Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1448. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Sežana, stran 2175.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 23. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 26. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Sežana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Sežana, s sedežem Partizanska 4, Sežana (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju športa Zavod za šport Sežana (v nadaljevanju zavod), za vzdrževanje športnih objektov v Občini Sežana in za opravljanje športne dejavnosti na območju Občine Sežana.
2. člen
Ime javnega zavoda je: Zavod za šport Sežana.
Skrajšano ime: Zavod za šport.
Sedež: Kosovelova 5, Sežana.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb občine Sežana, na obodu je izpisano Občina Sežana, pod tem pa Zavod za šport.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izvajanju nacionalnega programa športa in vzdrževanje športnih objektov na območju Občine Sežana.
7. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– K/70.32 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O/92.61 obratovanje športnih objektov,
– O/92.623 druge športne dejavnosti,
– O/92.72 druge dejavnosti za sprostitev,
– M/80.422 drugo izobraževanje d.n.
Za lažje opravljanje svoje osnovne dejavnosti zavod lahko registrira tudi naslednje dejavnosti:
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
– K/74.843 druge poslovne dejavnosti,
– H/55.40 točenje pijač in napitkov,
– H/55.30 gostinske storitve prehrane.
Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo dela na področju športa ali s katerimi prispeva k popolnemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod ne sme opravljati druge dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način vodenja oziroma imenovanja določi s statutom.
1. Svet zavoda
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje sedem članov, od tega:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti.
Svet zavoda odloča z večino vseh članov sveta. Mandat članov sveta traja štiri leta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Sežana.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet občine Sežana na predlog športnih društev in šol.
10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon še naslednje:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi, statut in drugi splošni akti zavoda,
– sprejema program dela zavoda in spremlja njegovo izvrševanje,
– razpisuje volitve članov sveta zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi in statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in zaposlovanjem zavoda.
2. Direktor zavoda
11. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Pristojnosti direktorja opredeljujeta zakon in statut zavoda.
12. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo športne ali druge ustrezne usmeritve ter najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Mandat direktorja traja štiri leta.
13. člen
Če direktorju preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za 1 leto.
Če v roku 60 dni po prenehanju mandata direktorja svet zavoda ne imenuje direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh ustanovitelj.
IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
Zavod opravlja dejavnost s sredstvi, ki mu jih je občina prenesla v upravljanje oziroma si jih je pridobil iz svojega dohodka ter sredstvi v skladu z 15. in 17. členom tega odloka.
Potrebna sredstva za delo in začetek dela zavoda zagotavlja ustanovitelj.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka in ustanovitve zavoda se zavodu prenesejo v upravljanje:
– športna dvorana z zunanjimi površinami,
– telovadnica ob stari šoli z zunanjimi igrišči,
– balinarska dvorana,
– glavno nogometno igrišče s staro tribuno, garderobami in pomožnimi prostori,
– pomožno nogometno igrišče,
– zunanje rokometno igrišče,
– večnamenska ploščad (tenis, rokomet, košarka),
– atletski stadion (skok v daljino, met krogle...) in
– dvostezno balinišče.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem iz prvega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
16. člen
Svet zavoda imenuje petčlanski odbor za upravljanje z objekti. Sestavljen je iz predstavnikov uporabnikov objekta (šole ter drugi uporabniki) in direktorja zavoda. Odbor sodeluje pri upravljanju in poslovanju z objekti v skladu z zakoni in tem odlokom.
Objekte pri šolah v času rednega pouka koristijo šole za izvajanje športne vzgoje. Za uporabo objekta ne plačujejo najemnine, razen srednje šole, ki prispeva po normativih Ministrstva za šolstvo in šport ustrezen delež sredstev za upravljanje in vzdrževanje objekta.
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz državnega proračuna ter proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
18. člen
Zavod samostojno razpolaga s prihodkom, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije; po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj.
V. ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJA
19. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 17. členom tega akta.
20. člen
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VI. DELOVANJE ZAVODA
21. člen
Delo zavoda je javno.
O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
VII. POSLOVNA TAJNOST
22. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
23. člen
Zavod ima statut in druge splošne akte, s katerimi ureja zadeve, če tako določa zakon oziroma akt o ustanovitvi. Statut in druge splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme direktor.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek in vpis v sodni register ter skliče prvo sejo sveta zavoda.
Za v. d. direktorja zavoda imenuje občinski svet prof. Dragan Božota.
25. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-2/97
Sežana, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti