Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1998 z dne 6. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1998 z dne 6. 3. 1998

Kazalo

798. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica, stran 1237.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 26. redni seji dne 18. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica, s sedežem na Kolodvorski c. 10, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi javni zavod za kulturo in izobraževanje Ljudska univerza Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Občinski svet občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Ljudska univerza, zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica.
Skrajšano ime zavoda je: Ljudska univerza Slovenska Bistrica.
Sedež zavoda je: Partizanska 22, Slovenska Bistrica.
3. člen
Zavod je pravna oseba, odgovorna za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor. Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja zavoda delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor.
Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge delavce zavoda.
5. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 in 22 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano ime Ljudska univerza Slovenska Bistrica.
Direktor zavoda sprejme sklep o številu, uporabi in hrambi pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje predšolskih in šolskih otrok in mladine, ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnilno dejavnost.
Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka, izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, instrukcij, vodenega samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja.
Poleg izobraževanja zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost, predvsem na področju izobraževanja odraslih, v skladu s celovito ponudbo svoje dejavnosti pa opravlja tudi kulturno, razstavno, izdajateljsko in druge dopolnilne dejavnosti.
8. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
M/80.10 Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.2 Srednješolsko izobraževanje
M/80.21 Srednješolsko splošno izobraževanje
M/80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
M/80.3 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
M/80.301 Višješolsko izobraževanje
M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M/80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
M/80.41 Vozniške šole
M/80.42 Drugo izobraževanje
M/80.421 Izobraževanje po posameznih programih, usmerjenih k razvijanju posameznih nagnenj, ki ne spada v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šolski sistem
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
K/75.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.84 Druge poslovne dejavnosti (npr. organizacija razstav, sejmov, kongresov, posvetov...)
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.24 Priprava tiskovnih sestavkov
0/92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti
0/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
(Sem spada: priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, koncertov ter drugih odrskih prireditev, izdelava izvirnih izdelkov z namenom ohranjanja kulturne dediščine).
0/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
(Sem spada: dejavnost koncertnih in gledaliških dvoran in podobnih zmogljivosti, dejavnost tonskih studijev, dejavnost agencij za prodajo vstopnic...)
0/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
(Sem spada: druge neomejene razvedrilne dejavnosti – dejavnost plesnih šol in plesnih učiteljev).
0/92.5l Dejavnost knjižnic in arhivov
0/92.511 Dejavnost knjižnic.
9. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
III. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor,
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.
11. člen
Svet zavoda
Svet zavoda šteje pet članov, in sicer dva predstavnika ustanoviteljice, dva predstavnika delavcev in enega predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje zavoda.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov odraslih je vezan na čas izobraževanja.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet odloča z večino glasov prisotnih članov. Seja je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica vseh članov sveta.
12. člen
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet občine Slovenska Bistrica.
Predstavnika delavcev imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje, v zavodu izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah. Odrasli oblikujejo kandidatno listo na podlagi predlogov kandidatov po posameznih oddelkih. Volitve se izvedejo po oddelkih, in sicer v času, ki je potreben, da se po urniku izobraževanja v tednu volitev zvrstijo vsi oddelki zavoda.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov odraslih, ki so volili.
13. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata članom sveta določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev in predstavnikov odraslih v svet ter pripravi končno poročilo, ki ga izobesi na oglasni deski zavoda ter o izidu volitev obvesti izvoljene kandidate.
14. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojni organ za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z drugim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
15. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih v 48. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), še naslednje pristojnosti:
– sprejema statut, pravila in druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljico,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun ter druge računovodske izkaze,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in predstavnika udeležencev izobraževanja v svet zavoda,
– odloča o najemu posojil,
– sprejema program problematike presežnih delavcev,
– odloča o pritožbah delavcev in uporabnikov storitev,
– opravlja druge, z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.
16. člen
Direktor
Direktor je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor predstavlja in zastopa zavod brez omejitev.
Direktor za svoje delo odgovarja ustanoviteljici in svetu zavoda. Za odločanje o posameznih stvareh iz svoje pristojnosti si direktor, v skladu s pravili in splošnimi akti zavoda, pridobi mnenje ostalih organov zavoda.
17. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, po pogojih in na način, določen z zakonom. Svet zavoda si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.
18. člen
Direktor opravlja poleg nalog, določenih z zakonom, še naslednje naloge:
– v okviru programa zavoda vodi poslovno politiko zavoda,
– skrbi za poslovno sodelovanje in poslovno politiko zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovanega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– odgovoren je za uresničevanje pravic in dolžnosti oseb, ki se izobražujejo v zavodu,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev zavoda,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev na prvi stopnji,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij,
– določa sistematizacijo delovnih mest,
– skrbi za sredstva zavoda in z njimi gospodari v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda,
– sodeluje pri delu organov zavoda,
– izvaja odločitve organov zavoda,
– skrbi za ustrezno predstavitev dejavnosti zavoda v javnosti,
– opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
19. člen
Andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja so strokovni organi zavoda.
Za njihovo sestavo in pristojnosti se neposredno uporabljajo zakonske določbe ter določbe splošnih aktov zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe in drugih dejavnosti iz državnega proračuna, iz sredstev ustanoviteljice, iz prispevkov naročnikov storitev in udeležencev programov, pa tudi iz drugih virov.
Ustanoviteljica lahko zagotavlja zavodu, poleg sredstev določenih z zakonom, še dogovorjena sredstva za izvedbo posameznih programov izobraževanja.
Obseg sredstev ustanoviteljice določi Občina Slovenska Bistrica z vsakoletnim odlokom o proračunu občine.
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže z opravljanjem svoje dejavnosti, uporabi zavod za plačilo materialnih stroškov, za investicijsko vzdrževanje in investicije, na predlog sveta zavoda in po predhodnem soglasju ustanoviteljice pa tudi za plače in za druge namene.
22. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, določene v zadnji alinei 20. člena tega odloka.
23. člen
Zavod poroča ustanoviteljici najmanj enkrat letno, na zahtevo župana, občinskega sveta ali občinske uprave pa tudi večkrat letno, o rezultatih poslovanja ter ji daje na razpolago podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanoviteljice.
V. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
24. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz predhodnega odstavka morajo varovati poslovno tajnost po prenehanju delovnega razmerja oziroma tudi po prekinitvi pogodbenega razmerja, ki ga imajo sklenjenega z zavodom.
Za poslovno tajnost se štejejo zlasti:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
25. člen
Zavod ima pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je s pravili določeno, da jih sprejme direktor.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Zavod prične s postopkom za izvolitev oziroma imenovanje članov sveta neposredno po uveljavitvi tega akta. Do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem aktom opravlja naloge sveta dosedanji svet.
27. člen
Dosedanji direktor opravlja svoje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
28. člen
Direktor zavoda je dolžan opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje organe zavoda v skladu s tem odlokom v roku šest mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
29. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica, ki je vpisan v sodni register pri registerskem sodišču v Mariboru pod št. Srg 2525/92 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Delavske univerze Slovenska Bistrica, ki ga je sprejel svet zavoda Delavska univerza Slovenska Bistrica, dne 31. 7. 1991 in je nanj podala soglasje Skupščina občine Slovenska Bistrica in sklep Skupščine občine Slovenska Bistrica, št. 1/1, z dne 15. 5. 1992.
31. člen
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/26-9-1/98
Slovenska Bistrica, 20. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost