Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1443. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tunjice, stran 2170.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Tunjice je Svet krajevne skupnosti Tunjice na seji dne 30. 3. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tunjice
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Tunjice se razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Tunjice.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 10. maja 1998 od 7. do 19. ure v prostorih Osnovne šole Frana Albrehta, Podružnica Tunjice.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za:
– sofinanciranje razširitve in obnovitve pokopališča,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje asfaltiranja in vzdrževanja vaških cest in parkirišča in komunalno urejanje kraja,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti KS, dotacije in podporo delovanju društev v KS.
S samoprispevkom bo zbranih predvidoma 22,000.000 SIT.
4. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Tunjice, to je v vaseh Tunjice, Tunjiška Mlaka, Laniše ter Košiše od hišne št. 15 do vključno 21b in sicer:
– vsi zaposleni občani po stopnji 1,5% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
– upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1,5% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove-dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
– zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin,
– tolarsko protivrednost 100 DEM letno lastniki vikendov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Tunjice.
Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik. Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Tunjice, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Tunjice jim pošlje položnico dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Tunjice, ki je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev.
8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah.
Referendum vodi volilna komisija KS Tunjice po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje KS Tunjice.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS Tunjice in krajani, ki niso vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS Tunjice, pa so zaposleni in prejemajo osebni dohodek.
10. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo
KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Na referendumu dne 10. 5. 1998 za izvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003 za območje Krajevne skupnosti Tunjice, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka
glasujem
                     ZA         PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “za“, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “proti“, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Tunjice.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Tunjice, dne 3. aprila 1998.
Predsednica
Sveta krajevne skupnosti
Tunjice
Jožica Petek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti