Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998

Kazalo

1501. Zakon o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-F), stran 2493.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-F)
Razglašam zakon o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. aprila 1998.
Št. 001-22-46/98
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-F)
1. člen
V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 – popr., 12/93 – odločba US, 71/93, 35/94 – odločba US, 16/96, 57/97, 3/98 in 7/98 – odločba US) se tarifna številka 5 tarife davka od prometa proizvodov spremeni tako, da se glasi:
“Od naftnih derivatov se plačuje davek od prometa proizvodov po naslednjih stopnjah:
1. od motornega osvinčenega bencina             190%
2. od motornega neosvinčenega bencina            160%
3. od dieselskega goriva in motornega
neobarvanega petroleja                   190%
Od dieselskih goriv za pogon motornih tirnih vozil v železniškem prometu, plovnih objektov v pomorskem, rečnem in jezerskem prometu in delovnih strojev v prometu na žičnicah se obračunava davek po davčni stopnji v višini 50% stopnje, predpisane v 2. točki te tarifne številke.
4. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL)
in lahkega specialnega kurilnega olja (LS)          30%
5. od kurilnega olja – mazuta: lahkega
z nizko vsebnostjo žvepla (LNŽ), srednje
lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ)
in težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ)          30%
6. od reaktivnega goriva in letalskega bencina        30%
7. od motornega – rdeče obarvanega
petroleja, svetilnega petroleja, avionskih
in motornih olj, mineralnih mazivnih olj in masti,
hipoidnih in drugih mineralnih olj in masti ter
olj za mazanje in primarnega (surovega) bencina       15%
8. od utekočinjenega naftnega plina              5%
Če se utekočinjen plin uporablja po
posebnih napravah za pogon motornih
vozil in motornih plovil                  135%
9. od kurilnega olja – mazuta:
– lahkega (L), srednjega (S), težkega (T),
ekstra težkega (ET)                     40%.
V opombi 2 k tarifni številki 5 tarife davka od prometa proizvodov, se besedilo “iz 3. točke” nadomesti z besedilom “iz 4. točke” in besedilo “iz 6. točke” z besedilom “iz 7. točke”.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne v naslednjem mesecu po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/91-7/108
Ljubljana, dne 15. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti