Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998

Kazalo

811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G), stran 1285.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 1998 in o njem ponovno odločal na seji 4. marca 1998.
Št. 001-22-18/98
Ljubljana, dne 5. marca 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-G)
1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 ter Uradni list RS, št. 14/91 in 38/96) se v prvem odstavku 8. člena črta beseda “tem“.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se črtajo besede “Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje“.
3. člen
V prvi alinea prvega odstavka 12. člena se pred vejico dodajo besede “za fizične osebe“.
Druga alinee se spremeni tako, da se glasi:
“– za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 in 39/97).“
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Takse ne plača delavec v individualnih delovnih sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in učenec ali študent v individualnih delovnih sporih zoper organizacijo oziroma delodajalca v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali občasnim opravljanjem dela.“
4. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
“12.a člen
V postopku v socialnih sporih, ki so premoženjske narave, se plača taksa po taksni tarifi, ki je določena za pravdni postopek, zmanjšana za 70%.
Plačilo takse v socialnih sporih zapade v plačilo z dnem, ko zapadejo v plačilo stroški postopka.“
5. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko sodišče stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje odločbe ali pa ji dovoli obročno plačilo.“
Dosedanji drugi in tretji odstavek, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
“(3) Sklep o oprostitvi izda sodišče na predlog stranke. Predlogu mora stranka predložiti svojo zadnjo odločbo o dohodnini in zadnje odločbe o dohodnini družinskih članov iz prvega odstavka tega člena, potrdilo o svojih dohodkih in dohodkih družinskih članov iz prvega odstavka tega člena v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za oprostitev ter potrdilo o premoženjskem stanju.
(4) Predpis o izdaji potrdil iz prejšnjega odstavka in o kriterijih za oprostitev izda minister, pristojen za finance.“
6. člen
V 22. členu se 1., 2., 3. in 4. točka črtajo.
Dosedanje 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 1., 2., 3. in 4. točka.
7. člen
V 31. členu se številka “75“ nadomesti s številko “150“.
8. člen
V taksni tarifi se prvi odstavek tarifne številke 1 spremeni tako, da se glasi:
“(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti zahtevka taksa s tem, da:
------------------------------------------------
  Pri vrednosti zahtevka      Znaša taksa
nad točk      do točk       v točkah
------------------------------------------------
          10.000          600
10.000       20.000          700
20.000       50.000          800
50.000       100.000          900
100.000
------------------------------------------------
1% od tolarske vrednosti, vendar največ v tolarski vrednosti 20.000 točk.“
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Za tožbo v sporih zaradi motenja posesti se plača taksa 1000 točk, za tožbo v sporih o stvarnih služnostih se plača taksa 800 točk, za tožbo o sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem preživljanju se plača taksa 400 točk, za tožbo v zakonskih sporih se plača taksa 400 točk, za tožbo v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva, v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok se plača taksa 250 točk, za tožbo v socialnih sporih, ki niso premoženjske narave in za tožbo v individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske narave se plača taksa 250 točk.“
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V prvem odstavku tarifne številke 2 se črtajo besede “in za sklep zaradi motenja posesti“.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Za sklep zaradi motenja posesti in za sodbe v sporih iz četrtega odstavka tarifne številke 1 se plača enaka taksa kot je določena v četrtem odstavku tarifne številke 1 za tožbo v teh sporih.“
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
V tarifni številki 3 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) V postopku v gospodarskih sporih se za pravna sredstva iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka te tarifne številke plača taksa, določena v teh odstavkih, povečana za 100%.“
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
V prvem odstavku tarifne številke 12 se besedilo “v tolarski vrednosti 10.000“ nadomesti z besedilom “v tolarski vrednosti 20.000“.
V prvem odstavku tarifne številke 13 se številka “300“ nadomesti s številko “800“, v drugem odstavku se številka “500“ nadomesti s številko “1.000“, v tretjem odstavku pa se številka “600“ nadomesti s številko “1.200“.
V prvem odstavku tarifne številke 15 se za besedami “prvega vpisa ladje“ dodajo besede “s katero se opravlja ribiška dejavnost“ številka “750“ pa se nadomesti s številko “1.000“.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Za predlog za dovolitev prvega vpisa drugih ladij, ki se vpisujejo v vpisnik ladij, se plača taksa 1% od tolarske vrednosti ladje, vendar največ v tolarski vrednosti 20.000 točk.“
Drugi odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke.“
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo “prvega“ doda vejica in beseda “drugega“, za besedo “oziroma“ pa se beseda “drugega“ nadomesti z besedo “tretjega“.
V prvem odstavku tarifne številke 18 se številka “15.000“ nadomesti s številko “20.000“.
V drugem odstavku se v 1. točki številka “5.000“ nadomesti s številko “20.000“, v 2. točki pa se številka “200“ nadomesti s številko “500“.
Poglavje “VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH IN RAČUNSKIH UPRAVNIH SPORIH“ se nadomesti z novim poglavjem, ki se glasi:
“VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH
1. Vloga
Tarifna številka 27
(1) Za tožbo ali drugo pravno sredstvo, s katerim se začne upravni spor se plača taksa 1.500 točk.
(2) Za tožbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 500 točk.
(3) Za tožbo zoper odločbo o odmeri davka se plača taksa 3.000 točk.
(4) Za zahtevo za izdajo začasne odredbe se plača taksa 500 točk.
2. Odločbe
Tarifna številka 28
(1) Za sodbo se plača taksa 1.500 točk.
(2) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa 500 točk.
(3) Za sodbo, izdano po tožbi iz tretjega odstavka tarifne številke 27 se plača taksa 3.000 točk.
(4) Za sklep, s katerim se tožba zavrže in za sklep, s katerim se postopek ustavi zaradi umika tožbe se plača taksa 500 točk.
(5) Za sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe se plača taksa 500 točk.
Pojasnilo:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, če je tožbi ugodeno in je izpodbijani akt odpravljen, ali če je razveljavljena sodba ali sklep sodišča.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 28a
(1) Za pritožbo zoper sodbo se plača dvojna taksa iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tarifne številke 28.
(2) Za pritožbo zoper sklep se plača enaka taksa kot je predpisana v četrtem ali petem odstavku tarifne številke 28.
(3) Za predlog za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo.“
V prvem odstavku tarifne številke 29 se številka “75“ nadomesti s številko “200“, v drugem odstavku se številka “200“ nadomesti s številko “300“, v tretjem odstavku pa se številka “50“ nadomesti s številko “100“.
V prvem odstavku tarifne številke 32 se številka “30“ nadomesti s številko “40“, številka “10“ pa s številko “20“, v drugem odstavku se številka “30“ nadomesti s številko “40“.
V tarifni številki 34 se številka “50“ nadomesti s številko “75“, številka “75“ pa se nadomesti s številko “100“.
V tarifni številki 35 se črtata drugi in tretji odstavek.
Tarifna številka 36 se spremeni tako, da se glasi:
“Za vsako poslovanje sodnika ali sodnega delavca zunaj sodišča se plača ne glede na število delavcev taksa 100 točk.“
V tarifni številki 37 se številka “30“ nadomesti s številko “50“, številka “75“ s številko “100“ in številka “150“ s številko “200“.
9. člen
Taksa za vloge in dejanja, za katera je nastala taksna obveznost do dneva uveljavitve tega zakona, se plača po dosedanjih predpisih in po dosedanji taksni tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne doplača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 62. člen zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94).
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-03/89-1/14
Ljubljana, dne 4. marca 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.