Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1595. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Občini Beltinci, stran 2650.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) ter pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem in pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) ter 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 31. 3. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Občini Beltinci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določijo:
– pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem,
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer,
– normativi in standardi za socialna stanovanja,
– postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Do dodelitve socialnega stanovanja v najem je upravičen državljan Republike Slovenije, katerega skupni prihodek na člana družine ne presega višine, določene z zakonom o socialnem varstvu.
3. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem so:
– da je prosilec državljan Republike Slovenije;
– da ima stalno bivališče v Občini Beltinci in na tem naslovu tudi dejansko stanuje;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja,
– oziroma je najemnik neprimernega stanovanja;
– da prosilec ni prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki je odkupil stanovanje skladno z določbami stanovanjskega zakona
– oziroma je pravico do odkupa stanovanja prenesel na ožje družinske člane;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine, katere vrednost presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja. Vrednost premičnine se ugotovi na podlagi ocenitve sodnega cenilca ustrezne stroke;
– da je prosilec v delovnem razmerju oziroma ima stalen vir dohodka.
4. člen
Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem, se točkujejo in glede na:
1. stanovanjske razmere,
2. število ožjih družinskih članov, ki z upravičencem stalno prebivajo,
3. socialne razmere,
4. zdravstveno stanje.
5. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo na:
1. Stanovanjski status:                                  točk
a) prosilec je brez stanovanja                               150
b) prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih v skupnem gospodinjstvu      150
c) prosilec stanuje v samskem domu, službenih prostorih ali kot podnajemnik         150
2. Kakovost bivanja:
a) bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki              120
b) bivanje v neprimernem kletnem ali podstrešnem stanovanju                 80
c) bivanje v vlažnem in mračnem stanovanju                          40
3. Stanovanjska površina:
a) do 4 m2 na družinskega člana                               120
b) od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana                           80
c) od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana                           60
d) od 13 m2 do 15 m2 na družinskega člana                          20
4. Neprimernost stanovanja
a) stanovanje brez kuhinje                                  40
b) stanovanje brez sanitarnih prostorov                           40
c) stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja  20
d) stanovanje s souporabo kuhinje                              20
5. Funkcionalnost stanovanja:
a) stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če gre za invalida v invalidskem vozičku)      50
b) stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča                         20
c) stanovanje z nestandardno visokimi stropovi                        10
Seštevajo se lahko le točke pod 2 a, b, c; 4 a, b, c; in 5 a, b, c;
6. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
točk
a) družina, v kateri roditelja nista starejša od 30 let (mlada družina)   50
b) družina z dvema ali več mladostnimi otroci                40
c) družina z ožjim družinskim članom, starim nad 65 let           20
d) družina z enim mladoletnim otrokom                    10
Med ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (izvenzakonski zvezi), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelj ter oseba, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
7. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem se vrednoti:
točk
a) ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 
  razmer (rejništvo,  oskrba v tuji družini, zavodu)                      70
b) status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo 
  in varstvo                                          40
c) ločeno življenje roditeljev zaradi neprimernih stanovanjskih razmer             40
d) status prosilca z družinskim članom, za katerega je po predpisih o zaposlovanju ocenjeno,
  da je nazaposljiv (potrdilo Zavoda za zaposlovanje)                      30
8. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega člana se upošteva:
točk
a) trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami    80
b) trajno obolenje, pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami             60
Trajna obolenja prosilec dokazuje z izvidom zdravnika specialista.
9. člen
V primeru ko imata dva ali več prosilcev z istim številom družinskih članov enako število zbranih točk, ima prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Beltinci.
III. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
10. člen
Pri dodeljevanju stanovanja se upošteva standarde, ki ne presegajo naslednjih površinskih normativov:
----------------------------------------------------------------------
Št. druž.   Stanovanjska   Struktura stanovanj
članov    površina do
----------------------------------------------------------------------
1       24 m2      soba ali garsonjera
2       35 m2      garsonjera ali enosobno stanovanje
3       55 m2      eno in polsobno ali dvosobno stanovanje
4       65 m2      dvosobno ali dvosobno s kabinetom
5       70 m2      trisobno ali trisobno s kabinetom
----------------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ za 10 m2.
11. člen
Če se upravičencu dodeli nefunkcionalno starejše stanovanje, ki je bilo zgrajeno in adaptirano pred letom 1950, je možen tudi odstop navzgor od površinskih normativov, določenih v 10. členu tega odloka.
12. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri vstopu ali izstopu iz stavbe, kot tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.
IV. OBLIKOVANJE OBČINSKE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
13. člen
Občinska uprava praviloma enkrat letno, glede na razpoložljiva stanovanja, objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
14. člen
Razpis mora določiti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev socialnega stanovanja;
2. podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi;
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;
4. število socialnih stanovanj v občini in predvideni datum razpoložljivosti le-teh;
5. razpisni rok.
15. člen
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
1. potrdilo o državljanstvu;
2. potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih članov;
3. podatke o denarnih prejemkih, ter izjavo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva;
4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če je najemnik neprimernega stanovanja;
5. drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazujejo gmotne oziroma socialno zdravstvene razmere.
16. člen
Po preteku razpisnega roka strokovna služba občinske uprave preuči utemeljenost vlog ter razvrsti vloge po kategorijah upravičencev. Pri tem sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji presoji pa opravi vse druge pomembne poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah (stalno bivališče prosilca ipd.).
Občinski organ, ki sprejme nepopolno vlogo, je dolžan udeleženca razpisa pisno opozoriti, da vlogo v roku 8 dni dopolni, in ga poučiti o razlogih, zaradi katerih se vloga mora dopolniti. Udeleženci razpisa so dolžni nepopolne vloge dopolniti, v nasprotnem primeru se vloga zavrže.
17. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
1. član, ki se izvoli izmed članov občinskega sveta,
2. član, ki ga imenuje center za socialno delo,
3. strokovni delavec občinske uprave.
18. člen
Komisija pri ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin pri udeležencu razpisa izpolni točkovalni zapisnik po kriterijih, ki jih določa ta pravilnik.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
V. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
19. člen
Župan na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po izteku razpisanega roka določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na krajevno običajen način.
20. člen
Zoper uvrstitev na prednostno listo ima udeleženec razpisa pravico ugovora pri organu, ki je sklep izdal najkasneje v roku 8 dni po vročitvi sklepa o zavrženju, uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na seznam za oddajo socialnih stanovanj v najem.
Drugostopenjski organ pritožbe je župan občine, katerega odločitev je dokončna.
21. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na nov razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo in novo dokumentacijo v skladu z razpisom.
VI. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
22. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem sprejme župan na podlagi izvedenega postopka in o tem pisno obvesti vse upravičence.
Pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem strokovna služba preveri, če upravičenec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
Župan sklene z bodočim najemnikom najemno pogodbo, pri sestavi pa mora upoštevati določbe 23. člena tega pravilnika in zakonske normative.
23. člen
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi.
Kolikor se premoženjske razmere upravičenca tako spremenijo, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, ki so potrebni za pridobitev socialnega stanovanja, se najemna pogodba lahko odpove, in sicer v roku, ki ne sme biti krajši od 90 dni.
Strokovna služba stanovanjskega sklada je dolžna preverjati upravičenost do najema socialnega stanovanja na dve leti na enak način, kot je to določeno za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
24. člen
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, ko v občini ni potreb po socialnih stanovanjih.
VII. IZJEMNA DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA
25. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema se lahko prosilcu začasno dodeli socialno stanovanje mimo veljavne socialne liste.
Za izredno nujno reševanje socialnega problema se šteje:
– elementarne in druge nesreče, ki imajo za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja;
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v družbenem interesu;
– hujša socialnozdravstvena stiska.
26. člen
Upravičenost za izjemno dodelitev socialnega stanovanja v najem dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov ali na podlagi splošno znanih dejstev.
27. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni ponujeno socialno stanovanje, ki ustreza normativom iz 10. člena tega pravilnika v najem, izda župan sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali iz nadaljnjega reševanja stanovanjskega problema.
VIII. ZAMENJAVA STANOVANJ
28. člen
Zamenjava stanovanj je praviloma vezana na zamenjavo socialnih stanovanj znotraj stanovanjskega sklada občine, upoštevaje spremenjene potrebe najemnikov stanovanj in njihove interese, lahko pa se odobri tudi zamenjava z drugimi najemnimi stanovanji, pri katerih je lastnik podjetje, ustanova, druga pravna oseba ali posameznik, če je to v interesu občine, zaradi ustreznega reševanja prosilcev-upravičencev iz prednostne liste ali drugih občanov, ki v stanovanjih že stanujejo.
Dejanska zamenjava in podpis najemnih pogodb mora biti opravljen najkasneje v 60 dneh od sklepa župana.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vsi pravilniki o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem, ki so veljali do sedaj in bili sprejeti v bivši Občini Murska Sobota.
Št. 059/98
Beltinci, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti