Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1435. Odlok o komunalnem nadzoru v Mestni občini Celje, stran 2161.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o komunalnem nadzoru v Mestni občini Celje
Objavljam odlok o komunalnem nadzoru v Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 31. 3. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97), 97. in 100. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 9. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89, 8/90, Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93) ter 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 24/85, 2/86, 47/87 in Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/93, 66/93, 35/97) ter 17. člena statuta Mestne občne Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 31. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o komunalnem nadzoru v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organiziranost, pristojnosti in delovanje službe komunalnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat mestne občine Celje) na celotnem območju Mestne občine Celje.
2. člen
Inšpektorat mestne občine Celje opravlja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi tega odloka, drugih posameznih odlokov, v katerih ga občinski svet pooblašča za izvajanje nadzora in na podlagi drugih predpisov.
Inšpektorat mestne občine Celje opravlja naloge iz svoje pristojnosti po določbah zakona o splošnem upravnem postopku in ob smiselni uporabi določb zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odl. US, 29/95 - odl. US, 35/97 - odl. US), ki se nanašajo na izvajanje inšpekcijskega nadzorstva.
II. ORGANIZIRANOST
3. člen
Inšpektorat mestne občine je organ v sestavi službe občinske uprave, ki v skladu s statutom Mestne občine Celje opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo okolja, urejanje prostora in promet.
4. člen
Službo Inšpektorata mestne občine Celje opravljajo komunalno – cestni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) in komunalni nadzorniki.
Inšpektor mora v skladu z zakonom o upravi imeti visokošolsko izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja. Inšpektor mora opraviti izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
Inšpektor ne sme poleg del, ki niso združljiva z deli v občinskem organu opravljati samostojnega osebnega dela oziroma za drugega delodajalca enakih ali podobnih del iz stroke, na področju katere opravlja inšpekcijsko nadzorstvo.
Opravljanje del iz prejšnega odstavka je hujša kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.
Komunalni nadzornik mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo in najmanj tri leta delovnih izkušenj.
Oseba, ki izvaja nadzor, mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost s katero se seznani pri opravljanju nadzorstva. Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja. Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila oziroma pritožbe.
5. člen
Število inšpektorjev in komunalnih nadzornikov določi župan v sistemizaciji delovnih mest.
Naloge komunalnega nadzora se lahko s koncesijo zaupajo tudi pravni osebi. Pravna oseba, ki s koncesijo pridobi pravico opravljati komunalni nadzor je po tem odloku v obveznostih in pravicah izenačena s komunalnimi nadzorniki.
6. člen
Inšpektor in komunalni nadzorniki so uniformirani in imajo posebno izkaznico, ki dokazuje, da so pooblaščeni opravljati nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov.
Službeno izkaznico izda župan ob smiselni uporabi pravilnika o obrazcu službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ob postopku za njeno izdajo (Uradni list RS, št. 27/95 in 55/95).
III. PRISTOJNOSTI
7. člen
Inšpektorat Mestne občine Celje nadzira izvajanje občinskih predpisov, ki urejajo predvsem:
– javno snago in urejenost naselij,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– uporabo javnih površin,
– javni red in mir,
– priključevanje na kanalizacijsko omrežje,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– ravnanje s plodno zemljo pri gradbenih delih,
– plakatiranje in nameščanje reklam,
– tržni red in živilske sejme,
– prometno in neprometno signalizacijo,
– lokalne ceste,
– izvajanje zimske službe,
– promet in parkiranje,
– druge zadeve, določene z občinskimi in drugimi predpisi.
8. člen
Inšpektor opravlja nadzor samostojno in v mejah pravic in dolžnosti, ki jih ima po tem odloku in drugih predpisih.
Inšpektor ima pri opravljanju nadzora naslednje pristojnosti:
– legitimirati kršitelja in priče,
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi v skladu s predpisi in pooblastili,
– izdajati odločbe in sklepe v upravnem postopku,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v skladu s predpisi izreči mandatno kazen,
– predlagati pristojnemu organu sprejem v predpisih predvidene ukrepe,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom, odlokom ali drugimi akti.
Izvršitev dejanj in ukrepov odredi inšpektor z odločbo v upravnem postopku. V odločbi mora biti tudi določen rok v katerem morajo biti ukrepi in dejanja izvršeni.
Zoper odločbo inšpektorja je dopustna pritožba, ki pa ne more zadržati izvršitve naloženih ukrepov in dejanj.
9. člen
Komunalni nadzornik ima pri opravljanju nadzora naslednje pristojnosti:
– legitimirati kršitelja in priče,
– opravljati posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe o inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev inšpektorja,
– izrekati mandatne kazni v okviru svojih pooblastil in izterjati izrečeno mandatno kazen,
– izdajati plačilne naloge,
– dati pisne ali ustne naloge za odpravo nepravilnosti,
– odrediti odvoz vozil,
– opozarjati na lažje kršitve,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen.
IV. DELOVANJE
10. člen
Osebne podatke in istovetnost storilca prekrška, ki se ga zaloti na kraju prekrška, ugotavlja inšpektor ali komunalni nadzornik z legitimiranjem.
Državljani Slovenije dokazujejo svojo istovetnost z osebno izkaznico ali drugo listino, na kateri je fotografija imetnika s potrebnimi podatki in jo je izdal pristojni organ.
Istovetnost se lahko ugotavlja tudi na podlagi listin, ki sicer niso primerne za dokazovanje istovetnosti, vsebujejo pa nekatere podatke o legitimirani osebi in fotografijo lastnika listine (npr. indeks, mesečna vozovnica in podobno).
Tujci dokazujejo svojo istovetnost z listinami, ki jih dobijo in uporabljajo po predpisih svoje države, naše države ali po mednarodnih sporazumih med njihovo in našo državo.
Inšpektor ali komunalni nadzornik mora na zahtevo stranke oziroma osebe, ki jo legitimira, pokazati službeno izkaznico in ji obrazložiti razloge za legitimiranje.
Če se oseba legitimiranju upira ali kakorkoli ovira postopek, zaprosi inšpektor ali komunalni nadzornik za pomoč policijo.
11. člen
Če gre za prekršek, za katerega je z odlokom predpisana denarna kazen, izterja inšpektor ali komunalni nadzornik znesek denarja od tistega, ki ga je zalotil pri prekršku, takoj na kraju prekrška v skladu z zakonom o prekrških.
O plačani denarni kazni izda potrdilo. Če storilec denarne kazni ne plača, mu pooblaščena oseba izda plačilni nalog.
12. člen
Inšpektorat mestne občine Celje je dolžan voditi evidenco prekrškov in najmanj enkrat letno poročati o delu županu in občinskemu svetu.
13. člen
Fizične, pravne osebe, osebe civilnega prava in odgovorne osebe pravne osebe so dolžne inšpektorju ali komunalnemu nadzorniku omogočiti:
– nemoteno izvrševanje nadzora,
– vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki se nadzirajo,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora,
– izvesti odrejene ukrepe.
V primerih, ko zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa ali ga ne izvrši v celoti ali v določenem roku, lahko inšpektor ali komunalni nadzornik odloči, da to opravi druga oseba ali organizacija na stroške zavezanca.
V skladu s 47. členom zakona o notranjih zadevah nudi policija inšpektorju ali komunalnemu nadzorniku pomoč, če jo ta zahteva.
V. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Inšpektor ali komunalni nadzornik takoj, na kraju samem izterja denarno kazen 10.000 tolarjev za naslednje prekrške:
1. če se stranka noče legitimirati ali če noče dati potrebnih obvestil ali se nedostojno vede do inšpektorja ali komunalnega nadzornika ob uradnem postopku,
2. če stranka prepreči inšpektorju ali komunalnemu nadzorniku izvrševanje uradne naloge za katero je pooblaščen ali ga pri tem ovira,
3. če stranka ne izvrši odrejenega ukrepa inšpektorja ali komunalnega nadzornika.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi pravna oseba ali posameznik, če je storil prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Občinski svet mestne očine Celje v roku 60 dni sprejme pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi inšpektorja in komunalnega nadzornika.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnem nadzoru v Občini Celje za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 39/92).
17. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1200/4/97
Celje, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti