Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1998 z dne 14. 5. 1998

Kazalo

1572. Pravilnik o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste, stran 2601.

Na podlagi 16. člena zakona o temeljni geodetski izmeri (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86), 4. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95 in 44/96) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste
1. člen
Državna kartografska projekcija na območju Republike Slovenije je Gauß-Krügerjeva projekcija s širino meridianske cone Δλ = 3°15' in srednjim meridianom λ = 15° vzhodne geografske dolžine glede na začetni meridian Greenwich.
2. člen
Državni koordinatni sistem je ravninski pravokotni koordinatni sistem, ki predstavlja projekcijsko ravnino državne kartografske projekcije iz 1. člena. Navpična, proti severu usmerjena os (os X) je projekcija srednjega meridiana cone. Vodoravna, proti vzhodu usmerjena os (os Y) je projekcija ekvatorja. Izhodišče državnega koordinatnega sistema je v presečišču obeh osi.
– Pravokotni koordinati
 izhodišča sta:            y(0) = 0 m in  x(0) = 0 m.
– Geografski koordinati
 izhodišča sta:            λ(0) = 15° in  φ(0) = 0°.
– Linijsko merilo na srednjem
 meridianu je:             m(0) = 1,0000.
3. člen
Za potrebe praktičnih geodetskih, kartografskih in drugih del se uporablja spremenjen (modificiran) državni koordinatni sistem. Na srednjem meridianu se uvede linijsko merilo m(0) = 0,9999 (tudi: linijski modul). Z njim se pomnoži (reducira) vsako koordinato y in x, s čimer se dobi reducirane koordinate. Reducirane koordinate y se v izogib negativnim vrednostim povečajo za 500.000m. Reducirane koordinate x se zaradi enostavnejše in krajše notacije zmanjšajo za 5.000.000 m. Pravokotni koordinati izhodišča državnega koordinatnega sistema zato postaneta:
Y(0) = 500.000 m in x(0) = –5.000.000 m.
4. člen
Dosedanji način navajanja pravokotnih koordinat iz 3. člena se spremeni na naslednji način:
– pri pravokotnih koordinatah y v dosedanji 5. meridianski coni se opusti prva številka z leve (številka 5), ki je označevala meridiansko cono,
– pravokotne koordinate x v dosedanji 5. meridianski coni se zmanjšajo za 5.000.000 m,
– pravokotne koordinate točk v dosedanji 6. meridianski coni se preračunajo v 5. meridiansko cono, nato pa jih obravnavamo v skladu s prvima dvema alineama tega člena.
Primer navajanja pravokotnih koordinat v dosedanji 5. meridianski coni:
opuščeni način:      y = 5.576.979,8 m
             x = 5.132.560,1 m
novi način:        y = 576.979,8 m
             x = 132.560,1 m
Na listih Državne topografske karte v merilu 1:25.000 (s kratico: DTK 25) se v medokvirni vsebini pravokotne koordinate y in x navajajo okrajšane na cele km brez pisanja stotic, npr.: 76 (os Y), 32 (os X). Pravokotne koordinate y in x se ob vseh štirih vogalih lista navajajo okrajšane na cele km tako, da so stotice koordinat izpisane manjše, npr.: (5)76 (os Y), (1)32 (os X).
5. člen
Velikost vsakega lista DTK 25 je 7,5´ x 7,5´ v smeri meridianov oziroma paralel. Izhodišče državnega koordinatnega sistema (λ(0) = 15°, φ(0) = 0°) je hkrati tudi izhodišče razdelitve na liste, kar pomeni, da se v njem stikajo vogali štirih, sicer fizično neobstoječih listov.
Skupno število listov, ki vsaj deloma pokrivajo slovensko državno ozemlje, je 205. 7 listov na državni meji zajema zelo majhen del Slovenije, zato so ti priključeni sosednjim listom sistema DTK 25. Sistem DTK 25 zato obsega 198 listov.
6. člen
Vsak list DTK 25 ima splošno in krajevno označbo.
Splošna označba (nomenklatura) lista DTK 25 je zaporedna številka lista.
Krajevna označba lista DTK 25 je ime najpomembnejšega naselja na območju lista. Kadar je območje lista nenaseljeno, je krajevna označba lista najpomembnejši oronim, hidronim ali horonim. Kadar območje lista obsega tudi dele sosednjih držav, je krajevna označba vedno ime objekta na ozemlju Republike Slovenije. Krajevna označba lista je dvojezična, kadar je objekt poimenovanja lista na narodnostno mešanem območju, kot ga predpisuje odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 11/80).
Zaradi enotnega hierarhičnega označevanja državnih topografskih kart v manjših merilih ima vsak list DTK 25 tudi staro splošno označbo. Ta je sestavljena – od leve proti desni – iz številk prekrivajočih se topografskih kart v merilu 1:100.000 (TK 100), 1:50.000 (TK 50) in 1:25.000 (TK 25).
Vse tri označbe imajo tudi listi DTK 25, ki fizično ne obstajajo.
7. člen
Seznam listov DTK 25:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Splošna     Krajevna označba lista     Stara splošna   Opombe
označba     DTK 25     označba
lista
DTK 25
---------------------------------------------------------------------------------------------------
001       Katicin breg         006-1-2      priključen k 005 Mačkovci
002       Budinci            006-2-1      priključen k 006 Šalovci
003       Fikšinci           005-2-4      priključen k 004 Kuzma
004       Kuzma             006-1-3
005       Mačkovci           006-1-4
006       Šalovci            006-2-3
007       Libeliško polje        003-4-2      priključen k 025 Ravne na Koroškem
008       Pernice            004-3-1      prej Košenjak
009       Radelj            004-3-2
010       Remšnik            004-4-1      prej Radeljca
011       Spodnja Kapla         004-4-2
012       Zgornja Kungota        005-3-1      prej Jurski vrh
013       Šentilj            005-3-2
014       Zgornja Ščavnica       005-4-1      prej Cmurek
015       Gornja Radgona        005-4-2
016       Radenci            006-3-1
017       Murska Sobota         006-3-2
018       Turnišče           006-4-1      prej Renkovci
019       Kobilje            006-4-2
020       Peč              001-3-4      prej Ziljica
021       Koren             001-4-
022       Kepa             001-4-4
023       Peca             003-3-4      priključen k 048 Solčava
024       Mežica            003-4-3
025       Ravne na Koroškem       003-4-4
026       Slovenj Gradec        004-3-3
027       Radlje ob Dravi        004-3-4      prej Vuzenica
028       Ribnica na Pohorju      004-4-3
029       Lovrenc na Pohorju      004-4-4      prej Fala
030       Ruše             005-3-3
031       Maribor            005-3-4
032       Lenart v Slovenskih goricah  005-4-3      prej Lenart
033       Cerkvenjak          005-4-4
034       Bučkovci           006-3-3
035       Ljutomer           006-3-4
036       Črenšovci           006-4-3
037       Lendava / Lendva       006-4-4      prej Lendava
038       Pince             007-3-3
039       Log pod Mangartom       011-1-1      prej Predel
040       Rateče            011-1-2
041       Kranjska Gora         011-2-1
042       Mojstrana           011-2-2
043       Jesenice           012-1-1
044       Vrba             012-1-2      prej Stol
045       Ljubelj            012-2-1
046       Spodnje Jezersko       012-2-2
047       Zgornje Jezersko       013-1-1
048       Solčava            013-1-2
049       Črna na Koroškem       013-2-1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Splošna     Krajevna označba lista     Stara splošna   Opombe
označba     DTK 25             označba
lista
DTK 25
---------------------------------------------------------------------------------------------------
050       Žerjav            013-2-2      prej Uršlja gora
051       Šoštanj            014-1-1
052       Mislinja           014-1-2
053       Vitanje            014-2-1
054       Oplotnica           014-2-2
055       Slovenska Bistrica      015-1-1
056       Pragersko           015-1-2
057       Zlatoličje          015-2-1      prej Ptuj – zahod
058       Ptuj             015-2-2      prej Ptuj – vzhod
059       Gorišnica           016-1-1      prej Tomaž pri Ormožu
060       Ormož             016-1-2
061       Središče ob Dravi       016-2-1
062       Mura             016-2-2      prej Čakovec, priključen k listu
                                 037 Lendava / Lendva
063       Ledava            017-1-1      prej Podturen
064       Breginj            010-2-4      prej Kanin
065       Bovec             011-1-3
066       Soča             011-1-4
067       Ukanc             011-2-3      prej Slap Savice
068       Bohinjska Bistrica      011-2-4
069       Bled             012-1-3
070       Radovljica          012-1-4
071       Tržič             012-2-3
072       Preddvor           012-2-4
073       Kamniška Bistrica       013-1-3      prej Grintavec
074       Luče             013-1-4      prej Podvolovljek
075       Gornji Grad          013-2-3
076       Mozirje            013-2-4
077       Velenje            014-1-3      prej Titovo Velenje
078       Žalec             014-1-4      prej Dobrna
079       Vojnik            014-2-3      prej Škofja vas
080       Slovenske Konjice       014-2-4
081       Poljčane           015-1-3
082       Majšperk           015-1-4      prej Makole
083       Ptujska Gora         015-2-3      prej Žetale
084       Cirkulane           015-2-4      prej Cvetlin
085       Turški Vrh          016-1-3      prej Klenovnik
086       Drava             016-1-4      prej Ledanje, rezervni list – trenutno
                                 ne obsega ozemlja RS
087       Logje             010-4-2      prej Robidišče
088       Kobarid            011-3-1
089       Tolmin            011-3-2
090       Kneža             011-4-1
091       Cerkno            011-4-2      prej Podbrdo
092       Zali Log           012-3-1
093       Železniki           012-3-2
094       Kranj             012-4-1
095       Medvode            012-4-2
096       Kamnik            013-3-1
097       Moravče            013-3-2      prej Nevlje
098       Zgornji Tuhinj        013-4-1
099       Zagorje ob Savi        013-4-2      prej Motnik
100       Trbovlje           014-3-1
101       Laško             014-3-2
102       Celje             014-4-1
103       Šentjur            014-4-2      prej Grobelno
104       Šmarje pri Jelšah       015-3-1
105       Rogaška Slatina        015-3-2      prej Rogatec
106       Dobovec pri Rogatcu      015-4-1      prej Djurmanec
107       Neblo             010-4-4      prej Čedad
108       Anhovo            011-3-3      prej Kojsko
109       Kanal             011-3-4
110       Čepovan            011-4-3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Splošna     Krajevna označba lista     Stara splošna   Opombe
označba     DTK 25             označba
lista
DTK 25
---------------------------------------------------------------------------------------------------
111       Otalež            011-4-4
112       Idrija            012-3-3
113       Lučine            012-3-4
114       Polhov Gradec         012-4-3
115       Brezovica pri Ljubljani    012-4-4      prej Šentvid
116       Ljubljana           013-3-3
117       Dolsko            013-3-4
118       Litija            013-4-3
119       Polšnik            013-4-4
120       Kum              014-3-3
121       Zidani Most          014-3-4
122       Sevnica            014-4-3
123       Senovo            014-4-4
124       Kozje             015-3-3
125       Bizeljsko           015-3-4      prej Kumrovec
126       Barbana            027-2-2      prej Krmin
127       Miren             028-1-1      prej Gorica – zahod
128       Nova Gorica          028-1-2      prej Gorica – vzhod
129       Batuje            028-2-1
130       Ajdovščina          028-2-2
131       Godovič            029-1-1
132       Logatec            029-1-2      prej Dolenji Logatec
133       Vrhnika            029-2-1
134       Rakitna            029-2-2
135       Ig              030-1-1
136       Grosuplje           030-1-2
137       Stična            030-2-1
138       Dobrnič            030-2-2      prej Velika loka
139       Trebnje            031-1-1
140       Mokronog           031-1-2
141       Bučka             031-2-1
142       Krško             031-2-2
143       Brežice            032-1-1
144       Dobova            032-1-2
145       Opatje selo          028-1-3
146       Gorjansko           028-1-4
147       Branik            028-2-3
148       Vipava            028-2-4
149       Razdrto            029-1-3      prej Nanos
150       Postojna           029-1-4
151       Cerknica           029-2-3
152       Velike Bloke         029-2-4
153       Runarsko           030-1-3
154       Velike Lašče         030-1-4
155       Žvirče            030-2-3
156       Žužemberk           030-2-4
157       Dolenjske Toplice       031-1-3
158       Novo mesto          031-1-4
159       Šentjernej          031-2-3
160       Kostanjevica         031-2-4
161       Bušeča vas          032-1-3      prej Stojdraga
162       Obrežje            032-1-4      prej Samobor
163       Sežana            028-4-1      prej Trst
164       Divača            028-4-2
165       Senožeče           029-3-1
166       Pivka             029-3-2
167       Palčje            029-4-1
168       Lož              029-4-2
169       Babno Polje          030-3-1      prej Prezid
170       Ribnica            030-3-2
171       Kočevje            030-4-1
172       Šalka vas           030-4-2      prej Stari breg
173       Črmošnjice          031-3-1      prej Kočevske Poljane
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Splošna     Krajevna označba lista     Stara splošna   Opombe
označba     DTK 25             označba
lista
DTK 25
---------------------------------------------------------------------------------------------------
174       Semič             031-3-2
175       Metlika            031-4-1
176       Drašiči            031-4-2      prej Vivodna
177       Piran / Pirano        028-3-3      prej Piran
178       Koper / Capodistria      028-3-4      prej Koper
179       Dekani            028-4-3
180       Kozina            028-4-4
181       Obrov             029-3-3
182       Ilirska Bistrica       029-3-4      prej Ilirska Bistrica – zahod
183       Jelšane            029-4-3      prej Ilirska Bistrica – vzhod
184       Snežnik            029-4-4
185       Novi Kot           030-3-3      prej Črni lazi
186       Osilnica           030-3-4      prej Čabar
187       Kočevska Reka         030-4-3
188       Mozelj            030-4-4
189       Nemška Loka          031-3-3
190       Črnomelj           031-3-4
191       Griblje            031-4-3
192       Sečovlje / Sicciole      046-1-1      prej Umag
193       Dragonja / Dragogna      046-1-2      prej Buje
194       Pomjan            046-2-1      prej Oprtalj
195       Sočerga            046-2-2      prej Buzet
196       Žabnik            047-1-1      prej Rašpor
197       Starod            047-1-2      prej Velike Mune
198       Novokračine          047-2-1      prej Rupa
199       Veliki Žrnjovec        047-2-2      prej Klana
200       Petrina            048-2-1      prej Delnice
201       Fara             048-2-2      prej Skrad
202       Stari trg ob Kolpi      049-1-1      prej Srpske Moravice
203       Sinji Vrh           049-1-2      prej Zdihovo
204       Vinica            049-2-1      prej Vukova Gorica
205       Kolpa             049-2-2      prej Venac Mrežnički
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-2/1998-1
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti