je določena s sklepom o razpisu referenduma.
g l a s u j e m
“ZA”                                “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
9. člen
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom Krajevne skupnosti Gomilice.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom za naselje Gomilice, opravi Svet krajevne skupnosti Gomilice, ki vsako leto poroča na zboru občanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
11. člen
Za izvedbo skrbi Volilna komisija krajevne skupnosti Gomilice, ki ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma. Glasovanje na referendumu vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija.
12. člen
Sredstva za stroške v zvezi z izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Gomilice.
13. člen
Svet krajevne skupnosti sprejme sklep o uvedbi samoprispevka, če se večina občanov, ki so glasovali, odloči za uvedbo samoprispevka.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/R-98
Gomilice, dne 21. aprila 1998.
Predsednik
Sveta KS Gomilice
Jože Maroša l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti