Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRKS), stran 101.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O KULTURNEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOREJE (BKRKS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRKS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. februarja 1997.
Št. 001-22-12/97
Ljubljana, dne 27. februarja 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O KULTURNEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOREJE (BKRKS)
1. člen
Ratificira se Sporazum o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje, podpisan 5. julija 1995.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O KULTURNEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOREJE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Koreje (v nadaljevanju: “pogodbenici”) sta se
v želji, da bi razvijali sodelovanje med državama v izobraževanju in znanosti, kulturi in umetnosti, množičnimi občili, mladini, športu in turizmu,
prepričani, da bo takšno sodelovanje prispevalo k večjemu razumevanju med državama in h krepitvi prijateljskih odnosov med njima na različnih področjih,
dogovorili o:
1. člen
Pogodbenici bosta na temelju enakosti in medsebojnih koristi pospeševali in spodbujali razvoj kulturnega sodelovanja v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v obeh državah.
2. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v izobraževanju in znanosti, tako da bosta:
(a) spodbujali in podpirali sodelovanje in neposredne stike med univerzami ter izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami;
(b) spodbujali medsebojno izmenjavo obiskov znanstvenikov, učiteljev, študentov in strokovnjakov;
(c) vzajemno spodbujali ustrezne organe in ustanove v svoji državi, da podelijo štipendije državljanom druge države;
(d) vsaka na svojem ozemlju spodbujali in podpirali poučevanje in učenje jezika druge države;
(e) spodbujali in pospeševali udeležbo na mednarodnih akademskih konferencah, ki bodo v drugi državi, in
(f) spodbujali izmenjavo učbenikov in drugih učnih gradiv med izobraževalnimi ustanovami obeh držav.
3. člen
Pogodbenici bosta preučili možnosti za medsebojno priznavanje akademskih stopenj, diplom in drugih spričeval, ki jih izdajajo ali podeljujejo pristojne izobraževalne ustanove druge države.
4. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v kulturi in umetnosti z namenom, da bi okrepili medsebojno razumevanje med narodoma obeh držav s pomočjo:
(a) medsebojne izmenjave obiskov pisateljev, umetnikov in drugih oseb, ki se ukvarjajo s kulturnimi in umetniškimi dejavnostmi;
(b) medsebojnih izmenjav gostovanj umetniških skupin, umetnikov in oseb, ki se ukvarjajo s poustvarjalno umetnostjo;
(c) medsebojne izmenjave umetniških razstav;
(d) sodelovanja na festivalih, tekmovanjih in mednarodnih konferencah s področja kulture, ki jih organizira druga država, in
(e) prevajanja in objavljanja književnih del, ki so jih napisali avtorji druge države.
5. člen
Pogodbenici bosta v vseh svojih uradnih publikacijah, ki bodo vsebovale informacije o drugi državi, kot na primer v učbenikih, enciklopedijah, dokumentih, časopisih in drugih gradivih, spoštovali zgodovinska in zemljepisna dejstva, tako da bodo ljudje lahko pridobili pravilne in zanesljive informacije o drugi državi.
6. člen
Pogodbenici bosta omogočali lažjo izmenjavo informacij o ukrepih za zaščito narodne dediščine obeh držav.
7. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje in neposredne stike med množičnimi občili, kot so radio, film, televizija in tisk.
8. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med njunimi organi za zaščito založniških pravic, da bi zagotovili medsebojno varstvo založniških in drugih avtorskih pravic, v skladu z njunimi veljavnimi pravili in predpisi.
9. člen
Pogodbenici bosta spodbujali neposredne stike med mladimi in mladinskimi organizacijami obeh držav in se zavzemali za skupno sodelovanje v mednarodnih mladinskih dejavnostih.
10. člen
Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo in sodelovanje med športnimi organizacijami ter sodelovanje na športnih prireditvah v drugi državi.
11. člen
Pogodbenici bosta izmenjavali turistične informacije in dajali vso možno pomoč pri spodbujanju turističnih izmenjav obeh držav.
12. člen
Pogodbenici bosta po načelu enakosti in vzajemnosti ter v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi prevzeli stroške za programe izmenjave po tem sporazumu.
13. člen
Pogodbenici se bosta po potrebi med seboj posvetovali z namenom, da bi razpravljali o zadevah, ki se nanašajo na ta sporazum, in pripravili konkretne programe izmenjave ali dodatne dogovore za izvajanje ustreznih določb tega sporazuma.
14. člen
Pogodbenici lahko, če je to potrebno in če se obe strinjata, dopolnita ali popravita ta sporazum.
15. člen
1. Ta sporazum začne veljati trideset dni po datumu, ko se pogodbenici obvestita, da so opravljene vse potrebne pravne formalnosti za začetek veljavnosti sporazuma.
Sporazum velja pet let in se samodejno obnavlja za nadaljnja petletna obdobja, razen če katera od pogodbenic vsaj šest mesecev pred iztekom sporazuma pisno ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da odpove ta sporazum.
2. Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje nobenega programa sodelovanja, ki se izvja po tem sporazumu.
Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta ju za to pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 5. julija 1995 v dveh izvodih v slovenskem, korejskem in angleškem jeziku, pri čemer so besedila enako verodostojna.
Ob razlikah v razlagi velja angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ignac Golob l. r.
Za Vlado
Republike Koreje
See Young Lee l. r.
A G R E E M E N T
ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”);
Desiring to develop cooperation between the two countries in the fields of education and science, culture and art, mass media, the youth, sports and tourism;
Convinced that such cooperation will contribute to enhancing mutual understanding between their two countries and strengthening their friendly relationship in various areas;
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall promote and encourage, on the basis of equality and mutual benefit, the development of cultural cooperation in conformity with the laws and regulations currently in force in their respective countries.
Article 2
The Contracting Parties shall promote cooperation in the fields of education and science by:
(a) encouraging and supporting cooperation and direct contacts between universities, and educational and scientific institutions;
(b) encouraging the mutual exchange of visits by scholars, teachers, students and specialists;
(c) encouraging, on a reciprocal basis, the authorities concerned and institutions in their respective countries to grant scholarship to the nationals of the other country;
(d) encouraging and supporting the teaching and studying of the language of the other country in their respective territories;
(e) encouraging and facilitating the attendance at the international academic conferences to be held in the other country; and
(f) encouraging the exchange of the textbooks and other educational materials between the educational institutions of the two countries.
Article 3
The Contracting Parties shall examine the possibilities of mutual recognition of academic degrees, diplomas and other certificates issued or awarded by the competent educational institutions of the other country.
Article 4
The Contracting Parties shall encourage cooperation in the fields of culture and art so as to promote mutual understanding between the peoples of the two countries through:
(a) mutual exchange of visits by writers, artists and other persons engaged in cultural and artistic activities;
(b) mutual exchange of performance tours by art troupes, artists and persons engaged in performing arts;
(c) mutual exchange of art exhibitions;
(d) participation in festivals, competitions and international conferences of cultural nature organised by the other country; and
(e) translating and publishing literary works written by the authors of the other country.
Article 5
The Contracting Parties shall have due regard for historical and geographical facts in all their official publications imparting information concerning the other country, such as textbooks, encyclopedia, documents, newspapers and other materials, in order that their people may acquire correct and reliable information on the other country.
Article 6
The Contracting Parties shall facilitate the exchange of information on the measures taken to protect the national heritage of the two countries.
Article 7
The Contracting Parties shall support cooperation and direct contacts between mass media such as radio, film, television and the press.
Article 8
The Contracting Parties shall encourage cooperation between their authorities in charge of copyright protection in order to ensure the mutual protection of copyright and other author’s rights in accordance with their respective rules and regulations currently in force.
Article 9
The Contracting Parties shall encourage direct contacts between young people and youth organisations of the two countries and strive for joint cooperation in international youth activities.
Article 10
The Contracting Parties shall encourage exchange and cooperation between sports organisations as well as participation in sports events to be held in the other country.
Article 11
The Contracting Parties shall exchange tourist information and render every possible assistance in promoting tourist exchanges of the two countries.
Article 12
The Contracting Parties shall bear the expenses to be incurred in connection with the exchange programmes under the present Agreement on the basis of the principle of equality and reciprocity as well as in accordance with the availability of assets.
Article 13
The Contracting Parties shall consult, when necessary, each other with a view to discussing the matters related to the present Agreement and preparing concrete exchange programmes or additional arrangements to implement the relevant provisions of the present Agreement.
Article 14
The Contracting Parties may make, when necessary, amendment and revision of the present Agreement by mutual consent.
Article 15
1. The present Agreement shall enter into force thirty days after the date when the Contracting Parties notify each other that they have completed all the necessary legal formalities for its entry into force.
It shall remain in force for a period of five years and shall be automatically renewed for successive periods of five years, unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing of its intention to terminate the present Agreement at least six months prior to its expiry.
2. The termination of the present Agreement shall not affect the validity or duration of any cooperative programmes carried out under the present Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.
Done at Ljubljana this 5th day of July 1995 in duplicate in the Slovene, Korean and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Ignac Golob (s)
For the Government of
the Republic of Korea
See Young Lee (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/96-20/1
Ljubljana, dne 19. februarja 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
*Besedilo sporazuma v korejskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost