Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1442. Odlok o proračunu Občine Juršinci za leto 1998, stran 2169.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in statuta Občine Juršinci (Uradni Vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95), je Občinski svet občine Juršinci dne 31. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Juršinci za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Juršinci za leto 1998 (v nadaljnem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Juršinci.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1998 znašajo:
a) bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                    190,475.562 SIT
– odhodki                    201,601.298 SIT
b) račun financiranja
– prihodki (kredit)                11,125.736 SIT
– odhodki                           —
3. člen
Prihodki se razdelijo na prihodke za financiranje zagotovljene porabe in na prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna, in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del proračuna.
4. člen
Za izvrševenje občinskega proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Nakup opreme in investicijska dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb, skladno z zakonom o javnih naročilih.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo, praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna občine.
7. člen
V rezerve Občine Juršinci se izloči 0,5% prihodkov za zagotovljeno porabo.
8. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij na področju gospodarske infrastrukture se bo občina zadolžila v višini 11,125.736,00 SIT, kar predstavlja 9,74% sredstev za zagotovljeno porabo za leto 1997.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan Občine Juršinci.
9. člen
Župan Občine Juršinci je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 403-91/98
Juršinci, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.
Bilanca prihodkov in odhodkov


-------------------------------------------------------------------------------
Prihodki                               Plan 1998
-------------------------------------------------------------------------------

1. Prihodki za zagotovljeno porabo A+B+C              134,374.800

A) Prihodki, ki se razporejajo med rep. in občino          20,043.720

B) Prihodki, ki pripadajo občini                   1,583.280

C) Finančna izravnava                        112,747.800

2. Prihodki za druge naloge                      3,518.961

3. Sredstva samoprispevka                       7,700.000

4. Drugi prihodki                           5,075.000

5. Prihodki iz naslova sofinanciranja                17,707.901

6. Prihodki iz naslova sofinanciranja RS               21,526.478

7. Prenos prihodkov iz preteklega leta                 572.422

Vsi prihodki skupaj                         190,475.562

Račun financiranja

Zadolževanje proračuna - kredit                   11,125.736
-------------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna - odhodki
-------------------------------------------------------------------------------
                                   Plan 1998
-------------------------------------------------------------------------------

1. Dejavnost občinskih organov                    12,093.210

2. Dejavnost uprave občine                      10,559.800

3. Izobraževanje                           11,396.840

4. Socialno varstvo                         11,168.458

5. Otroško varstvo                          12,441.600

6. Kultura                              4,433.166

7. Šport                               2,261.520

8. Zdravstvo                             5,108.600

9. Raziskave                              132.914

10. Kmetijstvo                            10,593.650

11. Turizem                              1,850.000

12. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami            3,384.405

13. Drobno gospodarstvo in podjetniš.                 4,500.000

14. Stanovanjska dejavnost                      1,260.000

15. Komunalna dejavnost                        1,250.000

16. Cestna dejavnost                         13,494.360

Drugi odhodki                             7,815.572

Odhodki (1. do 17.)                         113,744.095

18. Investicijski odhodki na področju

komunalne in cestne dejavnosti                    87,857.203

Odhodki skupaj                           201,601.298
-------------------------------------------------------------------------------AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti