Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1997 z dne 7. 6. 1997

Kazalo

31. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ), stran 477.

A K T
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KANADO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KANADO (BCANSNJ)
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo Jugoslavijo in Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado:
1. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Veliko Britanijo o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju postopka o civilnih in trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo teči pred zadevnimi sodnimi oblastmi, London, 27. 2. 1936, objavljena v Uradnem časniku Kraljevine Jugoslavije 1937/116-XXXV;
2. Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za britansko premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije (z izmenjavo not), London, 23. 2. 1948;
3. Trgovinski sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Kanade, Beograd, 24. 10. 1973, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 1/78;
4. Sporazum med ZIS SFRJ in Vlado Kanade o zavarovanju investicij, izmenjava pisem, Beograd, 21. 2. 1979, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 5/80;
5. Sporazum o filmski in video koprodukciji med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Kanade, Montreal, 1. 2. 1988, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 13/90.
Sporazum, naveden v aktu pod številko dve, se v slovenskem prevodu objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe hkrati z aktom.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/97-47/1
Ljubljana, dne 27. maja 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
SPORAZUM MED VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IN VLADO JUGOSLAVIJE GLEDE ODŠKODNINE ZA BRITANSKO PREMOŽENJE, PRAVICE IN INTERESE, KI SO JIH PRIZADELI JUGOSLOVANSKI UKREPI NACIONALIZACIJE, RAZLASTITVE, ODVZEMA IN LIKVIDACIJE
London, 23. december 1948
Vlada Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju “Vlada Združenega kraljestva”) in Vlada Federativne ljudske republike Jugoslavije (v nadaljevanju “Vlada Jugoslavije”) sta se
v želji, da bi med seboj dokončno poravnali zahtevke v zvezi z britanskim premoženjem, pravicami in interesi, ki so jih prizadeli različni jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema, likvidacije ali kateri koli podobni restriktivni ukrepi v zvezi s tako lastnino, pravicami in interesi (v nadaljevanju “različni jugoslovanski ukrepi”),
dogovorili kot sledi:
I. člen
(a) Jugoslovanska vlada plača Vladi Združenega kraljestva znesek štiri in pol milijone funtov šterlingov (4,500.000 Lstg), od katerih se štiristopetdeset tisoč funtov šterlingov (450.000 Lstg) plača kakor hitro mogoče, vendar najkasneje eno leto po podpisu Angleško-jugoslovanskega sporazuma o finančnih sredstvih in premoženju. Določila in pogoji plačila za preostale štiri milijone petdeset tisoč funtov šterlingov (4,050.000 Lstg) se dogovorijo med vladama pogodbenicama na pogajanjih o dolgoročnem trgovinskem sporazumu, ki ga bosta kmalu sklenili.
(b) Šteje se, da omenjena vsota predstavlja skupno vrednost vsega britanskega premoženja, ki so ga prizadeli različni jugoslovanski ukrepi, in jo Vlada Jugoslavije plača brez kakršnega koli odbitka ali kakršne koli obveznosti.
II. člen
(a) Vlada Združenega kraljestva sprejme plačilo omenjenega zneska štiri in pol milijone funtov (4,500.000 Lstg) kot popolno poravnavo in odplačilo vseh zahtevkov britanskih državljanov, do katerih je prišlo na dan podpisa tega sporazuma ali pred njim in ki so posledica različnih jugoslovanskih ukrepov, ki so prizadeli britansko premoženje.
(b) Glede na to, da Vlada Jugoslavije plača omenjeni znesek štiri in pol milijone funtov (4,500.000 Lstg) v skladu z določbami I. člena tega sporazuma, Vlada Združenega kraljestva v lastnem imenu in v imenu britanskih državljanov razreši Vlado Jugoslavije vseh obveznosti, vključno z obveznostjo plačila zahtevkov, omenjenih v (a) odstavku tega člena, britanskim državljanom.
(c) Določbe tega člena se uporabljajo za vse zahtevke, ne glede na to, ali so dani ali predloženi pred dnem podpisa tega sporazuma ali po njem.
III. člen
(a) Ob upoštevanju splošne poravnave po tem sporazumu se Jugoslovanska vlada v svojem imenu ali v imenu jugoslovanskih državljanov (vključno s pravnimi osebami) odpoveduje vsem zahtevkom, ki izhajajo iz dolgov Vlade Združenega kraljestva ali britanskih državljanov in ki so nastali pri poslih, v katerih se je uporabljalo britansko premoženje.
(b) Prav tako se Vlada Združenega kraljestva v svojem imenu in v imenu britanskih državljanov odpoveduje vsem zahtevkom, ki izhajajo iz tako nastalih dolgov Vlade Jugoslavije ali jugoslovanskih državljanov (vključno s pravnimi osebami).
IV. člen
(a) Za namene tega sporazuma pomeni “britansko premoženje” vse premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli različni jugoslovanski ukrepi, ki so bili na dan ustreznega ukrepa ali ukrepov neposredno ali posredno, v celoti ali delno v lasti britanskih državljanov, v obsegu, v katerem so bili v lasti.
(b) Za namene tega sporazuma pomenijo “britanski državljani”
(i) fizične osebe, ki so britanski državljani ali osebe pod britanskim varstvom, ki pripadajo kateremu koli ozemlju, omenjenemu v pododstavku (II) tega odstavka, ter njihovi dediči in pravni zastopniki; in
(ii) družbe, podjetja in združenja, registrirana ali ustanovljena po zakonih, ki veljajo na ozemlju Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ali Kanade, Zveze držav Avstralije, Nove Zelandije, Južnoafriške zveze, Indije, Pakistana, Cejlona ali na katerem koli drugem ozemlju, za katerega odnose s tujino je na dan podpisa tega sporazuma odgovorna Vlada katere koli od omenjenih držav.
V. člen
Ta sporazum začne veljati na dan podpisa.
V potrditev tega so spodaj podpisani, ki so jih v ta namen njihove vlade pravilno pooblastile, podpisali ta sporazum in nanj vtisnili svoje pečate.
Sestavljeno v Londonu, v dveh izvodih dne 23. decembra 1948.
(L.S.)     ERNEST BEVIN
(L.S.)     A.G. BOTTOMLEY
(L.S.)     O.M. CICMIL
         S. KOPČOK
IZMENJAVA NOT
št. 1
G. Ernest Bevin g. Stanislavu Kopčoku
Zunanje ministrstvo
                                  23. december 1948
Spoštovani gospod,
V razširitev sporazuma glede odškodnine za britansko premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije, ki je bil podpisan danes, vas imam čast obvestiti, da so bili med razgovori pred sklenitvijo sporazuma doseženi naslednji dogovori:
(1) Razume se, da znesek 4,500.000 Lstg, ki bo plačan kot odškodnina za britansko premoženje (kot je opredeljeno v IV. členu Sporazuma) vključuje vse zahtevke v zvezi s premoženjem britanskih državljanov (razen zahtevka podjetja Guiness Mahon Executor and Trustee Company Limited) predložene Vladi Federativne ljudske republike Jugoslavije po diplomatski poti ali Jugoslovanski trgovinski delegaciji med pogajanji od februarja 1946 do dneva tega pisma in vse druge take naknadno prejete zahtevke.
(2) Razume se, da bo najprej plačan znesek 450.000 Lstg kolikor mogoče iz sredstev, sproščenih skladu z Angleško-jugoslovanskim sporazumom o finančnih sredstvih in premoženju, podpisanim v Londonu 23. decembra 1948.
2. Čast vas imam obvestiti, da so gornje določbe sprejemljive za Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Če so prav tako sprejemljive za Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije, imam čast predlagati, da se ta nota in vaš odgovor v tem smislu štejeta kot formalno protokoliran dogovor med vladama v omenjenih zadevah.
(podpisano) ERNEST BEVIN
št. 2
G. Stanislav Kopčok g. Ernestu Bevinu
Trgovinska delegacija
                      Federativne ljudske republike Jugoslavije
                                      v Londonu
                                  23. december 1948
Spoštovani gospod,
Čast imam potrditi prejem vaše note z dne 23. decembra, katere besedilo je v nadaljevanju:
(kot pod št. 1)
2. Čast imam potrditi, da so določbe, navedene v vaši noti, sprejemljive za Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in da se strinja, da se nota in ta odgovor štejeta kot formalno protokoliran dogovor obeh vlad v omenjenih zadevah.
(podpisano) S. KOPČOK
št. 3
G. Ernest Bevin g. Stanislavu Kopčoku
Zunanje ministrstvo
                                  23. december 1948
V razširitev sporazuma glede odškodnine za britansko premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije, ki je bil podpisan danes, vas imam čast obvestiti, da so bili med razgovori pred sklenitvijo sporazuma doseženi naslednji dogovori:
Razume se, da je bil Sporazum podpisan, preden je Vlada Južnoafriške zveze dala soglasje k besedilu Sporazuma, in da se od prejema tega soglasja Sporazum uporablja tudi za Južnoafriško zvezo na enak način, kot če bi Vlada Južnoafriške zveze dala svoje soglasje na dan, ko je sporazum začel veljati, ali pred tem dnem. Prav tako se razume, da se bosta v primeru, da Vlada Južnoafriške zveze ne bo dala soglasja k besedilu sporazuma, vladi Združenega kraljestva in Jugoslavije med seboj posvetovali o ukrepih, ki jih je treba sprejeti.
2. Čast vas imam obvestiti, da so gornje določbe sprejemljive za Vlado združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Če so prav tako sprejemljive za Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije, imam čast predlagati, da se ta nota in vaš odgovor v tem smislu štejeta za formalno protokoliran dogovor med vladama v omenjenih zadevah.
(podpisano) ERNEST BEVIN
Št. 4
G. Stanislav Kopčok g. Ernestu Bevinu
Trgovinska delegacija
                    Federativne ljudske republike Jugoslavije
                                    v Londonu
                                23. december 1948
Spoštovani gospod,
Čast imam potrditi prejem vaše note z dne 23. decembra, katere besedilo je v nadaljevanju:
(kot pod št. 3)
2. Čast imam potrditi, da so določbe, navedene v vaši noti, sprejemljive za Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in da se strinja, da se nota in ta odgovor štejeta za formalno protokoliran dogovor obeh vlad v omenjenih zadevah.
(podpisano) S. KOPČOK

AAA Zlata odličnost