Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998

Kazalo

998. Uredba o postopku sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas v organih državne uprave, stran 1506.

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 22/91, 2/91–I, 4/93 in 70/97) in petega odstavka 5. člena ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas v organih državne uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa postopek sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas, za zasedbo novega delovnega mesta v ministrstvu, upravnem organu in upravni organizaciji v sestavi ministrstva, upravni enoti in službi Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: organ državne uprave).
2. člen
Če predstojnik, ki vodi organ državne uprave (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) oceni, da je za opravljanje nalog trajno povečanega obsega dela nujno skleniti delovno razmerje za nedoločen čas, določi vrsto in zahtevnost novega delovnega mesta in začne s postopkom sklenitve delovnega razmerja, če pridobi pisno soglasje Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija).
3. člen
Ocena predstojnika o nujnosti sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas, za zasedbo novega delovnega mesta, mora temeljiti na ugotovitvah, da opravljanja nalog trajno povečanega obsega dela ni mogoče zagotoviti z ustreznimi prerazporeditvami delavcev v okviru organa državne uprave.
II. PRIDOBITEV SOGLASJA
4. člen
O soglasju iz 2. člena te uredbe odloči komisija po pisnem predlogu predstojnika.
Če komisija ne odloči v roku 20 dni po prejemu popolnega pisnega predloga predstojnika, se šteje, da je soglasje dano.
5. člen
Predstojnik upravnega organa oziroma upravne organizacije v sestavi ministrstva poda predlog s soglasjem ministra, ki usmerja in nadzoruje delo upravnega organa oziroma upravne organizacije v sestavi ministrstva.
Predstojnik službe vlade do katere ima generalni sekretar enaka pooblastila, kot jih ima minister do upravnih organov oziroma upravnih organizacij v sestavi ministrstva, poda predlog s soglasjem generalnega sekretarja vlade.
Načelnik upravne enote poda predlog s soglasjem ministra, pristojnega za upravo.
6. člen
Predlog za pridobitev soglasja iz 2. člena te uredbe mora biti obrazložen. Obrazložitev vsebuje oceno predstojnika o nujnosti sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas, podatke o vrsti in zahtevnosti novega delovnega mesta in ugotovitev, da v aktu o sistemizaciji delovnih mest obstoji ustrezno nezasedeno delovno mesto.
Predlogu iz prejšnjega odstavka mora biti priložena izjava predstojnika o zagotovljenih finančnih sredstvih.
III. POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA
7. člen
Komisija izda soglasje iz 2. člena te uredbe:
– če je nova zaposlitev v skladu z načrtom delovnih mest,
– če je v aktu o sistemizaciji delovnih mest ustrezno nezasedeno delovno mesto,
– če ima organ državne uprave zagotovljena finančna sredstva,
– če je nova zaposlitev v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi ukrepi Vlade Republike Slovenije.
8. člen
Soglasje iz 2. člena te uredbe vsebuje podatke o delovnem mestu in o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kandidat za sklenitev delovnega razmerja.
Predstojnik vodi postopek sklenitve delovnega razmerja in sprejema odločitve v mejah danega soglasja.
IV. VODENJE POSTOPKA SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA
Postopek sklenitve delovnega razmerja z razporeditvijo delavca
9. člen
V mejah danega soglasja iz 2. člena te uredbe začne predstojnik postopek za ugotovitev možnosti sklenitve delovnega razmerja z razporeditvijo delavca iz drugega organa državne uprave ali iz drugega državnega organa.
Za ugotovitev možnosti sklenitve delovnega razmerja iz prejšnjega odstavka, sporoči predstojnik podatke o kadrovskih potrebah službi vlade, pristojni za kadrovske zadeve, ki z internim natečajem ali na drug način ugotovi možnosti za razporeditev delavca in o svojih ugotovitvah obvesti predstojnika, v roku 10 dni od prejema sporočila.
10. člen
Akt o sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas z razporeditvijo delavca iz drugega organa državne uprave ali iz drugega državnega organa izda predstojnik na podlagi pisnega sporazuma, ki ga skleneta predstojnik organa, iz katerega bo delavec razporejen in predstojnik organa, v katerem bo delavec sklenil delovno razmerje z razporeditvijo.
11. člen
Predstojnik, ki vodi upravni organ oziroma upravno organizacijo v sestavi ministrstva sklene sporazum iz prejšnjega člena te uredbe s soglasjem ministra, ki nadzoruje in usmerja delo upravnega organa oziroma upravne organizacije v sestavi ministrstva.
Predstojnik službe vlade, do katere ima generalni sekretar enaka pooblastila kot jih ima minister do upravnih organov oziroma upravnih organizacij v sestavi ministrstva, sklene sporazum iz prejšnjega odstavka s soglasjem generalnega sekretarja vlade, načelnik upravne enote pa s soglasjem ministra, pristojnega za upravo.
12. člen
Pisni sporazum iz 10. člena te uredbe vsebuje podatke o delavcu in o delovnem mestu, na katerega bo delavec razporejen ter datum razporeditve oziroma sklenitve delovnega razmerja v drugem organu.
Akt o sklenitvi delovnega razmerja iz 10. člena te uredbe in akt o prenehanju delovnega razmerja v organu, iz katerega se opravi razporeditev, ne smeta biti v nasprotju z vsebino pisnega sporazuma iz prejšnjega odstavka.
Javni natečaj
13. člen
Če v mejah danega soglasja iz 2. člena te uredbe ni sklenjeno delovno razmerje z razporeditvijo delavca iz drugega organa državne uprave ali iz drugega državnega organa, sprejme predstojnik odločitev o objavi javnega natečaja, če z zakonom ni določeno, da se delovno razmerje lahko sklene brez javnega natečaja.
14. člen
Objava javnega natečaja mora vsebovati podatke:
– o prostem delovnem mestu,
– o vrsti delovnega razmerja glede na trajanje delovnega časa,
– o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kandidat za sklenitev delovnega razmerja,
– o trajanju poskusnega dela, če je zahtevano,
– o predhodnem preizkusu usposobljenosti, če je zahtevan,
– o roku, v katerem se morajo prijaviti kandidati in o vsebini prijave,
– o dokazilih, ki jih morajo kandidati priložiti prijavi,
– o osebi, ki daje informacije o pogojih javnega natečaja,
– o roku, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izidu izbire.
15. člen
Kadrovska služba organa državne uprave oziroma delavec, ki ga pooblasti predstojnik, poskrbi za objavo javnega natečaja, daje informacije možnim kandidatom, pregleda prispele prijave in poda predstojniku poročilo o tem, kateri izmed prijavljenih kandidatov izpolnjujejo pogoje za sklenitev delovnega razmerja na podlagi predloženih dokazil.
Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka predstojnik odloči, s katerimi izmed možnih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sklenitev delovnega razmerja, bo opravljen postopek izbire v obliki intervjuja ali na drug način ugotavljanja zmožnosti.
16. člen
Če se kandidatova usposobljenost za delo ugotavlja s predhodnim preizkusom, se predhodni preizkus opravi pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje predstojnik. Tričlansko komisijo sestavljajo delavec, kateremu bo novo zaposleni delavec neposredno odgovoren za svoje delo in delavca, ki zasedata po zahtevnosti ali po vsebini dela podobno delovno mesto, kot je delovno mesto javnega natečaja.
17. člen
Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za sklenitev delovnega razmerja, opravi predstojnik najkasneje v roku 30 dni po končanem javnem natečaju.
Če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se javni razpis lahko ponovi še enkrat v okviru danega soglasja, prijavljenim kandidatom pa vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju.
18. člen
Po dokončnosti sklepa o izbiri kandidata se kandidatu, ki ni bil izbran vrnejo dokazila, s katerimi je dokazoval izpolnjevanje pogojev za sklenitev delovnega razmerja.
V. KADROVSKI EVIDENCI
19. člen
Služba vlade, ki je pristojna za kadrovske zadeve, zbira podatke o kadrovskih potrebah in možnostih za razporejanje delavcev v okviru organov državne uprave. Za te namene vodi evidenco, ki vsebuje podatke o delovnem mestu, izobrazbi, specialnem znanju, vrsti delovnih izkušenj, delovni dobi in delovnih in strokovnih kvalitetah delavcev, ki bi jih bilo mogoče razporediti v drug organ državne uprave.
Služba vlade, ki je pristojna za kadrovske zadeve, pridobiva podatke za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka od predstojnikov organov državne uprave.
20. člen
Služba vlade, pristojna za kadrovske zadeve, posreduje podatke o kadrovskih potrebah posameznih organov državne uprave delavcem, ki bi v okviru teh organov želeli skleniti delovno razmerje z razporeditvijo.
Za namene posredovanja podatkov iz prejšnjega odstavka zbira služba vlade, ki je pristojna za kadrovske zadeve, podatke o delavcih, njihovi izobrazbi, delovnih izkušnjah, znanju in zmožnostih.
Služba vlade, ki je pristojna za kadrovske zadeve, pridobiva podatke za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka od delavcev, ki bi želeli v okviru organov državne uprave skleniti delovno razmerje z razporeditvijo.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Postopki sklenitve delovnega razmerja, ki so v teku, se nadaljujejo in končajo pod pogoji, ki so veljali do uveljavitve te uredbe.
22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-03/98-2
Ljubljana, dne 12. marca 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost