Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1441. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998, stran 2167.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 38. seji dne 1. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Grosuplje za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1998.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
   Bilanca prihodkov in odhodkov      Račun financiranja
                              SIT
---------------------------------------------------------------
Prihodki       1.387,609.000          21,200.000
Odhodki       1.402,609.000          6,200.000
Primanjkljaj        15.000
Presežek                       15,000.000
---------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči 0,5% v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 1,500.000 SIT za posamezen namen odloča župan.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta proračunska postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov ne smejo presegati 50% sredstev v tekočem letu, iz naslova drugih namenov pa ne 25% teh sredstev.
Prevzete obveznosti iz prejšnjega odstavka uporabniki vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.
Uporabniki zagotovijo sredstva za neporavnane obveznosti iz preteklega leta v okviru dodeljenih sredstev proračuna tekočega leta.
8. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se ob rebalansu razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna do višine 1,500.000 SIT za posamezen namen odloča župan.
9. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plače, davke in prispevke delodajalca,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in funkcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, napredovanje, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost ter nadurno delo.
Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Sredstva za druge osebne prejemke se dodeljujejo na podlagi pisnih zahtevkov v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo le za amortizacijo premičnin izvajalskim organizacijam do višine, ki je zagotovljena s proračunom.
10. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
11. člen
Premoženjsko bilanco občine sestavi urad občine, pristojen za finance na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog urada, pristojnega za finance.
Likvidnostna sredstva se vežejo pri poslovnih bankah in hranilnicah.
12. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
13. člen
Za realizacijo določenih investicij v gospodarski infrastrukturi se bo Občina Grosuplje v letu 1998 dolgoročno zadolžila z najetjem posojila do višine, določene s proračunom.
O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402-23/97
Grosuplje, dne 1. aprila 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občina Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
         BIlanca prihodkov in odhodkov


-------------------------------------------------------------------------------
                                      Plan
Namen                                 1998 SIT
-------------------------------------------------------------------------------
I. Prihodki

Prihodki, ki se razporejajo med republiko in občino         531,371.000

Prihodki, ki pripadajo občini                    30,170.000

Finančna izravnava                         169,736.000

Prihodki za zagotovljeno porabo                   731,277.000Prihodki po 22. členu zakona                   161,040,000.00

Prihodki določeni z drugimi predpisi                242,910.000

Prihodki od premoženja                      134,522,000.00

Prihodki iz naslova sofinanciranj                  51,838.000

Prihodki za druge naloge                      590,310.000Prihodki iz vezave likvidnostnih sredstev iz leta 1997        20,000.000Prenos prihodkov iz preteklega leta                 46,022.000


-------------------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki                         1.387,609.000
-------------------------------------------------------------------------------
II. Odhodki

Plače, prispevki in drugi osebni prejemki              119,230.000

Materialni in drugi stroški                     76,473.000

Socialni transferi                          10,450.000

Plačila storitev in dotacije javnim zavodom             238,107.000

Druga plačila storitev                        57,385.000

Plačila obresti                            3,150.000

Subvencije in transferi gospodarstvu                 60,275.000

Drugi odhodki                            129,240.000

Tekoči odhodki                           694,310.000Investicijski odhodki na področju delovanja občine          15,570.000

Investicijski odhodki na področju družbenih dejavnosti       361,640,000

Investicijski odhodki na področju gospodarske infrastrukture    283,370.000

Investicijski odhodki na področju gospodarskega razvoja in

drugih področj                            40,140.000

Investicijski odhodki                        700,720.000


-------------------------------------------------------------------------------
Rezerve                                7,579,000
-------------------------------------------------------------------------------
Skupaj odhodki                          1.402,609.000
-------------------------------------------------------------------------------
III. Primanjkljaj                         (15,000.000)
-------------------------------------------------------------------------------

Račun financiranja
-------------------------------------------------------------------------------
Zadolževanje proračuna                        21,200.000

Odplačila kreditov                          6,200.000

Neto zadolževanje proračuna                     15,000.000
-------------------------------------------------------------------------------
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti