Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1432. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselji Murski Petrovci in Sodišinci, stran 2158.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 30. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Gederovci je Svet krajevne skupnosti Gederovci na seji dne 8. 4. 1998 na podlagi sklepa zbora krajanov v naselju Murski Petrovci in Sodišinci sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselji Murski Petrovci in Sodišinci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselji Murski Petrovci in Sodišinci. Referendum bo v nedeljo, dne 17. 5. 1998 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu v vaško-gasilskem domu v naselju Murski Petrovci in Sodišinci.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za naslednje namene:
v naselju Murski Petrovci:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje izgradnje podzemnega voda kabelske televizije,
– dokončanje izgradnje mrliške vežice in ureditev pokopališča,
– asfaltiranje in vzdrževanje vaških cest,
– ureditev novega vodovodnega zajetja,
– vzdrževanje vaško-gasilskega doma,
– izgradnja ulične razsvetljave,
– ostala komunalna dejavnost,
v naselju Sodišinci:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje izgradnje podzemnega voda kabelske televizije,
– dograditev mrliške vežice in ureditev parkirišča ob pokopališču,
– asfaltiranje ceste do pokopališča,
– izgradnja ulične razsvetljave,
– vzdrževanje vaško-gasilskega doma,
– ureditev novega vodovodnega zajetja,
– ostala komunalna dejavnost.
3. člen
Za realizacijo referendumskega programa bo potrebno 65,000.000 SIT, od tega se bo v petih letih predvidoma zbralo 21,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi bodo zagotovili proračun Občine Cankova-Tišina, proračun Republike Slovenije in sredstva občanov.
Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega programa določi Svet krajevne skupnosti Gederovci.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 7. 1998 do 30. 6. 2003.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Gederovci, v naselju Murski Petrovci in Sodišinci v naslednji višini:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestil plače, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 1,5% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu za zaposlene v tujini, ki imajo stalno prebivališče v naselju Murski Petrovci in Sodišinci.
6. člen
Nadzor nad zbiranjem s samoprispevkom zbranih sredstev in nadzor nad izvajanjem del opravlja Svet krajevne skupnosti Gederovci, ki najmanj enkrat letno poroča o tem na zboru krajanov.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Gederovci. Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Svet krajevne skupnosti Gederovci.
9. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST GEDEROVCI
                           G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 17. 5. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1998 do 30. 6. 2003 za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselji Murski Petrovci in Sodišinci.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za naslednje namene:
v naselju Murski Petrovci:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje izgradnje podzemnega voda kabelske televizije,
– dokončanje izgradnje mrliške vežice in ureditev pokopališča,
– asfaltiranje in vzdrževanje vaških cest,
– ureditev novega vodovodnega zajetja,
– vzdrževanje vaško-gasilskega doma,
– izgradnja ulične razsvetljave,
– ostala komunalna dejavnost,
v naselju Sodišinci:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje izgradnje podzemnega voda kabelske televizije,
– dograditev mrliške vežice in ureditev parkirišča ob pokopališču,
– asfaltiranje ceste do pokopališča,
– izgradnja ulične razsvetljave,
– vzdrževanje vaško-gasilskega doma,
– ureditev novega vodovodnega zajetja,
– ostala komunalna dejavnost.
Višina samoprispevka v obeh naseljih bo znašala:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestil plače, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 1,5% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu za zaposlene v tujini, ki imajo stalno prebivališče v naselju Murski Petrovci in Sodišinci.
G L A S U J E M
                    “ZA”             “PROTI”
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Gederovci.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Gederovci, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gederovci, dne 9. aprila 1998.
Predsednik
Sveta KS Gederovci
Ivan Ciglar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti