Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1598. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, stran 2657.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Mestni svet mestne občine Kranj na 34. seji dne 8. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja na področju osnovnega glasbenega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbeno šolo Kranj (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda: Glasbena šola Kranj
Sedež zavoda: Trubarjev trg 3, Kranj
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični glasbeni šoli, če so za to dani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
4. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost na območju Mestne občine Kranj. Ustanovitelj s pogodbo ureja pogoje sodelovanja z drugimi občinami.
Otroci se v glasbeno šolo vpisujejo na sedežu zavoda v Kranju.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.421   Glasbeno izobraževanje,
– M/80.422   Drugo izobraževanje,
– K/70.20   Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– DE/22.14   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
– O/92.31   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.32   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.511   Dejavnost knjižnic,
– DE/22.11   Izdajanje knjig.
6. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
8. člen
Svet zavoda šteje enajst članov:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
9. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon.
Predstavnika staršev izvolijo starši na svetu staršev s tajnim ali javnim glasovanjem.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.
10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni (vzgojni) problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov v soglasju z ustanoviteljico,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljico o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– sprejema pravila in druge akte zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.
11. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta zavoda.
12. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
13. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo, jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu za zakoni in drugimi predpisi.
Za ravnatelja je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja je 4 leta. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
14. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh minister.
15. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktiv.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.
16. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila zavoda.
17. člen
Zavod ima lahko knjižnico. Knjižnica zbira gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja, izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi ministrstvo za šolstvo in šport.
V. SREDSTVA ZA DELO
18. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je odgovoren ustanovitelju za upravljanjem s premoženjem.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z 80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96). Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet.
Sredstev, pridobljenih z oddajanjem v najem prostorov, ki so v javni lasti, in z njimi upravlja zavod, ni mogoče razporediti za plače delavcem.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
21. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Kranj,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
VIII. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom občine.
23. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
24. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči javnost.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih ravnatelj pooblasti.
25. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojnovarstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi in druge organizacije.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
26. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.
Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge splošne akte, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh mesecev, od uveljavitve tega odloka.
Dosedanji organi nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata.
28. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik Glasbene šole Kranj, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju na registrskem vložku številka 1/104/00 Kranj. Zavod prevzame vse pravice in obveznosti prejšnjega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za osnovno izobraževanje.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– vsi dosedanji akti o ustanovitvi zavoda,
– določbe splošnih aktov, ki so v nasprotju s tem odlokom.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-33/97-13/1557
Kranj, dne 8. aprila 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti