Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998

Kazalo

1512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških, stran 2514.

Na podlagi drugega odstavka 288. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 28/83, 42/85 in 5/90, ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, 35/97 in 87/97 izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitve pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških
1. člen
V celotnem besedilu pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Uradni list SRS, št.18/86; v nadaljnjem besedilu pravilnik) se besede »Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne uprave« oziroma »Republiški sekretariat za pravosodje in upravo« v različnih sklonih nadomestijo z besedami »Ministrstvo za pravosodje« v ustreznih sklonih, besede »Republiški senat za prekrške« v različnih sklonih z besedami »Senat za prekrške Republike Slovenije« v ustreznih sklonih, besede »Občinski sodnik za prekrške« v različnih sklonih pa z besedami »Sodnik za prekrške« v ustreznih sklonih.
2. člen
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri dodeljevanju zadev sodnikom za prekrške se smiselno uporabljajo določbe členov 160 do 170 Sodnega reda o dodeljevanju zadev sodnikom.«.
3. člen
V drugem stavku drugega odstavka 34. člena se za besedami »višina denarne kazni,« dodajo besede »število izrečenih kazenskih točk storilcem prekrškov v cestnem prometu«.
4. člen
Za 6. točko prvega odstavka 50. člena se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. vpisnik EKT za vodenje evidence o številu izrečenih kazenskih točk storilcem prekrškov v cestnem prometu in izrečenih ukrepih prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije.«
5. člen
Drugi odstavek 87. člena se nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:
»Praviloma se zadeve obravnavajo po vrstnem redu pripada na organ; prednostno pa se obravnavajo nujne zadeve in tiste zadeve, za katere tako določa zakon, ta pravilnik, izjemoma pa tudi zadeve, določene s sklepom Sveta sodnikov za prekrške.«
6. člen
Za 109. členom se doda nov 109.a člen, ki se glasi:
»109.a člen
Pri vrstnem redu obravnavanja prekrškov s področja varnosti cestnega prometa se ravna po naslednjih pravilih:
1. prekrški, predpisani v zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), se obravnavajo pred prekrški, predpisanimi v zakonu o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88 in 11/91) in zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91);
2. prednostno se obravnavajo prekrški s področja varnosti cestnega prometa, pri katerih so kot stranska kazen predpisane kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja, takoj za njimi pa v okviru prednostnega obravnavanja tudi prekrški, predpisani v zakonu o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88 in 11/91) in zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91), kadar je podan predlog:
– zaradi vožnje pod vplivom alkohola,
– zaradi vožnje pod učinkom mamil ali zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo uporabljati pred in med vožnjo,
– zaradi odklonitve preskusa z ustreznimi sredstvi in aparati ali strokovnega pregleda, s katerimi se preverja ali ima voznik v organizmu alkohol oziroma ali kaže znake alkoholnih motenj, ali je pod vplivom mamil ali zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo uporabljati pred in med vožnjo,
– zaradi vožnje dokler traja prepoved vožnje motornega vozila ali dokler je vozniško dovoljenje zadržano ali začasno vzeto na kraju samem«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-6/98
Ljubljana, dne 16. aprila 1998.
Minister za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.