Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1600. Odlok o organiziranju javnega zavoda "Gasilsko reševalna služba" Kranj, stran 2664.

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 37/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98), ter 22. točke 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95), je Mestni svet mestne občine Kranj na 34. seji dne 8. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o organiziranju javnega zavoda “Gasilsko reševalna služba” Kranj
1. člen
Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju Mestne občine Kranj, izven območja Mestne občine Kranj pa ob pogojih, ki jih določi ustanovitelj.
Gasilsko reševalna služba Kranj je organizirana kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod).
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Kranj, Kranj, Slovenski trg 1.
2. člen
Ime zavoda je: Gasilsko reševalna služba Kranj.
Sedež zavoda je: Kranj, Bleiweisova cesta 34.
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96):
– L/ 75.252     Poklicno in prostovoljno gasilstvo,
– L/75.25      Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah,
– L/75.251      Vodenje, izvajanje in podpora enot civilne zaščite,
– L/ 75.253     Druge oblike zaščite in reševanja,
– K/ 74.30      Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– M/ 80. 422     Drugo izobraževanje, d.n.,
– G/ 51.70      Druga trgovina na debelo,
– G/ 52.488     Trgovina na drobno v drugih speciali-ziranih prodajalnah, d.n.,
– I/ 60.24      Cestni tovorni promet.
4. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. zagotavlja sredstva za delo in razvoj zavoda na podlagi programa dela in programa razvoja zavoda,
2. zagotavlja pokrivanje izgub, ki bi nastale zaradi motenj v financiranju zavoda zaradi okoliščin ali ukrepov ustanovitelja,
3. spremlja in usklajuje dejavnost s programi in finančnimi načrti Mestne občine Kranj,
4. daje soglasje k statusnim spremembam zavoda in statusu zavoda,
5. imenuje tri člane sveta zavoda in
6. imenuje in razrešuje direktorja zavoda.
5. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti iz 4. člena izvaja Svet Mestne občine Kranj, če v tem odloku ni drugače določeno.
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda.
7. člen
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda.
Pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda so naslednje:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– določa znake zavoda,
– opravlja druge z zakonom ali statutom določene zadeve.
Svet zavoda ima pet članov, od katerih imenuje tri ustanovitelj, dva predstavnika pa izvolijo delavci zavoda.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
8. člen
Strokovni posvetovalni organ je strokovni svet zavoda. Sestavljajo ga poleg direktorja in strokovnega vodje še vodje organizacijskih enot zavoda.
Natančnejše določbe vsebuje statut zavoda.
9. člen
Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda. Direktor zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Za svoje delo je odgovoren ustanovitelju.
10. člen
Strokovni vodja zavoda vodi strokovno delo v zavodu in je zanj odgovoren direktorju in svetu zavoda.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
11. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Ustanovitelj daje zavodu v upravljanje sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal pred uveljavitvijo tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
12. člen
Pridobivanje dobička ni cilj dejavnosti zavoda.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki zavod namenja za razvoj svoje dejavnosti ob soglasju ustanovitelja.
13. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo iz 11. člena.
Pogodbe za opravljanje operativnih nalog gašenja izven območja Mestne občine Kranj sklepa zavod s soglasjem ustanovitelja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Do sprejema novega statuta Gasilsko reševalne službe Kranj, ki bo skladen z določili tega odloka, uporablja zavod statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom ali s tem odlokom.
S tem odlokom usklajeni statut zavoda sprejme svet zavoda v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Dosedanji direktor “Gasilsko reševalne službe” Kranj nadaljuje svoje delo v skladu z določili tega odloka kot direktor zavoda do izteka mandata.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda “Gasilsko reševalna služba p.o.” Kranj (Uradni list RS, št. 28/91).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 17/1646/97
Kranj, dne 8. aprila 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti