Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1597. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brezovica, stran 2655.

Na podlagi 18. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97) in 18. člena statuta Občine Brezovica (Naš časopis, maj 1995) je Občinski svet občine Brezovica na 32. redni seji občinskega sveta, dne 26. 3. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Brezovica
1. člen
V statutu Občine Brezovica (Naš časopis, maj 1995) se za 6. členom doda 6.a člen, ki glasi:
“Pobudo za ustanovitev, ukinitev ali spremembo območij ožjih delov občine lahko da zbor krajanov ali 10 odstotkov prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.
2. člen
Za 6.a členom se doda 6.b člen, ki glasi:
“Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanoviljeni oziroma spremenjeni ožji deli občine. Ugotovljeni interes se nanaša na ime in območje ožjega dela občine”.
3. člen
35. člen se spremeni, tako da glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem deli dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.”
4. člen
36. člen se spremeni in glasi:
“Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Član nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Za razrešitev članov nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe 37.a člena zakona o lokalni samoupravi.
Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta. Listo kandidatov določi predsednik občinskega sveta na podlagi predlogov najmanj četrtine članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini in občanov.”
5. člen
42. člen se dopolni, tako da glasi:
“Pobudo za ustanovitev, ukinitev ali spremembo območij ožjih delov občine lahko da zbor krajanov ali 10 odstotkov prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni oziroma spremenjeni ožji deli občine. Ugotovljeni interes se nanaša na ime in območje ožjega dela občine.”
6. člen
Za 42. člen se doda nov 42.a člen, ki glasi:
“Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet. Glede odločanja krajevnega sveta se smiselno uporablja določba 27. člena tega statuta.”
7. člen
Za 42.a členom se doda nov 42.b člen, ki glasi:
“Interes krajanov krajevne skupnosti v občini zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti ali druga pooblaščena oseba s strani sveta krajevne skupnosti kot njen predstavnik.”
8. člen
43. člen se spremeni in glasi:
“Svet krajevne skupnosti občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na krajevno skupnost. Občinski svet mora pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na krajevno skupnost, pridobiti mnenje sveta krajevne skupnosti.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah krajevnega sveta, brez glasovalne pravice.”
9. člen
Za 43. člen se doda nov 43.a člen, ki glasi:
“Krajevna skupnost, opravlja naloge, ki se nanašajo pretežno na njene prebivalce in sicer:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest, poti, jarkov in drugih javnih površin,
– upravlja s premoženjem namenjenemu za potrebe krajevnega prebivalstva,
– pospešuje kulturne in druge društvene dejavnosti.
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje krajevnim skupnostim določijo z odlokom.”
10. člen
44. člen se spremeni in glasi:
“Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti za štiri leta. Postopek in način volitev določa zakon.”
11. člen
51. člen se spremeni in glasi:
“Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj 10 odstotkov volilcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa tudi na pobudo najmanj 10 odstotkov volilcev v tej skupnosti ali na pobudo njenega sveta.”
12. člen
52. člen se spremeni in glasi:
“Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj 10 odstotkov volivcev v občini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.”
13. člen
54. člen se spremeni in glasi:
“Občinski svet oziroma župan lahko razpišeta svetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se ugotovi volja občanov.
Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso občino ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati tudi na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v občini oziroma krajevni skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno uporabljajo določbe 52. in 53. člena tega statuta.”
14. člen
55. člen se spremeni in glasi:
“Najmanj 10 odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občinskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih.
Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih organov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v enem mesecu.
Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.”
15. člen
56. člen se spremeni in glasi:
“Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine. Podrobnejša organizacija občinske uprave se na predlog župana določi z odlokom.”
16. člen
57. člen se spremeni in glasi:
“Občinsko upravo vodi župan.
Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik občine, ki ga imenuje župan.
Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov poslovanja.”
17. člen
59. člen se spremeni in glasi:
“Za delo urada je tajnik občine odgovoren županu.”
18. člen
60. člen se spremeni in glasi:
“Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik občine in drugi strokovno tehnični delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.”
19. člen
61. člen se spremeni in glasi:
“Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika občine določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.”
20. člen
63. člen se spremeni in glasi:
“Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.”
21. člen
65. člen se spremeni in glasi:
“Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.
Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom ministrstva za notranje zadeve.”
22. člen
68. člen se spremeni in glasi:
“O izločitvi župana odloča občinski svet.
O izločitvi tajnika občine odloča župan.
O izločitvi uradne osebe odloča župan, če pa upravo vodi po pooblastilu župana tajnik občine, odloča o izločitvi uradnih oseb tajnik.”
23. člen
121. člen se spremeni in glasi:
“Statut prične veljati petnajsti dan po objavi. Z dnem veljavnost tega statuta prenehajo veljati začasni statutarni sklepi.
Postopki za spremembo statuta so enaki postopkom sprejema.
Predlog za spremembe oziroma dopolnitve lahko da tretjina članov sveta, župan ali 10 odstotkov volilnih upravičencev v občini.”
24. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brezovica, začnejo veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 13/98
Brezovica, dne 1. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti