Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-G)
812. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za nakup potniških vlakov (ZPPPV)
813. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (ZPRSFI)
814. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (ZNRŠZ)
815. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
816. Zakon o spremembah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C)

Odloki

817. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
818. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
819. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
820. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
821. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
822. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
823. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
824. Odlok o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije
825. Odlok o soglasju k imenovanju člana Zdravstvenega sveta
826. Odlok o imenovanju predsednika Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske železnice
827. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti
828. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
829. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje

DRŽAVNI SVET

830. Sklep o imenovanju predstavnika v Statističnem svetu
831. Sklep o izvolitvi za člana Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

832. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
833. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
834. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
835. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
836. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
837. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
838. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
839. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
840. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki
841. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
842. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

915. Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov

MINISTRSTVA

843. Navodilo o spremembi navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
916. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev
917. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

844. Odločba o ugotovitvi skladnosti z ustavo zakona o volitvah v Državni zbor, zakona o lokalnih volitvah, 22. člena zakona o evidenci volilne pravice, četrtega odstavka 53. člena, 134. člena in drugega odstavka 140. člena statuta Mestne občine Koper, o ugotovitvi protiustavne pravne praznine v zakonu o evidenci volilne pravice ter o delnem zavrženju pobude

BANKA SLOVENIJE

918. Sklep o razrešitvi dosedanjega in o imenovanju novega člana Sveta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

SODNI SVET

845. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika in okrožnega sodnika
846. Sklep o ponovitvi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

847. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
848. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1998

OBČINE

Bohinj

849. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1998
850. Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj
851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Bohinj
852. Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1998
853. Sklep o oblikovanju cene najemnin stavbnih zemljišč v Občini Bohinj

Celje

854. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1998
855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje
856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Zgornja Hudinja
857. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
858. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec – Celjski sejem
859. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Trnovlje – jug
860. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
861. Pogodba o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje

Cerkno

862. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cerkno

Divača

863. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1997
864. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje regijskega parka Škocjanske jame

Grosuplje

865. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989, 1993 in 1994 leta ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987, 1990, 1993 in 1994 leta in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000
866. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje

Hodoš-Šalovci

867. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997

Jesenice

868. Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice Simonu Sodji
869. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Jesenice
870. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč v Občini Jesenice statuta sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice
871. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
872. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preimenovanju naselja v Občini Jesenice

Kamnik

873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik
874. Odlok o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita in apnenca
875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik

Kobarid

876. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna do sprejetja proračuna za leto 1998

Kočevje

877. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1998
878. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje
879. Sklep o uvrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998

Kozje

880. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1998
881. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje
882. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kozje
883. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998
884. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
885. Sklep o vrednosti točke za določitev komunalne takse za posamezne predmete in storitve
886. Sklep o ceni storitev organiziranega ravnanja z odpadki v vaških naseljih in zaselkih na območju Občine Kozje
887. Sklep o določitvi praznika Občine Kozje

Krško

888. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu stanovanjsko poslovno območje Komočar–Leskovec

Kuzma

889. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma

Litija

890. Statut Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. Litija

Pivka

891. Odlok o ureditvenem načrtu Center Pivke
892. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Pivka v letu 1998

Puconci

893. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1997

Ribnica

894. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7–S11

Rogaška Slatina

895. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997
896. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
897. Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Rogaška Slatina
898. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema ter meril in kriterijev za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini
899. Sklep o vrednosti točke za izračun višine komunalnih taks v Občini Rogaška Slatina v letu 1998
900. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Slovenj Gradec

901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
902. Sklep o določitvi cene zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec

Šmarje pri Jelšah

903. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997
904. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998

Trebnje

905. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Trebnje prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialdemokratske stranke Slovenije

Videm

906. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 1997
907. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 1998

Vrhnika

908. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja
909. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Log Dragomer

Žalec

910. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
912. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
913. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
914. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gotovlje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

5. Akt o notifikaciji nasledstva Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji (MNKMHO)
6. Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (MKUNM)
7. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o obvestilih o tujem pravu (MEKOTP)
8. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BATIDO)
9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov (BHRUV)

Vlada Republike Slovenije

10. Uredba o ratifikaciji Dogovora o dopolnitvi Dogovora o projektu "Svetovalec v okviru slovensko-nemškega programa o reintegraciji in financiranje spremljevalnih ukrepov"
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti