Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997

Kazalo

3167. Uredba o merilih za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, stran 5182.

Na podlagi 73. člena v zvezi s 36. in 93. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) v zvezi z 9. in 10. členom uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo
1. člen
S to uredbo se določajo merila, ki jih morajo izpolnjevati in v skladu z njimi delovati potapljači, pripadniki Civilne zaščite, člani operativnih sestav nevladnih organizacij oziroma poklicnih sestav, razen pripadnikov Slovenske vojske, ki sodelujejo ali so lahko vključeni v zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z zakonom.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– potapljanje pod vodo je potapljanje z avtonomno potapljaško opremo do globine 40 m v jezerih, rekah in drugih odprtih vodah;
– tehnično potapljanje je potapljanje z ustrezno avtonomno potapljaško opremo globlje od 40 m v jezerih, rekah in drugih odprtih vodah ter vsako potapljanje v podzemnih jamah, rudnikih, izvirih ali podzemnih vodotokih oziroma pod ledom;
– avtonomna potapljaška oprema je potapljaška obleka, naprave za dihanje s komprimiranim zrakom ali mešanico plinov in druge naprave, ki potapljaču omogočajo avtonomno in varno potapljanje pod vodo ali tehnično potapljanje;
– potapljač je član potapljaškega ali drugega društva, pripadnik Civilne zaščite, delavec gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije oziroma oseba, ki je usposobljena za potapljanje pod vodo ali tehnično potapljanje;
– potrdilo o usposobljenosti je potrdilo, ki ga izda pristojni organ in s katerim se potrjuje usposobljenost za potapljanje pod vodo ali za tehnično potapljanje in določa kategorija oziroma specialnost, za katero je potapljač usposobljen.
3. člen
Potapljač je lahko oseba, ki:
– ima psihofizične in zdravstvene sposobnosti za potapljanje;
– izpolnjuje pogoje, določene s predpisi o varstvu pri delu;
– uspešno opravi usposabljanje in pridobi potrdilo o usposobljenosti za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo.
Usposabljanje iz prejšnjega odstavka se za potapljanje pod vodo in za tehnično potapljanje organizira in izvaja po merilih in standardih Svetovne potapljaške zveze ali po merilih in standardih druge mednarodne organizacije, ki jih je kot enakovredne sprejela Slovenska potapljaška zveza. Potrdilo o usposobljenosti izda pristojni organ Slovenske potapljaške zveze.
4. člen
Potapljači, ki so usposobljeni za tehnično potapljanje v podzemnih vodah, rudnikih, izvirih in podzemnih vodotokih, morajo opraviti tudi usposabljanje v jamarskih veščinah po programu, ki ga določi Jamarska zveza Slovenije in ki izda tudi potrdilo o usposobljenosti.
5. člen
Usposabljanje za tehnično potapljanje globlje od 40 m se izvaja po programu v skladu s 3. in prejšnjim členom, ki ga pripravita Slovenska potapljaška zveza in Jamarska zveza Slovenije in h kateremu daje soglasje minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Usposabljanje za tehnično potapljanje globlje od 40 m se lahko izvaja samo s posebno avtonomno potapljaško opremo, ki omogoča varnost potapljanja.
Potrdilo o usposobljenosti za tehnično potapljanje iz prvega odstavka tega člena izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo. Potrdilo velja pet let in se po preteku tega časa lahko obnovi, vendar ne dalj kot do petdesetega leta starosti potapljača.
6. člen
Enota potapljačev, usposobljenih za tehnično potapljanje iz prejšnjega člena, se organizira v sestavi državne enote za hitre reševalne intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.
7. člen
Potapljanje pod vodo ali tehnično potapljanje z avtonomno potapljaško opremo s komprimiranim zrakom se lahko izvaja le do 40 m globine.
Določba prejšnjega odstavka velja za vse oblike usposabljanja in izvajanja vseh vrst potapljanj.
8. člen
Potapljači, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s to uredbo, ne morejo biti razporejeni in ne morejo sodelovati v enotah potapljačev, Podvodni reševalni službi Slovenije, Jamarsko reševalni službi Slovenije, niti pri zaščiti, reševanju in pomoči v poklicnih sestavah kot potapljači.
9. člen
Potapljaču, ki izvaja potapljanje v nasprotju s 7. členom te uredbe, se odvzame potrdilo o usposobljenosti na predlog tistega, ki je odgovoren za ustanovitev in delovanje operativne sestave, katere član je potapljač.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če dopusti potapljanje pod vodo ali tehnično potapljanje potapljaču, ki ne izpolnjuje pogojev iz 3. in 4. člena te uredbe;
2. če dopusti potapljanje v nasprotju s 7. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi potapljač, ki se potaplja pod vodo ali izvaja tehnično potapljanje v nasprotju s 7. členom te uredbe.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge inšpekcijske službe v skladu s svojimi pristojnostmi.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 220-06/97-1
Ljubljana, dne 9. oktobra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost