Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

34. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Hrvaške na področju izobraževanja v šolskih letih 1996/97 in 1997/98, stran 595.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SODELOVANJU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADE REPUBLIKE HRVAŠKE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKIH LETIH 1996/97 IN 1997/98
1. člen
Ratificira se Protokol o sodelovanju Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Hrvaške na področju izobraževanja v šolskih letih 1996/97 in 1997/98, podpisan na Otočcu 11. oktobra 1996.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem jeziku in hrvaškem jeziku glasi:
P R O T O K O L
O SODELOVANJU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADE REPUBLIKE HRVAŠKE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKIH LETIH 1996/97 IN 1997/98
V želji, da se razvija in poglablja sodelovanje na področju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ter ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan dne 7. 2. 1994, sta se Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) dogovorili, da podpišeta ta Protokol.
1. člen
V šolskih letih 1996/97 in 1997/98 se ustvarijo razmere za neposredno in uspešno sodelovanje med:
– Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije,
– Ministrstvom za prosveto in šport Republike Hrvaške,
– Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške,
– visokošolskimi organizacijami v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški,
– osnovnimi in srednjimi šolami v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški
ter med drugimi izobraževalnimi ustanovami.
2. člen
Učenci, državljani držav pogodbenic, ki živijo v državi druge pogodbenice, imajo pravico obiskovati osnovno šolo in pripravo na osnovno šolo pod enakimi pogoji kot državljani matične države.
Pogodbenici soglašata, da se državljani držav pogodbenic, ki imajo na ozemlju sosednje države pogodbenice stalno prebivališče, lahko vpisujejo v srednje in visoke šole ter na univerze pod pogoji, ki veljajo za državljane matične države.
3. člen
Učenci osnovnih in srednjih šol, državljani ene od držav pogodbenic, ki se šolajo v državi druge pogodbenice in tam ne živijo, se lahko brez šolnine vključujejo v izobraževanje pod enakimi pogoji na podlagi vzajemnosti.
Brez obveznosti plačevanja šolnine se lahko v srednje in visoko izobraževanje vključujejo tudi otroci staršev oziroma skrbnikov – državljanov ene od držav pogodbenic z začasnim prebivališčem v državi druge pogodbenice, če je vsaj eden od staršev ali skrbnikov zaposlen v državi druge pogodbenice. Obveznosti plačila šolnine so ti učenci in študentje oproščeni, dokler traja zaposlitev staršev oziroma skrbnikov.
4. člen
Državljanom Republike Slovenije in Republike Hrvaške, ki so si pridobili spričevala in diplome v izobraževalnih zavodih ene od držav pogodbenic, se ta spričevala in diplome priznajo kot enakovredne za nadaljevanje izobraževanja v državi druge pogodbenice brez nostrifikacijskih izpitov glede na pravice, ki jih za nadaljevanje izobraževanja dajeta spričevalo in diploma v državi, v kateri sta bili pridobljeni.
Za nadaljevanje izobraževanja na visokošolskih zavodih v Sloveniji se pod pogoji, določenimi v prvem odstavku tega člena, spričevala o maturi in spričevala o zaključnem izpitu štiriletnih srednjih šol, izdana na Hrvaškem, priznajo kot enakovredna spričevalom o zaključnem izpitu štiriletnih programov srednjega izobraževanja, ki si jih je bilo v Sloveniji mogoče pridobiti do 1.6.1995.
Za nadaljevanje izobraževanja na visokošolskih zavodih na Hrvaškem se pod pogoji, določenimi v prvem odstavku tega člena, spričevala o maturi in spričevala o zaključnem izpitu štiriletnih srednjih šol, izdana v Sloveniji, priznajo kot enakovredna spričevalom o maturi in spričevalom o zaključnem izpitu štiriletnih srednjih šol, izdanih na Hrvaškem.
5. člen
Učenci osnovnih in srednjih šol – državljani Republike Slovenije, ki so že vpisani na šolah v Republiki Hrvaški, in učenci osnovnih ter srednjih šol – državljani Republike Hrvaške, ki so že vpisani na šolah v Republiki Sloveniji, dokončajo stopnjo šolanja pod enakimi pogoji, kot so veljali ob njihovem vpisu.
6. člen
Študentje na dodiplomskem in podiplomskem študiju – državljani Republike Slovenije, ki so že vpisani na univerzah v Republiki Hrvaški, in študentje na dodiplomskem in podiplomskem študiju – državljani Republike Hrvaške, ki so že vpisani na univerzah v Republiki Sloveniji, nadaljujejo svoje šolanje do konca začete stopnje pod enakimi pogoji, kot so veljali ob njihovem vpisu.
7. člen
a) Pogodbenici v študijskih letih 1996/97 in 1997/98 vzajemno odobravata vpis študentov na redni dodiplomski študij brez plačila šolnine na podlagi vzajemnosti.
b) Pogodbenici bosta za podiplomski študij določali višino šolnine, ki velja za državljane matične države.
c) O vpisu tujih državljanov odloča univerza, vpisne pogoje pa določijo fakultete, visoke in višje šole ter umetnostne akademije.
d) Glede visokošolskega študija in urejanja drugih zadev v visokem šolstvu se uporabljajo načela univerzitetne avtonomije.
8. člen
Pogodbenici bosta organizirali dopolnilni pouk maternega jezika in kulture za otroke in mladino slovenskega oziroma hrvaškega porekla in otroke državljanov druge države pogodbenice.
Pogodbenici se bosta dogovorili o pogojih organiziranja tega pouka in, če bo potrebno, sklenili poseben sporazum.
9. člen
Pogodbenici bosta vsako leto najkasneje do konca oktobra izmenjali podatke o vpisu študentov druge pogodbenice na svoje univerze.
10. člen
Pogodbenici se bosta, če bo v obojestranskem interesu, dogovorili o sklenitvi posebnega sporazuma o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom in študijskih obdobij ter v ta namen ustanovili mešano komisijo.
11. člen
V skladu z notranjo zakonodajo podpisnic lahko državljani Republike Slovenije in državljani Republike Hrvaške, ki izpolnjujejo izobrazbene pogoje in druge pogoje za delo v poklicnem in strokovnem izobraževanju, v gimnazijah ter v glasbenih šolah v državi, iz katere prihajajo, za določen čas opravljajo dele programa ali sodelujejo pri izvajanju osnovnošolskega programa v drugi državi podpisnici, v katero prihajajo kot gostujoči tuji učitelji.
12. člen
Protokol se uporablja od dne podpisa in začne veljati z dnem po prejemu zadnjega obvestila po diplomatski poti o izpolnitvi vseh pogojev, predvidenih z notranjo zakonodajo držav pogodbenic za začetek veljavnosti tega Protokola.
Ta Protokol se sklepa za čas trajanja šolskih in študijskih let 1996/97 in 1997/98.
13. člen
Protokol je sestavljen v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku. Besedili sta enako verodostojni.
V dokaz sta spodaj podpisana predstavnika, ki sta imela vsa potrebna poooblastila, podpisala ta Protokol.
Na Otočcu, dne 11. oktobra 1996
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Pavel Zgaga l. r.
Za Vlado
Republike Hrvaške
dr. Ilija Škrijarić l. r.
P R O T O K O L
O SURADNJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJU OBRAZOVANJA ZA 1996/97. I 1997/98. ŠKOLSKU GODINU
U želji za razvijanjem i proširenjem suradnje u području obrazovanja između Republike Slovenije i Republike Hrvatske, te uvažavajući sporazum o suradnji u obrazovanju i kulturi između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske, koji je bio potpisan dana 7. veljače 1994., vlade obiju država (u daljnjem tekstu: ugovorne strane) dogovorile su se da potpišu ovaj Protokol.
Članak 1.
U školskim godinama 1996/97. i 1997/98. stvaraju se uvjeti za neposrednu i uspješnu suradnju između:
– Ministarstva školstva i športa Republike Slovenije;
– Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske;
– Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske;
– visokoškolskih ustanova Republike Slovenije i Republike Hrvatske;
– osnovnih i srednjih škola Republike Slovenije i Republie Hrvatske,
te drugih obrazovnih ustanova.
Članak 2.
Učenici-državljani ugovornih strana, koji žive u drugoj državi ugovorne strane, imaju pravo pohađati osnovnu školu i pripremati se za osnovnu školu pod istim uvjetima kao i njeni državljani.
Ugovorne strane suglasne su da se njihovi državljani, koji na teritoriju susjedne države imaju stalno boravište, mogu upisati u srednje i visoke škole te na sveučilišta pod uvjetima koji vrijede za državljane matične države.
Članak 3.
Učenici osnovnih i srednjih škola, državljani jedne od ugovornih strana, koji se školuju u državi druge ugovorne strane, a tamo ne žive, mogu se bez obveze plaćanja školarine uključiti u obrazovanje pod jednakim uvjetima na temelju uzajamnosti.
Bez obveze plaćanja školarine mogu se u srednje i visoko obrazovanje uključiti djeca roditelja odnosno skrbnika – državljana jedne od ugovornih strana s privremenim boravištem u državi druge ugovorne strane, ako je bar jedan od roditelja ili skrbnika zaposlen u državi druge ugovorne strane. Obveze plaćanja školarine ovi učenici i studenti oslobođeni su dok traje zaposlenje jednog roditelja odnosno skrbnika.
Članak 4.
Državljanima Republike Slovenije i Republike Hrvatske, koji su dobili svjedodžbe i diplome u obrazovnim ustanovama jedne od ugovornih strana, te se svjedodžbe i diplome priznaju kao ekvivalent za nastavak izobrazbe u drugoj ugovornoj strani bez nostrifikacijskih ispita, glede prava što ih za nastavak izobrazbe daju svjedodžbe i diplome u državi u kojoj su stečene.
Za nastavak izobrazbe na visokoškolskim ustanovama u Republici Sloveniji, pod uvjetima utvrđenim u prvome stavku ovoga članka, svjedodžbe o maturi i svjedodžbe o završenom ispitu četverogodišnjih srednjih škola, izdanih u Republici Hrvatskoj, priznaju se kao ekvivalentne svjedodžbe o završenom ispitu 4-godišnjih programa srednje škole, koje se u Republici Sloveniji mogu dobiti do 1. 6. 1995.
Za nastavak izobrazbe na visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima utvrđenim u prvom stavku ovoga članka, svjedodžbe o maturi i svjedodžbe o završnom ispitu 4-godišnjih srednjih škola izdane u Republici Sloveniji, priznaju se kao ekvivalentne svjedodžbama o maturi i svjedodžbama o završnom ispitu 4-godišnjih srednjih škola, izdanih u Republici Hrvatskoj.
Članak 5.
Učenici osnovnih i srednjih škola – državljani Republike Slovenije koji su već upisani u školama Republike Hrvatske i učenici osnovnih i srednjih škola – državljani Republike Hrvatske koji su već upisani u školama Republike Slovenije, mogu završiti započeto obrazovanje pod istim uvjetima kakvi su bili na snazi u vrijeme njihovog upisa.
Članak 6.
Studenti dodiplomskih i poslijediplomskih studija – državljani Republike Slovenije, koji su već upisani na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i studenti dodiplomskih i poslijediplomskih studija-državljani Republike Hrvatske koji su već upisani na sveučilištima u Republici Sloveniji, nastavljaju svoje započete studije pod istim uvjetima kakvi su bili na snazi u vrijeme njihovog upisa.
Članak 7.
a) Ugovorne stane će u 1996/97. i 1997/98. školskoj godini uzajamno odobravati upis studenata na redovne dodiplomske studije bez obveze plaćanja školarine, na osnovi uzajamnosti.
b) Ugovorne strane će za poslijediplomske studije utvrđivati visinu školarine kao i za državljane matične države.
c) O upisu stranih državljana odlučuje sveučilište, a o uvjetima upisa fakulteti, visoke i više škole, te umjetničke akademije.
d) Glede visokoškolskih studija i uređivanja drugih pitanja visokog školstva primjenjuju se načela sveučilišne autonomije.
Članak 8.
Ugovorne strane će podupirati dopunsko učenje materinjeg jezika i kulture za djecu i mladež slovenske narodnosti u Republici Hrvatskoj i hrvatske narodnosti u Republici Sloveniji.
Ugovorne strane će se dogovoriti o uvjetima organiziranja te nastave i, ukoliko bude potrebno, sklopit će poseban sporazum.
Članak 9.
Ugovorne strane će svake godine najkasnije do konca svibnja pribaviti prethodne podatke o interesu kandidata za upis u sljedeću školsku godinu i o tome službeno izvijestiti drugu ugovornu stranu.
Članak 10.
Ugovorne strane će se, ako bude u obostranom interesu, dogovoriti o zaključivanju posebnog sporazuma o uzajamnom priznavanju svjedodžbi, diploma i razdoblja studija te u tu svrhu osnovati mješovitu komisiju.
Članak 11.
U skladu s unutarnjim zakonskim propisima države potpisnice, državljani Republike Slovenije i državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju obrazovne uvjete i druge uvjete za rad u pozivnom i stručnom obrazovanju, u gimnazijama i glazbenim školama u državi iz koje dolaze, mogu na određeno vrijeme obavljati dio programa ili sudjelovati u izvođenju osnovnoškolskog programa u drugoj državi potpisnici, u koju dolaze kao gostujući strani učitelji.
Članak 12.
Protokol se primjenjuje od dana potpisivanja i stupa na snagu na dan primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni unutarnjim zakonodavstvom ugovornih strana za stupanje na snagu ovog Protokola.
Ovaj Protokol zaključuje se za razdoblje trajanja školskih godina 1996/97. i 1997/98.
Članak 13.
Protokol je sastavljen u dva izvornika na hrvatskom i slovenskom jeziku. Oba teksta su jednako vjerodostojna.
U znak prihvata su potpisi dolje navedenih predstavnika s ovlaštenjima potrebnim za potpisivanje ovog Protokola.
U Otočcu dana 11. X. 1996.
Za Vladu
Republike Slovenije
dr. Pavel Zgaga v. r.
Za Vladu
Republike Hrvatske
dr. Ilija Škrijarić v.r.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za šolstvo in šport.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 680-02/97-6 (T1)
Ljubljana, dne 17. aprila 1997
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost