Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1596. Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah denarnih pomoči za izobraževanje v Občini Beltinci, stran 2653.

Na podlagi določil zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 31. 3. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju in drugih oblikah denarnih pomoči za izobraževanje v Občini Beltinci
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči dijakom in študentom v Občini Beltinci (v nadaljevanju: občina) ter način, pogoji in postopki štipendiranja in dodeljevanja pomoči.
2. člen
Sredstva za štipendije in druge oblike denarnih pomoči se zagotovijo iz proračuna Občine Beltinci.
Namenjena so za štipendiranje dijakov in študentov na družboslovnem, naravoslovnem, humanističnem in tehničnem področju za deficitarne poklice.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN DRUGIH OBLIK DENARNIH POMOČI
3. člen
Iz proračunskih sredstev Občine Beltinci se dodeljujejo:
– štipendije dijakom in študentom za šolanje na srednjih šolah, visokih strokovnih šolah in fakultetah za deficitarne poklice,
– denarne pomoči za podiplomski študij in določene vrste specializacije.
Štipendije in druge oblike denarnih pomoči se lahko podelijo državljanom Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) predvsem s stalnim prebivališčem na območju Občine Beltinci, ki se obvežejo, da se bodo v skladu z določili pogodbe o štipendiranju zaposlili na območju Občine Beltinci.
III. ŠTIPENDIRANJE
4. člen
Pri podeljevanju štipendij imajo prednost prosilci z boljšim učnim uspehom, upoštevajo pa se tudi kadrovske potrebe v občini.
IV. ŠTIPENDIJE IN DENARNE POMOČI ZA IZPOPOLNJEVANJE V TUJINI
5. člen
Štipendije za študij v tujini se podelijo prosilcem, ki so pri študiju dosegli povprečno oceno najmanj 8 ali prav dobro. Te štipendije se podeljujejo samo v primeru, če v RS ni možno tovrstno šolanje, kar kandidat dokaže s potrdili univerze.
Denarne pomoči za podiplomsko izpopolnjevanje v tujini se podelijo prosilcem, ki so pri študiju na univerzah v RS dosegli poprečno oceno najmanj 8 in za tovrstno izpopolnjevanje v RS ni možnosti.
Prosilci morajo predložiti program izpopolnjevanja in mnenje referata za družbene dejavnosti Občine Beltinci.
6. člen
Štipendija obsega:
– osnovno štipendijo za dijake in študente, ki je za dijake 20%, za študente pa 35% minimalne plače po zakonu;
– dodatek k osnovni štipendiji za povečane stroške bivanja v času šolanja izven kraja stalnega bivališča (staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov), ki znaša 50% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka;
– dodatek za stroške prevoza v šolo za primestni in medkrajevni promet po ceniku, vendar največ do 50% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu.
Dodatka iz druge in tretje alinee se med seboj izključujeta.
7. člen
Dijaki in študentje, ki dosegajo prav dober oziroma odličen uspeh, so upravičeni do posebnega dodatka za doseženi učni uspeh.
Višina štipendije se določa glede na učni uspeh po naslednjih merilih:
– za prav dober uspeh 15% od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu,
– za odličen učni uspeh 25% od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu,
– študentom s povprečno oceno:
6,0 do 7,0             5%
7,0 do 7,3            10%
7,4 do 7,6            15%
7,7 do 7,9            18%
8,0 do 8,2            21%
8,3 do 8,5            24%
8,6 do 8,8            27%
8,9 do 9,1            30%
9,2 ali več            45%
od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu.
Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. Dodatek za doseženi učni uspeh ne pripada učencem in študentom 1. letnika.
8. člen
Štipendije se izplačujejo mesečno do 10. v mesecu celo šolsko leto, razen v zaključnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplačujejo.
9. člen
Štipendije se med šolskim letom valorizirajo ob spremembi višine minimalne plače. Dodatek za stroške prevoza se spremeni, če se cene prevoza povečajo za več kot 10% in se izplačuje od prvega naslednjega izplačila.
10. člen
Štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi potrebami po strokovnih kadrih na področju dejavnosti, določenih v 2. členu pravilnika, na podlagi javnega razpisa vsako leto.
Vsebino razpisa za štipendije določi komisija za štipendiranje, ki jo imenuje župan Občine Beltinci (v nadaljnjem besedilu: komisija za štipendiranje).
Razpis obsega:
a) poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok, v katerem je potrebno vložiti prijavo;
d) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje na območju Občine Beltinci v skladu z določili pogodbe o štipendiranju.
11. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu RS;
d) življenjepis;
e) za štipendije in pomoči za izpopolnjevanje v tujini potrdilo univerze, da v RS ni možnosti tovrstnega izpopolnjevanja.
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati v 30 dneh po objavi razpisa.
12. člen
Enkratno denarno pomoč v višini bruto povprečne mesečne plače na zaposlenega v RS se izjemoma podeli prosilcem, če obstaja interes občine za tovrstno izobraževanje. Denarno pomoč se podeli brez javnega razpisa. Interes občine ugotovi občinski upravni organ, pristojen za izobraževanje.
13. člen
Kandidate izbere komisija za štipendiranje v skladu z merili in kriteriji pravilnika o štipendiranju.
Če se za posamezne razpisane poklice ne prijavi dovolj kandidatov, lahko komisija za štipendiranje glede na ugotovljene dodatne kadrovske potrebe in zagotovljena sredstva podeli štipendijo prosilcem, ki so prijavljeni za druge deficitirane poklice.
14. člen
Strokovna služba občine mora o izbiri kandidatov za štipendije obvestiti s sklepom vse prosilce in jih poučiti, da imajo pravico v petnajstih dneh po prejemu sklepa vložiti pritožbo organu, ki je izdal sklep. Prosilec se po tej odločbi lahko v določenem času pritoži na drugo stopnjo. Drugostopenjski organ za ugovor je župan občine, katerega odločitev je dokončna.
15. člen
Razpisni postopek in podelitev štipendij morata biti zaključena do 30. septembra tekočega leta.
16. člen
Medsebojna razmerja med štipenditorjem in štipendistom se uredijo s pisno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom župan Občine Beltinci.
Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
17. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
18. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti komisiji za štipendiranje:
– dijak – potrdilo o vpisu v naslednji razred in prepis zadnjega šolskega spričevala;
– študent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih preteklega študijskega leta.
19. člen
Štipendist je dolžan na zahtevo štipenditorja opravljati delovno prakso v podjetjih, zavodih oziroma ustanovah v občini. Praksa traja praviloma 1 mesec v letu.
Razporeditev štipendistov na delovno prakso organizira tajnik Občine Beltinci.
20. člen
Če komisija za štipendiranje ugotovi, da štipendist ni opravil šolskih obveznosti, mu izplačevanje štipendije začasno ustavi.
Komisija za štipendiranje lahko določi štipendistu rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku izpolni obveznosti, komisija prekliče začasno ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja. Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do štipendije.
Štipendistu, ki mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, ampak se mu štipendija za ta čas ne izplačuje.
21. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, razen v primeru smrti, hude bolezni v družini ali invalidnosti.
Za dokazilo o zdravstvenem stanju mora štipendist priložiti mnenje zdravstvene komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS.
22. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse izplačane štipendije v naslednjih primerih:
1. če izobraževanja ne dokonča v roku, ki je po predpisih določen v vzgojno-izobraževalni organizaciji, za katero mu je bila podeljena štipendija, oziroma v podaljšanem roku, ki mu ga določi štipenditor na podlagi drugega odstavka 20. člena tega pravilnika;
2. če opusti izobraževanje na srednji oziroma visoki šoli, kjer je bil vpisan ob sklenitvi pogodbe;
3. če se med prejemanjem štipendije, odobrene po tem pravilniku, vključi v štipendiranje drugega štipenditorja ali če se zaposli;
4. če je izključen iz srednje ali visoke šole;
5. če neupravičeno odkloni opravljanje delovne prakse;
6. če med izobraževanjem ali po njem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v občini;
7. če po končanem izobraževanju ni pripravljen skleniti delovnega razmerja kot pripravnik v skladu s pogodbo o štipendiranju;
8. če ne opravi pripravništva in strokovnega izpita po svoji krivdi;
9. če po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne želi skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju.
23. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmeren del zneska prejete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
24. člen
Komisija za štipendiranje lahko štipendistu omogoči obročno vračanje štipendije, če je le-ta materialno ogrožen, kar izkaže s potrdilom Centra za socialno delo.
25. člen
Komisija za štipendiranje mora vsak primer posebej obravnavati in se odločiti o obveznosti štipendista.
26. člen
Štipendistu, ki predčasno konča šolanje, se izplača štipendija v enkratnem znesku za čas, ko bi mu ta pripadala, in v višini štipendije za mesec, v katerem je zaključil šolanje.
27. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja županu Občine Beltinci.
Rok ugovora je 15 dni od vročitve pismenega obvestila. Župan mora v 30 dneh sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Strokovno-tehnična opravila za komisijo opravlja referat za družbene dejavnosti, ki je dolžan spremljati učne uspehe štipendistov, vzdrževati z njimi stalne stike in se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti. Referat mora vsaj enkrat letno predložiti županu poročilo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti štipendistov in o morebitni drugi problematiki v zvezi s štipendiranjem.
29. člen
V pogodbi o štipendiranju mora biti določeno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti za reševanje sporov, ki bi nastali pri izpopolnjevanju pogodbenih obveznosti.
30. člen
Za štipendiranje v posameznem letu morajo kandidati predložiti dokumentacijo v roku petnajstih dni od objave razpisa štipendij.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 060/98
Beltinci, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti