Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997

Kazalo

3181. Študentska ustava, stran 5195.

Predstavniki študentov Univerze v Ljubljani in predstavniki študentov Univerze v Mariboru z namenom učinkovito in sistematično uveljavljati študentske interese na podlagi 12. člena zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) sprejemamo
Š T U D E N T S K O U S T A V O
kot temeljni akt samoupravne skupnosti študentov Slovenije, s katero določamo demokratične temelje delovanja Študentske organizacije Slovenije.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Študentska ustava)
Študentska ustava ureja položaj, delovanje in organiziranost samoupravne skupnosti študentov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Študentske organizacije Slovenije).
2. člen
(Študentska organizacija Slovenije)
Študentska organizacija Slovenije je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo uresničevanje.
3. člen
(Stanovska organizacija)
Študentska organizacija Slovenije je stanovska organizacija vseh študentov, ki imajo status študenta na visokošolskih zavodih, samostojnih visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah v skladu z zakoni, in študentov, ki imajo status študenta na tujih visokošolskih zavodih in so hkrati državljani Republike Slovenije.
4. člen
(Organizacijske oblike)
V Študentsko organizacijo Slovenije se združujejo naslednje organizacijske oblike:
– študentske organizacije univerz (združujejo študentske organizacije fakultet, umetniških akademij in visokih strokovnih šol, ki delujejo znotraj ene univerze – v nadaljevanju: študentske organizacije drugih visokošolskih zavodov),
– študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol,
– študentske organizacije lokalnih skupnosti,
– interesne oblike povezovanja študentov.
5. člen
(Status članov teles in organov)
Člani predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije morajo imeti ob izvolitvi status študenta v skladu s 3. členom tega akta, razen če ni s tem ali nižjimi akti določeno drugače.
V primeru prenehanja statusa študenta član predstavniškega telesa ali organa opravlja funkcijo do izvolitve novega člana v skladu z določbami aktov.
6. člen
(Žig)
Žig Študentske organizacije Slovenije je okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini je kratica ŠOS, ob robu pa napis Študentska organizacija Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ
7. člen
(Ime)
Ime samoupravne skupnosti študentov Slovenije je Študentska organizacija Slovenije (skrajšano: ŠOS).
V mednarodnih odnosih Študentska organizacija Slovenije nastopa z imenom Slovene Student Union (skrajšano: SSU).
8. člen
(Sedež)
Sedež Študentske organizacije Slovenije je na Kersnikovi 6, 1000 Ljubljana.
III. NAČELA, CILJI IN DEJAVNOSTI
9. člen
(Načelo avtonomnosti)
Študentska organizacija Slovenije je v svojem delovanju avtonomna.
10. člen
(Načelo enakopravnosti)
Študentje so v Študentski organizaciji Slovenije enakopravni ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, veroizpoved, politično prepričanje ali katero koli drugo osebno okoliščino.
11. člen
(Načelo demokratičnosti)
Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike so demokratično organizirane.
12. člen
(Načelo javnosti)
Delovanje Študentske organizacije Slovenije je javno.
Seje predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije so javne. Na seje predstavniških teles in organov se vabijo predstavniki javnih občil.
Izjeme določi Parlament Študentske organizacije Slovenije v svojih aktih.
13. člen
(Cilji)
Cilji Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik so zastopati interese študentov in se zavzemati za njihovo uresničevanje z namenom izboljševati študijske in socialne razmere ter razvijati druge interesne dejavnosti študentov.
14. člen
(Dejavnosti)
Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike v skladu z zakonom in določili študentske ustave opravljajo naslednje dejavnosti:
1. sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe interesnih oziroma obštudijskih dejavnosti študentov na področju kulture, izobraževanja, športa, tehnične kulture, turizma, mednarodnega sodelovanja, javnih občil in drugih področjih interesnega oziroma obštudijskega delovanja študentov, na področjih interesnega in obštudijskega delovanja študentov, določenih z nacionalnim programom visokega šolstva in drugimi nacionalnimi programi, ki se financirajo iz državnega proračuna ter drugih virov, razen če ni z zakonom ali s tem aktom drugače določeno,
2. sprejemajo, organizirajo in izvajajo programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj študentov,
3. zagotavljajo pogoje za delovanje in razvoj interesnih oziroma obštudijskih oblik združevanja študentov,
4. zagotavljajo sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo na življenje in delo študentov,
5. zagotavljajo vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu državnih in drugih organov,
6. zagotavljajo vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki urejajo življenje in delo študentov,
7. imenujejo predstavnike študentov v organe in delovna telesa mednarodnih organizacij in skupnosti, katerih članica je Republika Slovenija in v katerih sodelujejo predstavniki študentov,
8. zagotavljajo sodelovanje študentskih predstavnikov v organih odločanja in upravljanja visokošolskih zavodov in državnih organih, ki so dolžni zagotoviti sodelovanje študentskih predstavnikov v skladu z zakonom,
9. opravljajo gospodarske in druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti,
10. zavzemajo študentska stališča do družbenih vprašanj,
11. opravljajo druge naloge in dosegajo druge cilje, določene s študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi študentske ustave.
Dejavnosti Študentske organizacije Slovenije opravlja Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije, po predhodnem pooblastilu Parlamenta Študentske organizacije Slovenije.
15. člen
(Nezdružljivost funkcije)
Nezdružljivost funkcij velja za naslednje predstavnike oziroma funkcionarje:
– član Parlamenta Študentske organizacije Slovenije,
– član Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti,
– član Sveta študentskih interesnih društev,
– član Predsedstva Študentske organizacije Slovenije,
– član Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije,
– član Razsodišča Študentske organizacije Slovenije.
IV. ORGANI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE
1. Parlament Študentske organizacije Slovenije
16. člen
(Opredelitev)
Parlament Študentske organizacije Slovenije je najvišje študentsko predstavniško telo študentov v Študentski organizaciji Slovenije.
Poslanci Parlamenta Študentske organizacije Slovenije so predstavniki vseh študentov in niso vezani na kakršna koli navodila.
17. člen
(Sestava)
Parlament Študentske organizacije Slovenije sestavljajo člani najvišjih študentskih predstavniških teles študentskih organizacij univerz, predstavnikov samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: poslanci).
18. člen
(Pristojnosti)
Parlament Študentske organizacije Slovenije ima naslednje pristojnosti:
– sprejema akte, ki se nanašajo na delovanje študentske organizacije Slovenije,
– voli, imenuje in razrešuje člane organov v skladu s študentsko ustavo in akti, sprejetimi na podlagi študentske ustave,
– na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejema finančni načrt in zaključno finančno poročilo Študentske organizacije Slovenije,
– opravlja druge naloge, določene s študentsko ustavo.
19. člen
(Volitve)
Volitve v najvišja študentska predstavniška telesa študentskih organizacij univerz, predstavnikov samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol so splošne, neposredne in tajne. Izvajajo se v volilnih enotah.
Na univerzi so volilne enote fakultete, visoke strokovne šole in umetniške akademije.
Samostojni visokošolski zavod oziroma višja strokovna šola je volilna enota.
Število študentskih predstavniških mandatov v posamezni volilni enoti se določa na podlagi uradnih statističnih podatkov o vpisu za prejšnje študijsko leto glede na izvedbo volitev.
Volitve se izvajajo vsako leto, praviloma zadnji teden oktobra, razen v študentskih organizacijah univerz, kjer se volitve izvajajo vsaki dve leti, praviloma zadnji teden oktobra.
Volitve se izvajajo v skladu z volilnimi pravilniki študentskih organizacij univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol.
20. člen
(Mandatna doba)
Mandatna doba poslancev Parlamenta Študentske organizacije Slovenije je eno leto ali pa dve leti za tiste poslance, ki imajo kot člani najvišjega študentskega predstavniškega telesa študentskih organizacij univerz v skladu z najvišjim aktom teh organizacij mandat dve leti.
Poslancu Parlamenta Študentske organizacije Slovenije preneha mandat z odstopom, pretekom mandata, morebitnim prenehanjem mandata v najvišjem študentskem predstavniškem telesu študentske organizacije univerze ali v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije v skladu s poslovnikom.
21. člen
(Sopredsedujoči)
Parlament Študentske organizacije Slovenije ima sopredsedujoče, ki so hkrati člani najvišjih študentskih predstavniških teles študentskih organizacij univerz.
Sopredsedujoči Parlamenta Študentske organizacije Slovenije sklicujejo seje in vodijo delo Parlamenta Študentske organizacije Slovenije v skladu s poslovnikom Parlamenta Študentske organizacije Slovenije.
22. člen
(Poslovnik)
Parlament Študentske organizacije Slovenije ima poslovnik, ki ga sprejme z večino glasov vseh poslancev.
23. člen
(Odločanje)
Parlament Študentske organizacije Slovenije sprejema odločitve, če je na seji prisotna večina poslancev in hkrati večina članov najvišjega študentskega predstavniškega telesa iz vsake študentske organizacije univerze.
Parlament Študentske organizacije Slovenije sprejema odločitve z večino glasov opredeljenih poslancev in hkrati z večino glasov članov najvišjega študentskega predstavniškega telesa iz posamezne študentske organizacije univerze, ko je besedilo predhodno sprejeto na študentskih organizacijah univerz, če ni s študentsko ustavo določeno drugače.
24. člen
(Objava sklepov)
Odločitve predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije se objavijo na sedežih: Študentske organizacije Slovenije, študentskih organizacij univerz, Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, Sveta študentskih interesnih društev in študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov ter višjih strokovnih šol.
25. člen
(Veljavnost sklepov)
Odločitve Parlamenta Študentske organizacije Slovenije se objavijo v roku petih dni po sprejetju in stopijo v veljavo 20. dan po objavi, razen če v tem času s strani Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti ali Sveta študentskih interesnih društev ni sprejet sklep o neveljavnosti odločitve Parlamenta Študentske organizacije Slovenije.
2. Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in svet študentskih interesnih društev
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti
26. člen
(Opredelitev in sestava)
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti predstavlja in zastopa interese študentskih organizacij lokalnih skupnosti.
Vsaka študentska organizacija lokalne skupnosti ima v svetu po enega predstavnika, ki ga imenuje pristojni organ te študentske organizacije lokalne skupnosti za dobo enega študijskega leta.
Predstavnika študentske organizacije lokalne skupnosti v Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti lahko pristojni organ te študentske organizacije lokalne skupnosti odpokliče pred potekom mandata le s hkratnim imenovanjem novega predstavnika.
27. člen
(Predsednik)
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti ima predsednika, ki ga izvoli med svojimi člani z večino glasov vseh članov.
28. člen
(Pravice)
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti:
– imenuje člane predstavniških teles in organov ter predlaga kandidate v imenovanje v predstavniška telesa in organe Študentske organizacije Slovenije v skladu s študentsko ustavo,
– odloča o zadevah, ki obravnavajo izključno področje študentskih organizacij lokalnih skupnosti,
– v 45 dneh po sprejemu odločitve Parlamenta Študentske organizacije Slovenije, ki v svojih delih ureja področje študentskih organizacij lokalnih skupnosti, potrdi to odločitev. Kolikor Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti v tem roku ne odloča, je odločitev Parlamenta Študentske organizacije Slovenije veljavna.
29. člen
(Dolžnosti)
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti je dolžan razpravljati in dajati mnenja o pobudah študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter upravljati z delom proračuna Študentske organizacije Slovenije.
30. člen
(Odločanje)
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti odloča, če je prisotna večina vseh članov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti.
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, razen pri zahtevi za ponovno odločanje Parlamenta Študentske organizacije Slovenije, predlogih za imenovanje v predstavniška telesa in organe Študentske organizacije Slovenije, kjer sprejema odločitve z večino glasov vseh članov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti, ter v vseh drugih primerih, določenih s Študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi študentske ustave.
31. člen
(Poslovnik)
Organizacijo, imenovanja in volitve v predstavniška telesa in organe, način dela ter pravice in obveznosti članov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti ureja poslovnik, ki ga sprejme Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov vseh članov.
32. člen
(Ugotovitev statusa)
Status študentske organizacije lokalne skupnosti ugotovi Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti na podlagi vloge, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v 97. členu, programa delovanja za tekoče študijsko leto ter poročila o dosedanjem delu. Način podeljevanja statusa opredeljuje pravilnik, ki ga sprejme Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti z večino glasov vseh članov.
Svet študentskih interesnih društev
33. člen
(Opredelitev in sestava)
Svet študentskih interesnih društev predstavlja in zastopa interese študentskih interesnih društev.
Vsako študentsko interesno društvo ima v svetu po enega predstavnika, ki ga imenuje pristojni organ tega študentskega interesnega društva za dobo enega študijskega leta.
Predstavnika študentskega interesnega društva v Svetu študentskih interesnih društev lahko pristojni organ posameznega študentskega interesnega društva odpokliče pred potekom mandata le s hkratnim imenovanjem novega predstavnika.
34. člen
(Predsednik)
Svet študentskih interesnih društev ima predsednika, ki ga izvoli med svojmi člani z večino glasov vseh članov.
35. člen
(Pravice)
Svet študentskih interesnih društev:
– imenuje člane predstavniških teles in organov ter predlaga kandidate v predstavniška telesa in organe Študentske organizacije Slovenije v skladu s študentsko ustavo,
– odloča o zadevah, ki obravnavajo izključno področje študentskih interesnih društev,
– v 45 dneh po sprejemu odločitve Parlamenta Študentske organizacije Slovenije, ki v svojih delih ureja področje študentskih interesnih društev, potrdi to odločitev. Kolikor Svet študentskih interesnih društev v tem roku ne odloči, je odločitev Parlamenta Študentske organizacije Slovenije veljavna.
36. člen
(Dolžnosti)
Svet študentskih interesnih društev je dolžan razpravljati in dajati mnenja o pobudah študentskih interesnih društev ter upravljati z delom proračuna Študentske organizacije Slovenije.
37. člen
(Odločanje)
Svet študentskih interesnih društev odloča, če je prisotna večina vseh članov Sveta študentskih interesnih društev.
Svet študentskih interesnih društev sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov Sveta študentskih interesnih društev, razen pri zahtevi za ponovno odločanje Parlamenta Študentske organizacije Slovenije, predlogih za imenovanje v predstavniška telesa in organe Študentske organizacije Slovenije, kjer sprejema odločitve z večino glasov vseh članov Sveta študentskih interesnih društev, ter v vseh drugih primerih, določenih s študentsko ustavo in drugimi akti, sprejetimi na podlagi študentske ustave.
38. člen
(Poslovnik)
Organizacijo, imenovanja in volitve v predstavniška telesa in organe, način dela ter pravice in obveznosti članov Sveta študentskih interesnih društev ureja poslovnik, ki ga sprejme Svet študentskih interesnih društev z večino glasov vseh članov.
39. člen
(Ugotovitev statusa)
Status študentskega interesnega društva ugotovi Svet študentskih interesnih društev na podlagi vloge, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v 102. členu, programa delovanja za tekoče študijsko leto, finančnega načrta ter poročila o dosedanjem delu. Način podeljevanja statusa opredeljuje pravilnik, ki ga sprejme Svet študentskih interesnih društev z večino glasov vseh članov.
3. Predsedstvo študentske organizacije Slovenije
40. člen
(Opredelitev in sestava)
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je izvršilni organ Študentske organizacije Slovenije.
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije sestavljajo po dva predstavnika izvršilnih organov študentskih organizacij univerz ter predstavnika, ki ju imenujeta Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet študentskih interesnih društev.
Vsaka študentska organizacija univerze imenuje:
– predsednika izvršilnega organa,
– po enega študentskega predstavnika, ki ga imenuje študentska organizacija univerze sama.
41. člen
(Sopredsedujoči)
Predsedniki izvršilnih organov študentskih organizacij univerz so sopredsedujoči Predsedstva Študentske organizacije Slovenije.
42. člen
(Podpredsenik)
Član predsedstva, ki ga imenuje Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti je podpredsednik Predsedstva Študentske organizacije Slovenije.
Član, ki ga imenuje Svet študentskih interesnih društev je namestnik podpredsednika Predsedstva Študentske organizacije Slovenije.
43. člen
(Mandatna doba)
Mandatna doba članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije je eno leto ali pa dve leti za tiste člane Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, ki imajo dveletne mandate v skladu z najvišjim aktom organizacije, katere člani so, oziroma do konstituiranja novega predsedstva.
Do konstituiranja novega Predsedstva Študentske organizacije Slovenije je dolžno opravljati tekoče posle staro predsedstvo.
44. člen
(Razrešitev)
Če katerega od članov Predsedstva Študentske organizacije univerze, Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti ali Svet študentskih interesnih društev razreši, mu s tem preneha funkcija v Predsedstvu Študentske organizacije Slovenije.
Študentska organizacija univerze, Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti oziroma Svet študentskih interesnih društev mora v dvajsetih dneh imenovati novega člana izvršilnega organa.
45. člen
(Pristojnosti)
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije zastopa in upravlja Študentsko organizacijo Slovenije.
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije pripravlja in predlaga finančni načrt in zaključno finančno poročilo, ki ga sprejme Parlament Študentske organizacije Slovenije, ter opravlja druge naloge, določene s študentsko ustavo in akti, sprejetimi na njeni podlagi.
46. člen
(Odločanje)
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije odloča, če so na seji predsedstva zastopane študentske organizacije univerz, Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet študentskih interesnih društev.
Predsedstvo na sejah odloča soglasno.
47. člen
(Poslovnik)
Način dela ter pravice in obveznosti članov Predsedstva Študentske organizacije Slovenije natančneje opredeljuje in ureja poslovnik, ki ga sprejme Parlament Študentske organizacije Slovenije z večino glasov vseh članov.
48. člen
(Register)
Za register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije skrbi Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije.
V register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije se vpiše vsako posamezno organizacijsko obliko Študentske organizacije Slovenije, potem ko pristojni organ ali predstavniško telo te organizacijske oblike pisno obvesti predsedstvo o njenem formiranju. Tiste organizacijske oblike, ki so kot take prepoznavne po tem aktu, so samodejno s sprejemom tega akta vpisane v register.
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije izbriše posamezno organizacijsko obliko iz registra, ko ga pristojni organ ali predstavniško telo te organizacijske oblike pisno obvesti o prenehanju njenega delovanja oziroma predlaga ustrezen sklep Predsedstvu Študentske organizacije Slovenije, če ugotovi, da določena organizacija ne izpolnjuje več pogojev po tem aktu.
4. Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije
49. člen
(Opredelitev)
Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije izvaja nadzor nad poslovanjem predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije.
50. člen
(Pristojnosti)
Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije:
– preverja skladnost poslovanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije,
– nadzira izvrševanje 67. člena študentske ustave,
– ugotavlja smotrnost izdatkov in gospodarnost ravnanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije s premoženjem Študentske organizacije Slovenije,
– izvaja druge naloge, za katere jo zadolži Parlament Študentske organizacije Slovenije.
51. člen
(Sestava)
Nadzorno komisijo Študentske organizacije Slovenije sestavljajo:
– en predstavnik vsake študentske organizacije univerze,
– en predstavnik študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov oziroma višjih strokovnih šol,
– en predstavnik študentskih organizacij lokalnih skupnosti,
– en predstavnik študentskih interesnih društev.
52. člen
(Imenovanje)
V Nadzorno komisijo Študentske organizacije Slovenije imenuje Parlament Študentske organizacije Slovenije:
– po enega člana na predlog pristojnega organa vsake študentske organizacije univerze,
– enega člana na predlog predstavnikov samostojnih visokošolskih zavodov oziroma višjih strokovnih šol v Parlamentu Študentske organizacije Slovenije.
– enega člana na predlog Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti,
– enega člana na predlog Sveta študentskih interesnih društev.
53. člen
(Konstituiranje)
Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije se konstituira, ko so imenovani vsi njeni člani.
54. člen
(Mandatna doba)
Mandatna doba članov Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije je dve leti.
Člani nadzorne komisije so dolžni opravljati svoje delo do konstituiranja nove nadzorne komisije.
55. člen
(Prenehanje mandata)
Članu Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije preneha mandat z odstopom, razrešitvijo ali v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije, vendar samo s hkratnim imenovanjem novega člana na njegovo mesto.
56. člen
(Pravilnik nadzorne komisije)
Delovanje in organizacijo Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme Parlament Študentske organizacije Slovenije z večino glasov vseh poslancev.
5. Razsodišče Študentske organizacije Slovenije
57. člen
(Opredelitev)
Razsodišče Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: razsodišče) je neodvisen, samostojen organ, ki:
– odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih splošnih aktov Študentske organizacije Slovenije s študentsko ustavo,
– odloča o skladnosti uredb in odlokov s pravilniki Študentske organizacije Slovenije,
– odloča o skladnosti posamičnih aktov predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije s pravilniki in drugimi akti Študentske organizacije Slovenije,
– odloča o sporih o pristojnosti predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije,
– odloča o drugih stvareh v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije.
Odločitve razsodišča so dokončne.
58. člen
(Sestava)
Razsodišče je sestavljeno iz:
– enega predstavnika vsake študentske organizacije univerze,
– enega predstavnika študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov oziroma višjih strokovnih šol,
– enega predstavnika študentskih organizacij lokalnih skupnosti,
– enega predstavnika študentskih interesnih društev,
– enega predstavnika visokošolskih učiteljev ali visokošolskih sodelavcev vsake univerze.
59. člen
(Imenovanje)
V razsodišče imenuje Parlament Študentske organizacije:
– po enega člana na predlog pristojnega organa vsake študentske organizacije univerze,
– enega člana iz vrst samostojnih visokošolskih zavodov oziroma višjih strokovnih šol,
– enega člana na predlog Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti,
– enega člana na predlog Sveta študentskih interesnih društev.
Po enega člana iz vrst visokošolskih učiteljev ali visokošolskih sodelavcev imenuje vsaka univerza.
60. člen
(Mandatna doba)
Mandatna doba razsodišča je dve leti.
61. člen
(Prenehanje mandata)
Članu razsodišča Študentske organizacije Slovenije preneha mandat z odstopom, razrešitvijo ali v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije, vendar samo s hkratnim imenovanjem novega člana na njegovo mesto.
Mandat članu razsodišča predčasno preteče tudi z razrešitvijo zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje.
62. člen
(Odločitve razsodišča)
Če razsodišče ugotovi neskladnost posamezne odločitve s študentsko ustavo in drugimi akti Študentske organizacije Slovenije, sprejetimi na podlagi študentske ustave, to odločitev razveljavi. Organu, ki je tako odločitev sprejel, razsodišče poda utemeljitev in javno objavi svojo razsodbo.
63. člen
(Usklajevanje aktov)
Organ mora akte uskladiti v roku 60 dni od dneva vročitve obvestila. Po tem roku sporne določbe prenehajo veljati.
64. člen
(Pravilnik razsodišča)
Delo in organizacijo razsodišča ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme Parlament Študentske organizacije Slovenije z večino glasov vseh poslancev.
65. člen
(Zahteva razsodišču)
Razsodišče je dolžno na zahtevo oškodovane stranke, Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, petnajstih poslancev Parlamenta Študentske organizacije Slovenije, Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije ali sto volilnih upravičencev odločati v okviru svojih pristojnosti.
V. FINANCIRANJE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE
66. člen
(Vir sredstev)
Študentska organizacija Slovenije pridobiva sredstva za delovanje v skladu z 9. členom zakona o skupnosti študentov.
Študentska organizacija Slovenije finančno posluje preko lastnega žiro računa.
67. člen
(Delež sredstev)
V proračun Študentske organizacije Slovenije namenjajo:
– študentska organizacija univerze, ki ima v svoji lasti organizacijo za posredovanje občasnih in začasnih del, od katere pridobiva večino svojih sredstev iz tega naslova, odvaja v proračun Študentske organizacije Slovenije 10 povprečnih bruto osebnih dohodkov za predpretekli mesec v Republiki Sloveniji na mesec,
– študentska organizacija univerze, ki nima v svoji lasti organizacije za posredovanje občasnih in začasnih del, od katere pridobiva večino svojih sredstev iz tega naslova, odvaja v proračun Študentske organizacije Slovenije 4,5 povprečnih bruto osebnih dohodkov za predpretekli mesec v Republiki Sloveniji na mesec,
– študentska organizacija lokalne skupnosti, ki ima v svoji lasti organizacijo za posredovanje občasnih in začasnih del, od katere pridobiva večino svojih sredstev iz tega naslova, odvaja v proračun Študentske organizacije Slovenije en povprečni bruto osebni dohodek za predpretekli mesec v Republiki Sloveniji na štiri mesece,
– študentska organizacija lokalne skupnosti, ki nima v svoji lasti organizacije za posredovanje občasnih in začasnih del, od katere pridobiva večino svojih sredstev iz tega naslova, odvaja v proračun Študentske organizacije Slovenije polovico povprečnega bruto osebnega dohodka za predpretekli mesec v Republiki Sloveniji na štiri mesece.
68. člen
(Proračun sredstev)
Sredstva iz proračuna Študentske organizacije Slovenije, zbrana na podlagi 67. člena tega akta, se namenjajo:
– za financiranje delovanja Študentske organizacije Slovenije,
– za študentska interesna društva,
– za študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov in
– za študentske organizacije lokalnih skupnosti.
69. člen
(Razdelitev sredstev)
Za delovanje Študentske organizacije Slovenije se nameni 10 odstotkov, za študentska interesna društva se nameni 55 odstotkov, za študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov oziroma višjih strokovnih šol se nameni 25 odstotkov ter za študentske organizacije lokalnih skupnosti 10 odstotkov.
S sredstvi, ki so namenjena za delovanje Študentske organizacije Slovenije, ter s sredstvi samostojnih visokošolskih zavodov oziroma višjih strokovnih šol upravlja Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije.
S sredstvi študentskih interesnih društev upravlja Svet študentskih interesnih društev, s sredstvi študentskih organizacij lokalnih skupnosti pa Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti v skladu s pravilniki, ki jih sprejmeta Svet študentskih interesnih društev in Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti, vsak za sredstva, s katerimi upravlja z večino vseh svojih članov.
VI. AKTI ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE
70. člen
(Pravilnik)
S pravilnikom Parlament Študentske organizacije Slovenije določa pravice in obveznosti študentov in drugih oseb v okviru Študentske organizacije Slovenije v skladu z zakonom in tem aktom.
S pravilnikom Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet študentskih interesnih društev določa pravice in obveznosti študentov in drugih oseb v okviru študentskih organizacij lokalnih skupnosti in študentskih interesnih društev v skladu z zakonom in tem aktom.
71. člen
(Resolucija)
Z resolucijo Parlament Študentske organizacije Slovenije, Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet študentskih interesnih društev ocenjujejo stanje in obravnavajo vprašanja na posameznih področjih družbenega življenja ter zavzemajo stališča do politike na teh področjih.
72. člen
(Odlok)
Z odlokom Parlament Študentske organizacije Slovenije, Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet študentskih interesnih društev urejajo notranjo organizacijo, način dela in razmerja v Parlamentu Študentske organizacije Slovenije, Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svetu študentskih interesnih društev. Z odlokom Parlament Študentske organizacije Slovenije, Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet študentskih interesnih društev odločajo o imenovanjih in razrešitvah v organih Študentske organizacije Slovenije, ter dajejo soglasje k ustanovnim aktom v skladu s poslovnikom in tem aktom.
73. člen
(Sklep)
S sklepom Parlament Študentske organizacije Slovenije, Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet študentskih interesnih društev odločajo o postopkovnih vprašanjih ter takrat, ko ne odločajo z drugim ustreznim aktom.
74. člen
(Uredba)
Z uredbo Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije podrobneje ureja in razčlenjuje pravilnik ali s pravilnikom določeno razmerje v skladu z namenom in kriteriji iz pravilnika.
75. člen
(Sklep predsedstva)
S sklepom Predsedstva Študentske organizacije Slovenije odloča o postopkovnih vprašanjih ter odloča takrat, ko ne odloči z drugim ustreznim aktom.
76. člen
(Hierarhija)
Pravilniki, poslovnik in drugi splošni akti Študentske organizacije Slovenije morajo biti v skladu s študentsko ustavo. Uredbe in odloki morajo biti v skladu s pravilniki. Posamični akti in dejanja organov morajo temeljiti na pravilnikih in na drugih aktih, ki so v skladu s študentsko ustavo in pravilniki.
POSEBNI DEL
Študentske organizacijske oblike v ŠOS
I. ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE
77. člen
(Pravni status)
Študentska organizacija univerze je pravna oseba.
78. člen
(Opredelitev)
V študentsko organizacijo univerze se združujejo vsi študenti posamezne univerze.
79. člen
(Načelo avtonomnosti)
Študentska organizacija univerze je v svojem delovanju avtonomna.
80. člen
(Načelo javnosti)
Delovanje študentske organizacije univerze je javno.
Način zagotavljanja javnosti dela določi študentska organizacija v svojem najvišjem aktu.
81. člen
(Ustanovitev)
Študentska organizacija univerze je ustanovljena, ko se na pisno pobudo najmanj 15 odstotkov študentov te univerze v skladu s tem aktom in akti, sprejetimi na osnovi tega akta, izvedejo volitve v najvišje predstavniško telo teh študentov in ko to telo sprejme najvišji akt študentske organizacije univerze z dvetretjinsko večino.
82. člen
(Najvišji akt)
Študentska organizacija univerze ima najvišji akt, ki opredeljuje:
– ime in sedež študentske organizacije univerze,
– cilje in načela,
– najvišje študentsko predstavniško telo študentske organizacije univerze,
– izvršilni organ študentske organizacije univerze,
– nadzorni organ študentske organizacije univerze,
– način izvolitve organov,
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov,
– način zagotavljanja javnosti dela,
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske organizacije univerze.
83. člen
(Cilji študentske organizacije univerze)
Študentska organizacija univerze deluje v interesu razvoja in napredka univerze, univerzitetnega mesta, širše regije in Republike Slovenije, predvsem pa v korist študentov oziroma mlade populacije.
84. člen
(Dejavnosti)
Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti iz 14. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.
Študentska organizacija univerze lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.
Študentska organizacija univerze opravlja dejavnosti iz drugega odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov tako, da:
– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike študentov v študentski svet univerze,
– študentska organizacija univerze izvoli predstavnike študentov v obstoječe komisije in druga delovna telesa univerze.
85. člen
(Študentske organizacije drugih visokošolskih zavodov)
V študentsko organizacijo visokošolskega zavoda se združujejo vsi študenti posameznega visokošolskega zavoda.
Njihovo organiziranost opredeljuje pravilnik, ki ga sprejme pristojni organ študentske organizacije univerze.
Študentska organizacija visokošolskega zavoda:
– sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti svojih študentov na področju kulture, izobraževanja, športa, mednarodnega sodelovanja in drugih področij interesnega delovanja študentov,
– sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj študentov,
– v skladu z zakonom in statutom izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu in upravljanju visokošolskega zavoda.
Študentske organizacije drugih visokošolskih zavodov so pravne osebe v skladu s pravilniki študentskih organizacij univerz, ki jim hkrati določajo pravice in obveznosti.
86. člen
(Avtonomnost)
Študentske organizacije drugih visokošolskih zavodov so pri svojem delovanju avtonomne.
87. člen
(Financiranje)
Študentske organizacije drugih visokošolskih zavodov pridobivajo sredstva za delovanje od študentske organizacije univerze v skladu s pravilnikom študentske organizacije univerze in iz drugih virov.
II. ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL
88. člen
(Opredelitev)
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je pravna oseba.
V študentsko organizacijo samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole se združujejo vsi študenti posameznega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.
89. člen
(Avtonomnost)
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je v svojem delovanju avtonomna.
90. člen
(Pridruževanje)
Študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole se lahko pridružijo študentski organizaciji univerze.
V primeru pridružitve dobi študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole status študentske organizacije visokošolskega zavoda.
91. člen
(Najvišji akt)
Najvišji akt študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole mora biti v skladu z zakonom in s študentsko ustavo ter opredeljevati:
– ime in sedež,
– cilje in načela,
– najvišje predstavniško telo študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole,
– izvršilni organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole,
– nadzorni organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole,
– način izvolitve organov,
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov,
– način zagotavljanja javnosti dela,
– druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.
92. člen
(Ustanovitev)
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je ustanovljena, ko se na pisno pobudo najmanj 15 odstotkov študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole v skladu s študentsko ustavo in akti, sprejetimi na njeni osnovi, izvedejo volitve v najvišje predstavniško telo študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole in ko to telo sprejme temeljni akt študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole z dvetretjinsko večino.
93. člen
(Cilji)
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole deluje v interesu razvoja in napredka samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole, širše regije in Republike Slovenije, predvsem pa v korist študentov oziroma mlade populacije.
94. člen
(Dejavnosti)
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole opravlja dejavnosti iz 14. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.
Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda in višje strokovne šole opravlja dejavnosti iz drugega odstavka 5. člena zakona o skupnosti študentov tako, da najvišje predstavniško telo študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda in višje strokovne šole izvoli predstavnike študentov v organe, komisije in druga delovna telesa samostojnega visokošolskega zavoda.
95. člen
(Financiranje)
Za financiranje študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol je zadolžena Študentska organizacija Slovenije.
III. ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE LOKALNIH SKUPNOSTI
96. člen
(Pravni status)
Študentska organizacija lokalne skupnosti je pravna oseba.
97. člen
(Opredelitev)
Študentska organizacija lokalne skupnosti je organizacija študentov, ki:
– ima najmanj 70 članov s statusom študenta in hkrati združuje najmanj 15 odstotkov vseh študentov, ki imajo stalno prebivališče na območju iste lokalne skupnosti po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto,
– zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj obštudijskih oblik združevanja študentov na območju lokalne skupnosti,
– ima najvišji akt, ki opredeljuje:
– ime in sedež študentske organizacije lokalne skupnosti,
– cilje in načela,
– najvišje predstavniško telo študentske organizacije lokalne skupnosti,
– izvršilni organ študentske organizacije lokalne skupnosti,
– nadzorni organ študentske organizacije lokalne skupnosti,
– način izvolitve organov,
– pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov,
– način zagotavljanja javnosti dela,
– združuje študente iz območja vsaj ene lokalne skupnosti.
Na območju ene lokalne skupnosti lahko praviloma obstaja samo ena študentska organizacija lokalne skupnosti.
Študentska organizacija lokalne skupnosti mora imeti sedež na območju lokalne skupnosti, iz katere izhaja.
98. člen
(Načelo avtonomnosti)
Študentska organizacija lokalne skupnosti je v svojem delovanju avtonomna.
99. člen
(Cilji)
Študentska organizacija lokalne skupnosti deluje v interesu razvoja in napredka lokalne skupnosti, širše regije in Republike Slovenije, predvsem pa v korist študentov oziroma mlade populacije.
100. člen
(Dejavnosti)
Študentska organizacija lokalne skupnosti opravlja dejavnosti iz 14. člena in v skladu z zakonodajo lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravnega subjekta, ki izvaja te dejavnosti.
Študentska organizacija lokalne skupnosti lahko za opravljanje določenih dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena pooblasti organizacijsko obliko pravnega subjekta.
101. člen
(Širitev delovanja)
Posamezna študentska organizacija lokalne skupnosti lahko združuje tudi študente sosednjih lokalnih skupnosti do ustanovitve samostojne študentske organizacije na tem območju.
Če na območju iz prvega odstavka deluje organizacija oziroma organizacijska enota iz 105. in 106. člena, je ta študentska organizacija lokalne skupnosti upravičena do sredstev v skladu s 115. členom.
IV. ŠTUDENTSKA INTERESNA DRUŠTVA
102. člen
(Opredelitev)
Študentsko interesno društvo:
– ima status pravne osebe v skladu z zakonom,
– je demokratično organizirano,
– deluje na področjih, ki so splošnega interesa za študente,
– ima najmanj 150 članov,
– ima najmanj 75 odstotkov vseh članov s statusom študenta,
– ima v izvršilnih in nadzornih organih člane s statusom študenta,
– izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na več področjih, kot so kultura, šport, mednarodno sodelovanje, izobraževanje, turizem, založniška dejavnost in druge.
103. člen
(Načelo avtonomnosti)
Študentska interesna društva so avtonomna v svojem delovanju.
104. člen
(Cilji)
Študentsko interesno društvo deluje v interesu razvoja širše regije ter Republike Slovenije, predvsem pa v korist študentov oziroma mlade populacije.
V. FINANCIRANJE ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJSKIH OBLIK
1. Splošne določbe
105. člen
(Viri sredstev)
Študentska organizacija univerze in študentske organizacije lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za delovanje neposredno iz naslova koncesijskih dajatev v višini 10 odstotkov od prejemkov, izplačanih za začasna in občasna dela, ki jih zaračunavajo organizacije za posredovanje občasnih in začasnih del (v nadaljevanju: organizacija) v skladu s predpisi na področju zaposlovanja ter drugih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov, v skladu s pogodbo iz tretjega odstavka 9. člena zakona o skupnosti študentov.
106. člen
(Organizacijska enota)
Po tem aktu se za organizacijsko enoto za posredovanje začasnih in občasnih del (v nadaljevanju: organizacijska enota) šteje vsaka lokacija pooblaščene organizacije za posredovanje začasnih in občasnih del oziroma poslovalnica, ki je z upravnim organom, pristojnim za to področje, sklenila koncesijsko pogodbo za opravljanje posredovanja začasnih in občasnih del.
Lokacije organizacijskih enot (poslovalnic) so razvidne iz koncesijskih pogodb posameznih organizacij.
107. člen
(Osnova)
Osnova, od katere se določi letni prispevek organizacije oziroma organizacijske enote, so koncesijske dajatve v višini 10 odstotkov (deset odstotkov), ki jih v posameznem koledarskem letu plačajo delodajalci kot plačilo organizaciji oziroma organizacijski enoti za opravljene storitve posredovanja občasnih in začasnih del.
108. člen
(Študentske organizacije univerz)
Študentske organizacije univerz pridobivajo sredstva za delovanje od organizacij oziroma organizacijskih enot za posredovanje začasnih in občasnih del, ki opravljajo dejavnost v univerzitetnem mestu in v skladu s 117. členom ter drugih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.
109. člen
(Študentske organizacije lokalnih skupnosti)
Študentske organizacije lokalnih skupnosti, ki nimajo sedeža v isti lokalni skupnosti kot študentska organizacija univerze, pridobivajo sredstva za delovanje od organizacij oziroma organizacijskih enot za posredovanje začasnih in občasnih del, ki opravljajo dejavnost na njihovem območju, ter drugih virov, določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.
Študentske organizacije lokalne skupnosti, ki imajo sedež v isti lokalni skupnosti kot Študentska organizacija univerze, pridobivajo sredstva za delovanje od te študentske organizacije univerze na podlagi medsebojne pogodbe ter drugih virov določenih v 9. členu zakona o skupnosti študentov.
2. Pogodba
110. člen
(Pogodba)
Vsaka organizacija oziroma organizacijska enota, ki opravlja dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del, je dolžna skleniti pogodbo s študentsko organizacijo univerze ali študentsko organizacijo lokalne skupnosti.
Pogodba se sklene s prejemnikom ali prejemniki sredstev iz 113. člena v skladu z delitvijo iz 114. do 119. člena.
Pogodba iz prvega odstavka mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– določitev organizacijskih enot organizacije, na katere se nanaša pogodba,
– prejemnike, višino sredstev in način zagotavljanja teh sredstev, ki jih mora odvajati organizacija oziroma organizacijska enota,
– roke podajanja polletnih in letnih poročil o obsegu poslovanja,
– obveznosti in roke odvajanja sredstev organizacij oziroma organizacijskih enot študentskim subjektom, določenim v tem aktu,
– pregleden prikaz in izkaz poslovanja po posameznih organizacijskih enotah,
– dolžnost organizacije oziroma organizacijske enote, da je na vsaki napotnici in računu za opravljeno storitev jasno razviden kraj izdaje,
– način vpogleda v izvajanje interesnih in obštudijskih dejavnosti študentskih organizacij univerz in študentskih organizacij lokalnih skupnosti, financiranih iz sredstev iz 113. člena, ki izvajajo dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del in hkrati dobivajo sredstva za izvajanje interesnih in obštudijskih dejavnostih iz drugih organizacij oziroma organizacijskih enot.
– način nadzora izvrševanja pogodbe,
– razloge za prekinitev pogodbe.
Pogodba se sklene za čas trajanja koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja.
111. člen
(Postopek podpisa pogodbe)
Organizacija oziroma organizacijska enota je dolžna v osmih dneh po pridobitvi koncesijske pogodbe predložiti pogodbo iz 110. člena prejemnikom sredstev iz 113. člena.
V primeru, da je prejemnik sredstev iz 113. člena eden, mora biti pogodba sklenjena s strani prejemnika in organizacije oziroma organizacijske enote v roku dvajsetih dni od predložitve pogodbe.
V primeru, da je več prejemnikov sredstev iz 113. člena, morajo biti pogodbe sklenjene s strani prejemnikov in organizacije oziroma organizacijske enote v roku dvajsetih dni od predložitve pogodbe. Če kateri od prejemnikov v tem roku ne sklene pogodbe iz 110. člena, se sredstva iz 113. člena razdelijo med ostale prejemnike, ki so pogodbo sklenili, kar se uredi z aneksom k sklenjeni pogodbi.
3. Odvajanje sredstev
112. člen
(Odvajanje sredstev)
Organizacije oziroma organizacijske enote odvajajo sredstva mesečno in sicer v skladu s pogodbo iz 110. člena ter drugimi določili študentske ustave.
113. člen
(Višina odvajanja sredstev)
Vsaka organizacija oziroma organizacijska enota, ki je z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve sklenila koncesijsko pogodbo, je dolžna nameniti za interesne in obštudijske dejavnosti študentov najmanj 35 odstotkov od osnove iz 107. člena.
4. Razdelitev sredstev
114. člen
(Univerzitetno mesto)
Organizacije oziroma organizacijske enote, ki opravljajo svojo dejavnost v lokalni skupnosti kjer ima sedež študentska organizacija univerze, odvajajo sredstva iz 113. člena v celoti tej študentski organizaciji univerze.
115. člen
(Lokalna skupnost)
Organizacije oziroma organizacijske enote, ki opravljajo svojo dejavnost v lokalni skupnosti, kjer ima sedež študentska organizacija lokalne skupnosti in v tej lokalni skupnosti ni sedeža študentske organizacije univerze, odvajajo sredstva iz 113. člena v celoti tej študentski organizaciji lokalne skupnosti.
116. člen
(Lokalna skupnost brez študentske organizacije)
Vsaka organizacija oziroma organizacijska enota, ki opravlja dejavnost v lokalni skupnosti, v kateri nima sedeža nobena študentska organizacija lokalne skupnosti, odvaja sredstva do ustanovitve študentske organizacije lokalne skupnosti v tej lokalni skupnosti študentski organizaciji univerze, kateri pripada večina študentske populacije v enaki višini, kot bi jih odvajala študentski organizaciji lokalne skupnosti, če bi ta delovala na tem območju.
5. Posebne določbe za razdelitev sredstev
117. člen
(Razdelitev sredstev na območju študentskih organizacij)
Za organizacijske enote organizacije, ki ima sedež v univerzitetnem središču, organizacijske enote pa opravljajo svojo dejavnost izven univerzitetnih središč, se sredstva iz 113. člena odvajajo ne glede na določbe 114. do 116. člena v razmerju:
1. Za območje te študentske organizacije univerze (138. in 139. člen):
– 1/3 sredstev študentski organizaciji lokalne skupnosti, na območju katere deluje organizacijska enota organizacije,
– 2/3 sredstev študentski organizaciji univerze iz prvega odstavka tega člena.
2. Za območje druge študentske organizacije univerze (138. in 139. člen):
– 2/3 sredstev študentski organizaciji lokalne skupnosti, na območju katere deluje organizacijska enota organizacije,
– 1/3 sredstev študentski organizaciji univerze iz prvega odstavka tega člena.
118. člen
(Razdelitev sredstev med ŠOU)
Za organizacijske enote organizacije, ki ima sedež v univerzitetnem središču, organizacijske enote pa delujejo v drugih univerzitetnih središčih, kjer ima sedež organizacija sama, se sredstva iz 113. člena odvajajo ne glede na določbe 114. do 116. člena v razmerju:
– 1/2 sredstev študentski organizaciji univerze, kjer je sedež organizacije,
– 1/2 sredstev študentski organizaciji univerze, kjer deluje organizacijska enota organizacije.
119. člen
(Sedež članice univerze)
Organizacije oziroma organizacijske enote, ki imajo sedež in opravljajo svojo dejavnost v lokalni skupnosti, kjer ima sedež študentska organizacija lokalne skupnosti in članica univerze in niso v lasti študentske organizacije lokalne skupnosti, se sredstva delijo:
– 1/2 sredstev študentski organizaciji univerze, ki ima sedež članice v lokalni skupnosti,
– 1/2 sredstev študentski organizaciji lokalne skupnosti.
VI. SPREMEMBA USTAVE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE
120. člen
(Predlog za spremembo)
Predlog za spremembo študentske ustave lahko poda vsaka organizacijska oblika Študentske organizacije Slovenije, petnajst članov Parlamenta Študentske organizacije Slovenije, Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije ali najmanj sto volilnih upravičencev.
121. člen
(Začetek postopka)
Po prejemu predloga za spremembo študentske ustave se ustanovi parlamentarni odbor za spremembo študentske ustave.
Parlamentarni odbor je sestavljen iz desetih predstavnikov Parlamenta Študentske organizacije Slovenije, ki jih imenuje Parlament Študentske organizacije Slovenije, ter po trije predstavniki Sveta študentskih organizacij lokalne skupnosti in Sveta študentskih interesnih društev.
122. člen
(Pristojnosti parlamentarnega odbora)
Parlamentarni odbor za spremembo študentske ustave:
– vodi in koordinira postopek spremembe študentske ustave,
– poroča Parlamentu Študentske organizacije Slovenije o predlogu spremembe,
– pripravi pisne predloge spremembe študentske ustave.
123. člen
(Sprememba Študentske ustave)
Spremembo študentske ustave Študentske organizacije Slovenije potrdi Parlament Študentske organizacije Slovenije z dvetretjinsko večino vseh poslancev.
Sprememba študentske ustave začne dokončno veljati, ko jo potrdita Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Svet študentskih interesnih društev z dvetretjinsko večino vseh članov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
124. člen
Študentska organizacija Slovenije je ustanovljena z dnem sprejetja tega akta.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Študentska organizacija Slovenije začne finančno poslovati v šestih mesecih po konstituiranju.
125. člen
Do sprejetja poslovnika Parlamenta Študentske organizacije Slovenije, poslovnika Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti in poslovnika Sveta študentskih interesnih društev se smiselno uporabljajo določila začasnega poslovnika Parlamenta Študentske organizacije Slovenije, sprejetega dne 4. 3. 1994.
126. člen
Vsa pooblastila Predsedstva Študentske organizacije Slovenije ima do konstituiranja predsedstva organ, ki ga sestavljata predsednik študentske vlade Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru na dan uveljavitve tega akta.
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije se konstituira v 60. dneh po sprejemu študentske ustave v skladu z njenimi določili.
127. člen
Razsodišče Študentske organizacije Slovenije in Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije se konstituirata v roku treh mesecev od sprejema študentske ustave.
128. člen
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani s sedežem na Kersnikovi 4, 1000 Ljubljana in Študentska organizacija Univerze v Mariboru s sedežem na Gosposvetski 83, 2000 Maribor sta s sprejetjem študentske ustave priznani kot študentski organizaciji univerze po zakonu o skupnosti študentov in po tem aktu.
129. člen
Za vse študentske klube, ki so člani Zveze študentskih klubov Slovenije (po registru ŠKIS) na dan sprejetja tega akta, se za rok dvanajstih mesecev šteje, da imajo status Študentske organizacije lokalne skupnosti.
130. člen
Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti se konstituira v roku treh mesecev od sprejema študentske ustave.
131. člen
Status študentskega interesnega društva imajo za rok dvanajstih mesecev vsa društva, ki jih kot taka priznajo študentske organizacije univerz do konstituiranja Sveta študentskih interesnih društev.
132. člen
Svet študentskih interesnih društev se konstituira, ko je priznanih najmanj pet študentskih interesnih društev.
133. člen
Do izvolitve prvih predsednikov Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Sveta študentskih interesnih društev opravljajo naloge predsedujočega najstarejši člani svetov.
134. člen
Delovne skupine, opredeljene v pravilniku o pripravi in sprejemanju temeljnega akta Študentske organizacije Slovenije, prenehajo z delovanjem ob sprejemu tega akta.
135. člen
Kot lokalna skupnost po tem aktu se šteje območje upravnih enot Republike Slovenije.
136. člen
Vsaka organizacija iz 105. člena mora skleniti pogodbo iz 110. člena v 30 dneh po sprejemu študentske ustave.
137. člen
Za potrebe študentske ustave se šteje:
– območje Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki obsega naslednje upravne enote: Brežice, Krško, Sevnica, Laško, Hrastnik, Žalec, Mozirje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Velenje, Celje, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Sl. Konjice, Sl. Bistrica, Radlje ob Dravi, Ruše, Maribor, Ptuj, Pesnica, Lenart, Gor. Radgona, Ormož, Ljutomer, Murska Sobota, Lendava,
– območje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki obsega vse druge upravne enote.
V primeru ustanovitve nove študentske organizacije univerze se upravne enote razdelijo glede na območje te študentske organizacije univerze.
138. člen
Organizacije, ki imajo sedež v univerzitetnem središču, svoje organizacijske enote pa v lokalnih skupnostih, so:
– ŠS ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4, Ljubljana,
– ŠS Maribor p.o., Gregorčičeva c. 23-25, Maribor.
139. člen
Lokalne skupnosti, pri katerih na dan 30. 9. 1997 opravljajo dejavnost organizacijske enote ŠS Maribor p.o., so: Maribor, Celje, Hrastnik, Krško, Murska Sobota, Ravne na Koroškem, Velenje, Portorož, Ljubljana, Žalec, Slovenske Konjice, Brežice, Ribnica, Vrhnika, Grosuplje, Kamnik, Črnomelj, Metlika, Kočevje.
Lokalne skupnosti, pri katerih na dan 30. 9. 1997 opravljajo dejavnost organizacijske enote ŠS ŠOU v Ljubljani, so: Ljubljana, Grosuplje, Ribnica, Vrhnika, Kočevje.
140. člen
Vse organizacije oziroma organizacijske enote, ki pričnejo z opravljanjem dejavnosti po 30. 9. 1997 ne glede na to, kje imajo sedež in kje opravljajo dejavnost, odvajajo sredstva iz 113. člena po določbah 114. do 116. člena.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za organizacijske enote organizacij, ki imajo sedež v univerzitetnih središčih, če začno opravljati dejavnost v lokalnih skupnostih iz 138. in 139. člena, če je predhodno v tej lokalni skupnosti prenehala opravljati dejavnost organizacijska enota iz istih členov. V tem primeru odvajajo te organizacijske enote sredstva iz 113. člena po določbah 117. in 118. člena.
141. člen
Če je na dan sprejetja študentske ustave na področju ene lokalne skupnosti več študentskih organizacij lokalnih skupnosti, se sredstva teh študentskih organizacij lokalnih skupnosti, pridobljena na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o skupnosti študentov od sprejema študentske ustave naprej, razdelijo glede na število članov posamezne študentske organizacije lokalne skupnosti v tej lokalni skupnosti.
Določila prvega odstavka tega člena se uporabljajo do sprejema pravilnika o podeljevanju statusa študentske organizacije lokalne skupnosti iz 32. člena študentske ustave.
142. člen
V smislu 4. člena zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93) se za študentske organizacije ali mladinske organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, štejejo organizacije za posredovanje občasnih in začasnih del ne glede na svojo pravno-organizacijsko in statusno obliko.
143. člen
Študentska ustava začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

AAA Zlata odličnost