Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1328. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi, stran 2113.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) v povezavi s 50. členom zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi
1. člen
V prvem odstavku 15.a člena pravilnika o maturi (Uradni list RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97 in 84/97) se za besedilom: “srednjega izobraževanja“ doda besedilo: “ali maturitetni tečaj.“
2. člen
V 18. členu se za besedilom “in ustno“ doda vejica in besedilo, ki se glasi: “pisno in kot izpitni nastop“.
3. člen
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Na predlog šole lahko Republiška maturitetna komisija dovoli predčasno opravljanje mature iz predmeta glasba za izjemno nadarjene kandidate“.
4. člen
V prvem odstavku 21. člena se doda nov prvi stavek, ki se glasi:“Kandidat, ki želi opravljati maturo v tekočem šolskem letu odda predprijavo k maturi v času od 1. do 15. decembra. Besedo “petinštirideset“ pa se nadomesti s številko “60“.“
Na koncu tretjega odstavka se za piko doda nov stavek, ki se glasi: “Kandidat, ki bo opravljal maturitetni izpit iz glasbe izpolni tudi prilogo k prijavi k maturi za predmet glasba.“
V devetem odstavku se za besedilom “izbirnih predmetov pri maturi“ doda besedilo, ki se glasi: “ali raven zahtevnosti“.
5. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Izpitni nastop traja največ 60 minut. Kandidat ima pravico do najmanj petnajstminutne priprave.“.
6. člen
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Razpored kandidatov za opravljanje izpitnega nastopa pripravi Državni izpitni center v sodelovanju s šolsko maturitetno komisijo in ga objavi najkasneje tri dni pred izpitnim nastopom.“.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
7. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kandidat, ki ni pravočasno preklical prijave k maturi, ali se ni udeležil celotnega izpita je neocenjen in lahko opravlja maturo v celoti ali iz neocenjenih predmetov v naslednjih izpitnih rokih.
Kandidat, ki ni opravil dela izpita ali ni pisal posamezne izpitne pole pisnega dela izpita, je pri tem delu izpita oziroma pri posamezni izpitni poli ocenjen z nič točkami. Ocena se mu določi na podlagi izpolnjenih izpitnih pol in ostalih opravljenih delov izpita.
Kandidatu, ki se ni udeležil ustnega dela izpita iz upravičenih razlogov lahko šolska maturitetna komisija v treh dneh po prejemu dokazil dovoli opravljanje ustnega izpita še v istem roku.
Kandidatu, ki se ni udeležil ustnega ali pisnega dela izpita, izpitnega nastopa ali pisanja posamezne izpitne pole iz upravičenih razlogov, in je opravil izpit v naslednjem izpitnem roku se mu dosežena ocena šteje kot ocena pridobljena v roku, v katerem se izpita ni udeležil.
Kandidat mora dokazila o upravičenosti razlogov predložiti šolski maturitetni komisiji najkasneje v treh dneh po njihovem nastanku. Šolska maturitetna komisija v treh dneh po prejemu dokazil oblikuje predlog sklepa in ga skupaj z dokazili posreduje Republiški maturitetni komisiji, ki odloči o upravičenosti teh razlogov najkasneje v sedmih dneh po prejemu predloga. Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna.“.
8. člen
V prvem odstavku 35. člena se za besedilom: “ustnem izpitu“ doda vejica in besedilo, ki se glasi: “izpitnem nastopu“.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se kandidatu ocena dosežena pri eseju in izpitnem nastopu v spomladanskem roku prizna v jesenskem roku istega leta.“.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen
V 36. členu se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Izpitni nastop se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo trije zunanji ocenjevalci, med katerimi ni kandidatovega mentorja. Izpitno komisijo imenuje Državni izpitni center na predlog republiške predmetne komisije za glasbo.
Zunanje ocenjevalce za izpitni nastop določi v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom republiška predmetna komisija za glasbo.“
Zunanji ocenjevalci za predmet glasba so lahko:
– visokošolski učitelji ali sodelavci, z ustrezno strokovno izobrazbo, ki učijo na Akademiji za glasbo ali drugi ustrezni visokošolski ustanovi in imajo najmanj dve leti pedagoških izkušenj,
– učitelji, z ustrezno strokovno izobrazbo, ki učijo na šolah, ki izvajajo programe: glasba, umetniška gimnazija – glasbena ali plesna smer in imajo najmanj dve leti pedagoških izkušenj,
– učitelji, z ustrezno strokovno izobrazbo, ki učijo glavni predmet kandidata na glasbeni šoli in imajo najmanj dve leti pedagoških izkušenj, če ni možno imenovati za zunanjega ocenjevalca učitelja iz prve ali druge alinee.“.
10. člen
V tretjem odstavku 37. člena se beseda “tretjino“ nadomesti z besedo “petino“, besedilo “preostalih 75% pisnih izdelkov“ pa z besedilom: “preostale pisne izdelke“.
V petem odstavku se beseda “tretjino“ nadomesti z besedo “petino“.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 42. člena se spremenita tako, da se glasita:
“Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami ima pravico do dvakratnega opravljanja popravnih izpitov v prvih treh zaporednih izpitnih rokih. Kandidat opravlja izpite na šoli, kjer je predhodno opravljal maturo. Če ta šola mature ne izvaja več, pa si lahko izbere drugo šolo.
Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 17. člena opravlja maturo v dveh delih, lahko v istem izpitnem roku opravlja istočasno drugi del mature in popravne izpite.“.
12. člen
V prvem odstavku 44. člena se za besedilom “ocene pisnih izdelkov“ doda besedilo, ki se glasi: “ter izpitnega nastopa“.
13. člen
V prvem odstavku 45. člena se na koncu za piko doda nov stavek, ki se glasi:“Izpitnemu nastopu smejo poleg zunanjih ocenjevalcev prisostvovati korepetitorji oziroma spremljevalci v ansamblu, nadzorna učitelja in mentor kandidata.
V tretjem odstavku se za besedilom “pisnega izpita“ doda besedilo, ki se glasi: “in izpitnega nastopa“.
14. člen
V tretjem odstavku 47. člena se pika nadomesti z vejico in doda novo besedilo, ki se glasi: “in o odločitvi takoj obvesti Republiško maturitetno komisijo“.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če se ugotovi, da so kršitve postopka pri izvedbi mature vplivale na izpitno oceno jo Republiška maturitetna komisija razveljavi in določi novo, na način, ki ga predpiše sama.“.
15. člen
V drugem odstavku 47.b člena se na koncu za piko doda nov stavek, ki se glasi: “Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna.“.
V tretjem odstavku se za besedilom: “pisnega izpita“ doda besedilo, ki se glasi: “in izpitnega nastopa“.
16. člen
V prvem odstavku 48. člena se beseda “sedmih“ nadomesti z besedo “treh“.
17. člen
V drugem odstavku 48.c člena se za besedilom “izpitna tajnost“ doda besedilo, ki se glasi: “tudi po 31. decembru tistega leta, v katerem je opravljal maturo, in sicer“.
18. člen
V prvem odstavku 48.d člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:“Kandidatu, ki je opravljal maturitetni izpit iz predmeta glasba se lahko vrnejo kopije not izpitnega programa in posnetki spremljave.“.
19. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
“49.a člen
V skladu s prvim odstavkom 42. člena tega pravilnika lahko opravljajo izpite vsi, ki so maturo prvič opravljali po letu 1995.
Kandidati iz prvega odstavka lahko opravljajo maturitetne izpite v letih 1998 in 1999.“
Kandidatom iz prvega odstavka tega člena se pri uveljavljanju pravice upoštevajo izpiti, ki so jih opravljali pri zadnjem opravljanju celotne mature, pri tem se jim vštejejo roki, ki so jih že izkoristili za opravljanje popravnih izpitov.“.
20. člen
Sprememba prvega odstavka 21. člena se začne uporabljati pri maturi 1999.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-7/97
Ljubljana, dne 16. aprila 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti