Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1447. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, stran 2173.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 18. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95), 16. člena statuta Občine Divača je Občinski svet občine Divača na seji dne 22. 1. 1998 (Uradni list RS, št. 38/95), 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na seji dne 16. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 33/95), 16. člena statuta Občine Komen je Občinski svet občine Komen na seji dne 23. 12. 1997 (Uradne objave PN, 10/95) in 16. člena statuta Občine Sežana je Občinski svet občine Sežana na seji dne 27. 11. 1997 (Uradni list RS, št. 28/95, 35/95) sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Divača, s sedežem v Divači, Kraška cesta 67, Občina Hrpelje-Kozina, s sedežem v Hrpeljah, Reška cesta 14, Občina Komen, s sedežem v Komnu št. 86 in Občina Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 4, (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) ustanavljajo Javni zavod za gasilno in reševalno službo Sežana.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršujejo občinski sveti ustanoviteljic.
2. člen
Ime javnega zavoda: Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana (v nadaljevanju: zavod).
Sedež javnega zavoda: Bazoviška 13, Sežana.
3. člen
Zavod se kot obvezna lokalna gospodarska javna služba ustanavlja za zagotavljanje potreb gasilstva na celotnem območju ustanoviteljic.
4. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun, razen če ni v tem odloku drugače določeno.
5. člen
Zavod ima pečat okrogle in pravokotne oblike z naslednjim napisom: “ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA”, v sredini pa je narisan gasilski grb.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečata.
II. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
L/75.252 – gašenje in omejevanje širjenja požarov;
– reševanje ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih nesrečah;
– požarno preventivna dejavnost;
– zagotavljanje ustrezne stalne strokovne in kondicijske usposobljenosti svojih delavcev;
– opravljanje drugih del in nalog, ki so povezane z gasilsko dejavnostjo;
– vzdrževanje svojih objektov in opreme;
– prevozi pitne vode;
– izdelava opreme za lastne potrebe in potrebe drugih uporabnikov;
L/75.253 – omejevanje škode ob ekoloških nesrečah;
– tehnična pomoč ob nezgodah;
M/80.422 – strokovno požarno-varstveno izobraževanje zainteresiranih subjektov;
– svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja;
K/74.300 – servisiranje vseh vrst gasilnikov, stabilnih naprav ter drugih protipožarnih naprav;
– preizkušanje posod pod pritiskom, gasilnikov in drugih protipožarnih sistemov in izdaja ustreznih dokazil;
– ugotavljanje ustreznosti raznih objektov glede na požarno varnost in izdaja ustreznih potrdil;
– servisiranje zaščitnih mask;
– opravljanje preventivnih pregledov v bivalnem naravnem ali delovnem okolju;
G/51.700 – trgovina na debelo – prodaja gasilne opreme, gasilnih sredstev, ter rezervnih delov na debelo in drugih sredstev za protipožarno zaščito;
G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah – prodaja gasilne opreme, gasilnih sredstev ter rezervnih delov na drobno in drugih sredstev za protipožarno zaščito;
– računovodska in knjigovodska dela za lastne potrebe in potrebe drugih uporabnikov.
Sprememba dajavnosti se lahko opravi na podlagi soglasja ustanoviteljic.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– direktor zavoda;
– strokovni svet.
1. Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda ima devet članov:
– šest predstavnikov ustanoviteljic in sicer: en predstavnik Občine Divača; en predstavnik Občine Hrpelje-Kozina; en predstavnik Občine Komen; trije predstavniki Občine Sežana,
– dva predstavnika delavcev zavoda;
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta.
9. člen
Način imenovanja oziroma izvolitev članov sveta in pristojnosti sveta se določijo s statutom.
2. Direktor
10. člen
Individualni poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, vodi strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje, na podlagi predhodnega soglasja ustanoviteljic, svet zavoda. Mandatna doba direktorja je štiri leta. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.
12. člen
Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Za direktorja zavoda je lahko imenovan vsakdo, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in s statutom zavoda.
13. člen
Ko so izpolnjeni zakonski pogoji za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ga imenuje svet zavoda.
14. člen
Naloge in pristojnosti, razpis za imenovanje in postopek razrešitve direktorja ureja statut zavoda.
3. Strokovni svet
15. člen
Za obravnavo in odločanje o strokovnih vprašanjih v okviru osnovne dejavnosti zavoda ima zavod strokovni svet.
16. člen
Strokovni svet sestavljajo vsi strokovni delavci zavoda. Vodja strokovnega sveta je direktor zavoda.
17. člen
Naloge strokovnega sveta in način delovanja se določi s statutom zavoda.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
18. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovijo ustanoviteljice nepremičnine in opremo, ki jo je Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Zavod lahko prostore in opremo, ki je ne potrebuje za opravljanje svoje primarne dajavnosti in to ne vpliva na kvaliteto primarne dejavnosti zavoda, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA ZAVODA
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– iz proračunov ustanoviteljic v skladu z zakoni in statuti ustanoviteljic;
– s plačili za storitve;
– iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi.
Z odloki o proračunu ustanoviteljic se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
21. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za:
– redno delovanje zavoda;
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ljudi;
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilske enote;
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje zavoda;
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;
– povračilo škode tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva;
– zakonske obveznosti zavoda (zavarovanja, zdravniški pregledi...).
22. člen
Ustanoviteljice bodo financirale dejavnost zavoda (sredstva za redno delovanje in sredstva za amortizacijo) v skladu s sprejetim letnim delavnim načrtom. Finančne obveznosti ustanoviteljev se razdelijo na deleže in sicer:
– Občina Divača             15,36%,
– Občina Hrpelje-Kozina         16,20%,
– Občina Komen             12,79%,
– Občina Sežana             55,65%.
23. člen
Presežke prihodkov nad odhodki lahko zavod uporabi za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti po sklepu sveta zavoda.
V primeru primanjkljaja za opravljanje dejavnosti, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljicami.
24. člen
Ustanoviteljice bodo svoje deleže zavodu tekoče nakazovale po dvanajstinah. Morebitne izgube zavoda bodo ustanoviteljice krile po enakih deležih kot je določeno v 22. členu tega odloka.
25. člen
O investicijskih vlaganjih za nabavo novih sredstev in opreme se ustanoviteljice dogovorijo s posebno pogodbo.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
26. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
27. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu z 20. členom tega odloka. Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa..
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
28. člen
Ustanovitelji zavoda:
– določijo posebne pogoje za izvajanje dejavnosti zavoda;
– dajejo soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih mest;
– dajejo soglasje k programom dela zavoda;
– dajejo soglasje k najemanju posojil;
– odločajo o cenah oziroma o tarifah storitev zavoda;
– sprejmejo poslovno poročilo, obračun in zaključni račun zavoda.
29. člen
Zavod je dolžan ustanovitelje najmanj enkrat letno pisno seznaniti s poslovnimi rezultati zavoda in ustanoviteljem nuditi podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev.
30. člen
Ustanovitelji so dolžni zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega in potrjenega letnega delovnega načrta zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
V primerih kjer je z zakonom, odlokom o ustanovitvi zavoda ali s statutom zavoda določeno, da je potrebno soglasje ali mnenje ustanovitelja je soglasje ali mnenje dano, če soglasje ali mnenje sprejmejo najmanj trije občinski sveti ustanoviteljic in je eden izmed treh, občinski svet občine kjer ima zavod sedež.
Soglasje ali mnenje je dano z dnem sprejetja zadnjega potrebnega soglasja.
Rok za izdajo soglasja ali mnenja je 60 dni od uradnega zahtevka.
32. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik Javnega zavoda za gasilsko in reševalno službo Sežana, vpisanega v sodni register pri registrskem sodišču v Kopru pod številko 1245/91 z dne 16. 12. 1991 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
33. člen
Zavod prilagodi svojo organiziranost v skladu s tem odlokom v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
34. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda po predhodnem soglasju z ustanovitelji. Po sprejemu statuta svetu zavoda preneha mandat in se oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom in statutom.
35. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo direktorja do izteka sedaj veljavnega mandata. Direktor je odgovoren za uveljavitev tega odloka.
36. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana št. 026-6/91, z dne 13. 11. 1991 (Uradne objave PN, 41/91).
37. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35/12
Divača, dne 22. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.
Št. 62/97
Kozina, dne 16. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.
Št. 24-02-241/97
Komen, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.
Št. 854-1/96
Sežana, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti