Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

431. Zakon o spremembah zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-A), stran 649.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. januarja 1998.
Št. 001-22-7/98
Ljubljana, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV (ZPSDP-A)
1. člen
V zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97) se v 10. členu črta pika in doda besedilo “oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje.”
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedama “pri delodajalcu” črta besedilo “iz prejšnjega odstavka”.
3. člen
Prva alinea prvega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– tretjega odstavka 70. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in”.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 111-02/97-2/2
Ljubljana, dne 27. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost